A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK (SI) PTI - 2020
1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 2 leti

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten s 126 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Italijanščina

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Matematika

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Psihologija

x

 

 

 

P10

Fizika

x

 

 

 

P11

Kemija

x

 

 

 

P12

Biologija

x

 

 

 

P13

Informatika

 

 

x

 

P14

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Načrtovanje konstrukcij

x

x

 

 

M2

Poslovanje in organizacija

x

 

 

 

M3

Učinkovita raba energije

x

 

 

 

M4

Obdelava gradiv

x

 

 

 

M5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

 

 

x

 

M6

Računalniško podprte tehnologije

 

 

x

 

M7

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

 

 

x

 

M8

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

 

 

x

 

M9

Avtomatizacija in robotika

 

 

x

 

M10

Energetski sistemi

 

 

x

 

M11

Načrtovanje stavbnih instalacij

 

 

x

 

M12

Proizvodnja in distribucija energije v strojništvu

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika v skladu z izvedbenim kurikulom šole, in so opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-