B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ZDRAVSTVENA NEGA/ PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Matematika

obvezno

206

10

P3

Tuji jezik

obvezno

276

13

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

izbirno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

obvezno

40

2

P9

Fizika

obvezno

40

2

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Biologija

obvezno

40

2

P12

Informatika

obvezno

60

3

P13

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1238

60

B – Strokovni moduli

M1

Zdravstvena nega pacienta

obvezno

254

13

M2

Anatomija in fiziologija

obvezno

68

3

M3

Zdravstvena nega otroka in mladostnika

obvezno

136

7

M4

Zdravstvena nega  v psihiatrični dejavnosti

izbirno

170

10

M5

Zdravstvena nega  v geriatrični dejavnosti

izbirno

170

10

M6

Paliativna zdravstvena nega

izbirno

170

10

M7

Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti

izbirno

170

10

Skupaj B

 

628

33

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

390

16

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

277

13

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2143

106

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

542

22

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2239

110

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2391

116

Poklicna matura (storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

67

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

  3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni predmeti: Šola oz. dijak izbere sociologijo ali geografijo.
Izbirni moduli: Šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih modulov M4 do M7.

Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

P12

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba z dopolnilnim izobraževanjem za učitelja računalništva v obsegu 375 ur

P13

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Zdravstvena nega pacienta

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje, iz medicine

 

 

učitelj vsebinskega sklopa fizika v zdravstveni negi  

visokošolska izobrazba iz fizike

 

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

 

 

učitelj praktičnega  pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M2

anatomija in fiziologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

 

 

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete iz  biološkega  predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

M3

zdravstvena nega otroka in mladostnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje

 

 

učitelj praktičnega  pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M4

zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje

 

 

učitelj praktičnega  pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M5

Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje

 

 

učitelj praktičnega  pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M6

Paliativna zdravstvena nega

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje

 

 

učitelj praktičnega  pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege

M7

Zdavstvena nega v reševalni dejavnosti

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege, ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege, visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje

 

 

učitelj praktičnega  pouka

visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstvene nege