A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: GEODETSKI TEHNIK- 2020
1.2. Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: geodetski tehnik/geodetska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1. Trajanje izobraževanja v letih:
Izobraževalni program traja 4 leta.

3.2. Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT):
Izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Oznaka predmeta/
modula

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustni odgovori

Pisni izdelki

Izdelek oziroma
storitev in zagovor

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

x

 

 

 

P6

Geografija

x

 

 

 

P7

Sociologija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

Praktične naloge

M1

Geodezija

 

 

x

 

M2

Evidentiranje nepremičnin

 

 

x

 

M3

Izdelava geodetskih načrtov

 

 

x

 

M4

Fotogrametrija

 

 

x

 

M5

Geodetski in izravnalni računi

 

 

 

M6

Opisna geometrija

 

 

x

 

M7

Inženirska geodezija

 

 

x

 

M8

Organizacija geodetskega podjetja s strokovno zakonodajo

 

 

x

 

M9

Geodetski računalniški programi

 

 

x

 

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikuluma šole, opravili obveznosti drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti)  in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

-