B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

276

13

P2

Matematika

Obvezno

206

10

P3

Tuji jezik I

Obvezno

276

13

P4

Tuji jezik II

Obvezno

68

4

P5

Umetnost

Obvezno

30

2

P6

Zgodovina

Obvezno

40

2

P7

Geografija

Obvezno

40

2

P8

Psihologija  

Obvezno

40

2

P9

Fizika

Obvezno

80

4

P10

Kemija

Obvezno

40

2

P11

Športna vzgoja

Obvezno

150

7

Skupaj A

 

1246

61

B – Strokovni moduli

M1

Varovanje ljudi in premoženja

obvezno

204

10

M2

Tehnično varovanje

obvezno

102

5

M3

Varnost in zdravje pri delu

obvezno

35

2

M4

Varstvo pred požari

obvezno

68

3

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

obvezno

68

3

M6

Delovanje VNC in intervencije

obvezno

102

5

M7

Kazniva dejanja in kriminalistika

obvezno

68

3

M8

Varovanje javnih zbiranj

obvezno

68

3

M9

Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

obvezno

68

3

M10

Varovanje v logistiki

izbirno

35

2

M11

Varovanje informacijskih sistemov

izbirno

35

2

Skupaj B

 

818

39

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

220

9

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2284

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2380

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2456

116

Poklicna matura
(izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:

Dijak izbere enega od izbirnih strokovnih modulov M10 ali M11.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE  IZVAJALCEV 

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P3

Tuji jezik I

učitelj

visokošolskega izobraževanja tujega jezika

P4

Tuji jezik II

učitelj

visokošolskega izobraževanja tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja z najmanj 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Varovanje ljudi in premoženja

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, prava, psihologije, ekonomije, uprave ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, prava, psihologije, ekonomije, uprave ali sociologije ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja notranjih zadev

M2

Tehnično varovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja elektrotehnike, strojništva ali fizike

M3

Varnost in zdravje pri delu

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, varstva pri delu, biologije, kemije strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike, fizike, medicine ali zdravstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, varstva pri delu, biologije, kemije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike, fizike, medicine ali zdravstva

M4

Varstvo pred požari

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, kemije, fizike, varstva pri delu, geografije, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstva pri delu, varstvoslovja, kemije, fizike, strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike ali geografije

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, sociologije, prava, uprave, obramboslovja, ekonomije ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, sociologije, prava, uprave, obramboslovja ali ekonomije ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja notranjih zadev

M6

Delovanje VNC in intervencije

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, fizike, elektrotehnike, organizacije, obramboslovja, prava, računalništva, komunikologije, psihologije ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, strojništva, fizike, elektrotehnike, organizacije, obramboslovja, prava, računalništva komunikologije, psihologije ali sociologije ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja notranjih zadev

M7

Kazniva dejanja in kriminalistika

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, sociologije ali prava

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, sociologije ali prava ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja notranjih zadev i

M8

Varovanje javnih zbiranj

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, prava, sociologije, uprave ali obramboslovja

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, psihologije, sociologije, prava, uprave ali obramboslovja ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja notranjih zadev

M9

Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

učitelj

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja, prometa, ekonomije, logistike, obramboslovja, prava, organizacije ali uprave

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja obramboslovja ali varstvoslovja ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prava, organizacije, uprave, notranjih zadev prometa ali logistike

M10

Varovanje v logistiki

učitelj

visokošolskega izobraževanja prometa, matematike, fizike, računalništva varstvoslovja, logistike, ekonomije, obramboslovja, organizacije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja varstvoslovja ali obramboslovja ali višješolskega ali visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije, kemije, prometa ali logistike

M11

Varovanje informacijskih sistemov

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva, matematike, fizike, informatike ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega izobraževanja računalništva, matematike, fizike, informatike, organizacije ali varstvoslovja