A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa:   ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK
1.2 Naziv strokovne izobrazbe:živilsko prehranski tehnik/ živilsko prehranska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Izobraževanje traja  dve leti.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževanje se lahko vključi kdor je uspešno zaključil: srednje poklicno izobraževanje in pridobil  enega  izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA

Oznaka

Splošno izobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Tuji jezik

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične vaje

M1

Podjetništvo in trženje

 

 

x

 

M2

Trajnostni razvoj

 

 

x

 

M3

Predelava živil

 

 

x

 

M4

Prehrana in dietetika

 

 

x

 

M5

Tehnike analiziranja živil

 

 

x

 

M6

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo

 

 

x

 

M7

Tehnologije živil rastlinskega izvora

 

 

x

 

M8

Tehnologije živil živalskega izvora

 

 

x

 

M9

Prehranski obrati in gastronomija

 

 

x

 

M10

Kontrola kakovosti živil

 

 

x

 

M11

Upravljanje strojev v živilstvu

 

 

x

 

6.  POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, in ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

7.1 Operater/ operaterka proizvodnje živil rastlinskega izvora

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/ operaterka proizvodnje živil rastlinskega izvora pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Sklopi

Število kreditnih točk

M3

Predelava živil

Sklop predelava živil rastlinskega izvora

10

M7

Tehnologije živil rastlinskega izvora

Vsi sklopi

10

7.2 Operater/ operaterka proizvodnje živil živalskega izvora

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Operater/ operaterka proizvodnje živil živalskega izvora pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Sklopi

Število kreditnih točk

M3

Predelava živil

Sklop predelava živil živalskega izvora

10

M8

Tehnologije živil živalskega izvora

Vsi sklopi

10

7.3 Kontrolor/ kontrolorka v živilstvu

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Kontrolor/ kontrolorka v živilstvu pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Sklopi

Število kreditnih točk

M5

Tehnike analiziranja živil

Vsi sklopi

6

M10

Kontrola kakovosti živil

Vsi sklopi

10

7.4 Prehrambenik/ Prehrambenica

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Prehrambenik/ prehrambenica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Sklopi

Število kreditnih točk

M4

Prehrana in dietetika

Vsi sklopi

5

M9

Prehranski obrati in gastronomija

Vsi sklopi

10