A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: TEHNIK MEHATRONIKE (DV)
Izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.

1.2. Naziv strokovne izobrazbe: tehnik mehatronike/tehnica mehatronike

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Program, prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju, dodatno omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih: Izobraževanja traja dve leti.
3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Madžarščina I, II

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Tuji jezik

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Psihologija

x

 

 

 

P10

Fizika

x

 

 

 

P11

Kemija

x

 

 

 

P12

Biologija

x

 

 

 

P13

Informatika

 

 

x

 

P14

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Tehniško sporazumevanje

 

 

x

 

M2

Tehnološki procesi

 

 

x

 

M3

Mehatronika

 

 

x

 

M4

Informacijski sistemi

 

 

x

 

M5

Krmilno regulacijski sistemi

 

 

x

 

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.