A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa: TEHNIK VAROVANJA
1.2 Naziv strokovne izobrazbe: tehnik varovanja/tehnica varovanja

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih: Izobraževanje traja 2 leti.
3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik I

x

x

 

 

P4

Tuji jezik II

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

Praktične naloge

M1

Varovanje ljudi in premoženja

x

x

x

 

M2

Tehnično varovanje

 

x

x

 

M3

Varnost in zdravje pri delu

 

x

 

 

M4

Varstvo pred požari

 

x

x

 

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

x

x

x

 

M6

Delovanje VNC in intervencije

x

x

x

 

M7

Kazniva dejanja in kriminalistika

 

x

 

 

M8

Varovanje javnih zbiranj

x

x

x

 

M9

Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

x

x

x

 

M10

Varovanje v logistiki

 

x

 

 

M11

Varovanje informacijskih sistemov

 

x

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1  Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-