B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK / PTI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/Izbirno

Skupno
število ur

Število kreditnih  točk

A. Splošnoizobraževalni predmeti

 

P1

Slovenščina

obvezno

276

13

P2

Tuji jezik

obvezno

276

13

P3

Matematika

obvezno

206

10

P4

Umetnost

obvezno

30

2

P5

Zgodovina

obvezno

40

2

P6

Geografija

izbirno

40

2

P7

Sociologija

izbirno

40

2

P8

Psihologija

izbirno

40

2

P9

Fizika

obvezno

40

2

P10

Kemija

obvezno

40

2

P11

Biologija

obvezno

40

2

P12

Športna vzgoja

obvezno

150

7

Skupaj A

 

1178

57

B. Strokovni moduli

 

M1

Podjetništvo in trženje

izbirno

68

4

M2

Trajnostni razvoj

izbirno

68

4

M3

Predelava živil

obvezno

210

10

M4

Prehrana in dietetika

obvezno

105

5

M5

Tehnike analiziranja živil

obvezno

136

6

M6

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo

obvezno

138

6

M7

Tehnologije živil rastlinskega izvora

izbirno

170

10

M8

Tehnologije živil živalskega izvora

izbirno

170

10

M9

Prehranski obrati in gastronomija

izbirno

170

10

M10

Kontrola kakovosti živil

izbirno

170

10

M11

Upravljanje strojev in naprav v živilstvu

izbirno

170

10

Skupaj B

 

827

41

Od tega:
C. Praktično izobraževanje v šoli

 

 

Praktični pouk

 

240

12

 

 

Č. Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D. Interesne dejavnosti

 

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E. Odprti kurikulum

 

 

Odprti kurikulum

 

256

11

 

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2261

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

15

Skupaj  izobraževanja v šoli
(A+B+D+E)

 

2357

113

Skupaj (A+B+Č +D+E)

 

2433

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Št. tednov pouka

 

69

 

Št. tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

2

 

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:
Informatika je integrirana v strokovnih modulih od M1 do M11.
Izbirni predmeti:Šola oziroma dijak izbere dva  izmed ponujenih predmetov geografija, psihologija  in sociologija.

Izbirni strokovni  moduli: Šola oziroma dijak izbere 1 strokovni  modul izmed M1 in M2 in 1 strokovni modul izmed M7 do M11.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošno izobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti, umetnostne zgodovine

P4

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouk

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva, ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike ali sociologije

M2

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva ali  gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

M3

Predelava živil

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višja strokovna izobrazba iz živilstva

M4

Prehrana in dietetika

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska ali višješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednja izobrazba

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

M5

Tehnike analiziranja živil

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali kemije 

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednja izobrazba

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz  živilstva ali kemije

M6

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, biotehnologije, mikrobiologije, biologije ali veterine

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednja izobrazba

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva ali veterine

M7

Tehnologije živil rastlinskega izvora

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednja izobrazba

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

M8

Tehnologije živil živalskega izvora

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednješolska izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednja izobrazba

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

M9

Prehranski obrati in gastronomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednja izobrazba

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

M10

Kontrola kakovosti živil

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednja izobrazba

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva

M11

Upravljanje strojev in naprav v živilstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, strojništva ali elektrotehnike

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednja izobrazba

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, elektrotehnike, strojništva