B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK MEHATRONIKE (DV) PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Madžarščina I, II

obvezno

276

13

P3

Matematika

obvezno

206

10

P4

Tuji jezik

obvezno

276

13

P5

Umetnost

obvezno

30

2

P6

Zgodovina

obvezno

40

2

P7

Geografija

izbirno

40

2

P8

Sociologija

izbirno

40

2

P9

Psihologija

izbirno

40

2

P10

Fizika

obvezno

80

4

P11

Kemija

obvezno

40

2

P12

Informatika

obvezno

60

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1514

73

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško sporazumevanje

obvezno

34

2

M2

Tehnološki procesi

obvezno

35

2

M3

Mehatronika

obvezno

272

11

M4

Informacijski sistemi

obvezno

136

6

M5

Krmilno-regulacijski sistemi

obvezno

204

9

Skupaj B

 

681

30

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

300

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

136

6

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2331

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

376

15

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2427

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2503

116

Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

68

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnila k predmetniku:

Madžarščina I: materni jezik – višja raven. 
Madžarščina II: jezik okolja – nižja raven.

Pri predmetih Zgodovina, Geografija in Umetnost se uporabljajo katalogi prilagojeni za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.

Povečan obseg pouka za 2 uri tedensko zaradi specifične rabe učnega jezika za izvajanje na narodno mešanem območju je že vključen v predmetnik.

Izbirni predmeti: Šola oz. dijak izmed geografije, sociologije in psihologije izbere 2 predmeta.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I, II

učitelj

visokošolskega izobraževanja  madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

P9

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P10

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P11

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P12

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva ali informatike

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja   športne vzgoje

M1

Tehniško sporazumevanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja ekonomije

M2

Tehnološki procesi

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike, fizike ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja strojništva,  elektrotehnike ali mehatronike

M3

Mehatronika

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja strojništva,  elektrotehnike ali mehatronike na najmanj višješolski ravni

M4

Informacijski sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike

M5

Krmilno regulacijski sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja strojništva,  elektrotehnike ali mehatronike