SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Ime izobraževalnega programa: GRAFIČNI OPERATER (GLU, GJM)
Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gluhe in naglušne dijake ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami

Naziv poklicne izobrazbe: grafični operater/grafična operaterka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Obrazložitev podaljšanja trajanja izobraževanja:

Gluhi in naglušni dijaki oziroma dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami potrebujejo zaradi težav v komunikaciji več časa za sprejemanje informacij, predelavo informacij, razumevanje in utrjevanje. V učenje morajo vložiti intenzivno pozornost, veliko naporov in več časa kot drugi. Zato je potrebno podaljšati čas za vse faze učenja od pridobivanja, razumevanja utrjevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja.

Ker gluhi in naglušni dijaki ne slišijo oziroma slišijo pomanjkljivo,  imajo pri prepoznavanju, razumevanju, obdelavi in uporabi informacij, pri nastajanju predstav, razvoju govora in mišljenja izrazite težave. Ker ne slišijo oziroma slišijo pomanjkljivo, morajo slušno zaznavanje nadomeščati po drugih poteh, zlasti po vidni poti. Pri učenju je potrebno veliko opisovanja, več pisanja, veliko nazornega materiala.

Dijaki z govorno-jezikovnimi motnjami imajo težave pri govornem izražanju oziroma razumevanju govora. Za uporabo besednjaka oziroma za razumevanje povedanega  potrebujejo različne  prilagoditve, material za ponazarjanje ter prilagojene metode dela. To pa v procesu učenja zahteva več časa.

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Naravoslovje

x

 

 

 

P5

Družboslovje

x

 

 

 

P6

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

M1

Umetnost in grafično oblikovanje

 

 

x

 

M2

Tisk

 

 

x

 

M3

Grafična dodelava

 

 

x

 

M4

Grafični procesi

 

 

x

 

M5

Od odtisa do grafičnega izdelka

 

 

x

 

M6

Priprava delovnih procesov

 

 

x

 

M7

Grafična priprava za tisk

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka, kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole ter so opravili vse obveznosti interesnih dejavnosti in praktičnega usposabljanja z delom.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-