B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TRGOVEC (DV) - 2020

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Madžarščina I , Madžarščina II

obvezno

213

12

P3

Matematika

obvezno

213

12

P4

Tuji jezik

obvezno

164

9

P5

Umetnost

obvezno

33

2

P6

Naravoslovje

obvezno

132

6

P7

Družboslovje

obvezno

132

6

P8

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

1264

66

B – Strokovni moduli

M1

Temelji gospodarstva

obvezno

108

5

M2

Poslovanje trgovskega podjetja

obvezno

324

16

M3

Prodaja blaga

obvezno

513

27

M4

Upravljanje z blagovno skupino živila

izbirno

108

5

M5

Upravljanje z blagovno skupino tehnika

izbirno

108

5

M6

Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov

izbirno

108

5

Skupaj B

 

1053

53

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

280

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

1292

52

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

30

2

Interesne dejavnosti

 

130

6

Skupaj D

 

160

8

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

195

8

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2512

127

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1572

64

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2672

135

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3964

187

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

189

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

72

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

34

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnila k predmetniku:
Madžarščina I: materni jezik - višja raven.
Madžarščina II: drugi jezik - nižja raven.
Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo enega od strokovnih modulov od M4 do M6.
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

P2

Madžarščina I, Madžarščina II

učitelj

visokošolskega izobraževanja  madžarščine

P3

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja matematike

P4

Tuji jezik

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Naravoslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P7

Družboslovje

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

P8

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

M1

Temelji gospodarstva

 

 

Gospodarske dejavnosti

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

Temelji pravne kulture
Pravno organizacijski vidiki poslovanja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, organizacije dela ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prava, organizacije dela ali sociologije

M2

Poslovanje trgovskega podjetja

Poslovno računstvo
Poslovanje trgovskega podjetja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

Informacijska komunikacijska tehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja, visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri

M3

Prodaja blaga

 

 

Poznavanje blaga

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

Prodajni proces

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

Psihologija prodaje

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije, sociologije, komunikologije ali ekonomije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja psihologije, sociologije, komunikologije ali ekonomije

M4

Upravljanje z blagovno skupino živil

Poznavanje živil

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

Prodaja živil

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja iz ekonomije ali organizacije dela

M5

Upravljanje z blagovno skupino tehnika

Poznavanje tehničnega blaga

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

Prodaja tehničnega blaga

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

M6

Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov

Poznavanje tekstilij in drogerijskih izdelkov

učitelj

visokošolskega izobraževanja kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja kemije, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, agronomije ali biokemije

Prodaja tekstilij in drogerijskih izdelkov

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela