A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS)
Izobraževalni program z italijanskim učnim jezikom, prilagojen za izvajanje na narodno mešanem območju v Slovenski Istri.
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Program je prilagojen za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih: Izobraževanje traja  dve leti.
3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): 120 kreditnih točk (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega  izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka predmeta/
modula
Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli Ustni odgovori Pisni izdelki Izdelek oziroma storitev Drugo
P1 Italijanščina x x    
P2 Slovenščina x x    
P3 Matematika x x    
P4 Tuji jezik x x    
P5 Umetnost     x  
P6 Zgodovina x      
P7 Geografija x      
P8 Sociologija x      
P9 Psihologija x      
P10 Kemija x      
P11 Biologija x      
P12 Informatika x      
P13 Športna vzgoja       praktične naloge
M1 Poslovanje in podjetništvo x      
M2 Razvoj spletnih aplikacij     x  
M3 Vzpostavitev omrežnih servisov     x  
M4 Oprema za multimedijsko tehniko     x  
M5 Upravljanje IK sistemov     x  
M6 Upravljanje z informacijsko programsko opremo     x  
M7 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij     x  
M8 Napredna uporaba podatkovnih baz     x  
M9 Računalniško oblikovanje     x  
M10 Uporaba mikroprocesorskih naprav     x  
M11 AV komunikacije     x  
M12 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev     x  

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.