A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (GLU, GJM)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih: Izobraževanje traja  dve leti.
3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): 120 kreditnih točk (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega  izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka predmeta/
modula
Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli Ustni odgovori Pisni izdelki Izdelek oziroma storitev Drugo
P1 Slovenščina x x    
P2 Matematika x x    
P3 Tuji jezik x x    
P4 Umetnost     x  
P5 Zgodovina x      
P6 Geografija x      
P7 Sociologija x      
P8 Psihologija x      
P9 Fizika x      
P10 Kemija x      
P11 Informatika x      
P12 Športna vzgoja       praktične naloge
M1 Razvoj spletnih aplikacij     x  
M2 Vzpostavitev omrežnih servisov     x  
M3 Oprema za multimedijsko tehniko     x  
M4 Upravljanje IK sistemov     x  
M5 Upravljanje z informacijsko programsko opremo     x  
M6 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij     x  
M7 Napredna uporaba podatkovnih baz     x  
M8 Računalniško oblikovanje     x  
M9 Uporaba mikroprocesorskih naprav     x  
M10 AV komunikacije     x  
M11 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev     x  

Način ocenjevanja znanja dijakov se prilagodi individualno posameznemu dijaku (bodisi pisno bodisi ustno oziroma v slovenskem znakovnem jeziku), kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.