SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PLOVBNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

TEHNIKA POMORSKE SLUŽBE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

105

35**

105

4.

136

 

136

skupaj

241

 

241

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Tehnika pomorske službe je samostojni strokovnoteoretični predmet, ki obravnava izbrana področja gospodarskega, imovinskega, zavarovalnega, kazenskega in upravnega prava kot sestavne dele pomorskega prava. Pomorsko pravo sestavljajo še elementi mednarodnega pomorskega prava in pomorskega vojnega prava, od katerih se obravnava samo posamezne vsebine.

Vsebine predmeta so načrtovane tako, da zadoščajo zahtevam normativov konvencije STCW iz poznavanja mednarodne in nacionalne zakonodaje, ki se nanaša na varnost na morju, zaščito morskega okolja in delovno zakonodajo.

Dijaki pridobijo poleg znanj, ki so usklajena z minimalnimi zahtevami konvencije STCW, še osnovna znanja iz posameznih pravnih vej, o medsebojnih odnosih pravnih in fizičnih oseb, o vrsti in načinu sklepanja pogodb za izkoriščanje morskih ladij; spoznajo pa tudi osebe, ki nastopajo v pomorskem plovnem poslu ter v primeru mešanega prevoza - intermodalni transport

Pri obdelavi posameznih poglavij spoznajo osnovne vrste in oblike dokumentov ter rešujejo praktične vaje iz ladijske in transportne administracije.

Poseben poudarek mora biti na spoznavanju mednarodnih in nacionalnih institucij, ki se nanašajo na varnost plovbe in zaščito okolja kot so: SOLAS, Mednarodna konvencija o tovornih vodnih linijah ter izmeritvi ladij, MARPOL 1973-1978 s protokoli, posamezni meddržavni sporazumi o zaščiti določenih morskih področij, delo OZN ter delo specializiranih agencij in klasifikacijskih zavodov za področje pomorstva.

Dijake se usposobi za administrativno delo s strojepisnim tečajem v okviru predmeta praktični pouk.


4. OPERATIVNI CILJI

3. letnik (3 ure/teden teoretičnega pouka; 1 ura/teden vaje pri praktičnem pouku)

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

 

Dijaki spoznajo oziroma

   

Pomorsko pravo

 • razvejanost pravne znanosti, posebno pomorskega prava;

 • vrste pravnih poslov;

 • pravne osebe ;

 • medsebojna razmerja pravnih oseb;

 • odgovornost pravnih oseb;

 • vrste in načine sklepanja pogodb;

 • kaj so protipravni posli;

 • načine zastopanja, pooblastila, agencije in posrednike;

 • spoznajo pomen uporabe vrednostnih papirjev-menica, ček, obveznica, delnica, posojilna razmerja in zakonske založne pravice ali hipoteka;

 •  

  Na vpogled dobijo različne formularje, ki predstavljajo primere pravnih in finančnih poslov.

  Pomorske organizacije

 • mednarodne pomorske organizacije

 •    

   

 • OZN, druge vladne in nevladne organizacije;

 • IMCO oziroma IMO organizacije ladjarjev; organizacije pomorščakov – ITF;

 • organizacije špediterjev in drugih oseb, ki imajo neposredni ali posredni vpliv na pomorsko poslovanje;

 • Razvijejo si spoznanja o pomenu mednarodnega sodelovanja na vseh ravneh človeškega delovanja

  Izdelajo seminarske naloge, s katerimi predstavijo delovanje mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij.

  Teme morajo biti izbrane tako, da dijaki obdelajo vse pomembne organizacije za pomorsko dejavnost.

  Pomorsko premoženjsko pravo

 • kdo ima lastninske pravice in kdo razpolaga z ladjo;

 • spoznajo delitev ladijske posadke;

 • razne vrste pogodb o izkoriščanju ladje;

 • pogodbe o prevozu stvari po morju, pomorska prevozniška pogodba, ladjarska pogodba;

 • uporabljajo ter spoznavajo nakladnice, častniško potrdilo, tovorni list;

 • pogoje in predpise prevoza potnikov in prtljage;

 • pogodbe priveza in potiskanja ali vlečenja;

 • Razvijejo si odnos do lastnine in spoštovanje hierarhije pri delitvi dela.

  Razvijejo si razumevanja velikega pomena poznavanja elementov pogodbenih obveznosti ter s tem pomen strokovnosti, natančnosti in doslednosti pri izvajanju plovbne dejavnosti.

  Izdelajo diagrame s prikazom organizacije strukture ladijske posadke.

  Ogledajo si in preučujejo tipske pogodbe o prevozu blaga in ljudi na morju ter o drugih plovnih poslih.

  Pomorsko upravno pravo

 • pomorske upravne organe v domovini in tujini;

 • upravno-pravne posle na ladji;

 • delitev morja, pristanišč in plovne poti z vidika nadzora varnosti plovbe in mednarodnega prava;

 •  

  Izpolnjujejo razne formularje, ki jih zahtevajo upravni organi ob prihodu, med bivanjem in ob odhodu ladje iz pristanišča

  Strojepisje - praktični tečaj

 • naučijo se slepega tipkanja na pisalni stroj;

 •  

  Celoten program se izvaja pri praktičnem pouku.

  4. letnik (4 ure/teden teoretičnega pouka)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijaki spoznajo oziroma

     

  Prihod ladje v pristanišče in odhod ladje iz pristanišča

 • postopek prostega prometa, organe nadzora za varnost plovbe, prehod državne meje, carinski , sanitarni, veterinarski nadzor in fitopatološki nadzor;

 • dejavnosti in dela, ki so v pristaniščih prepovedane, pogojno dovoljene in dovoljene;

 • Razvijejo si osebno in poklicno odgovornost za dejanja, ki jih opravljajo ter s tem pomen, ki ga ima administrativno vodenje dokumentacije o vseh dogodkih na ladji.

  Izdelujejo dopise, izpolnjujejo formularje in preglednice, ki jih mora ladja predati upravnim organom v pristaniščih.

  Izpolnjevanje formularjev in listin opravljajo s pisalnim strojem, na računalnikih z uporabo urejevalnikov teksta ter z uporabo posebnih orodij, ki so namenjeni ladijski administraciji ter vključujejo tudi takšen modul.

  Vaje se izvajajo pri praktičnem pouku.

  Plovbne nezgode

 • pravne določbe trčenja na morju;

 • vrste škod (partikularna in generalna škoda);

 • predpise, pogodbe in pogoje reševanja na morju;

 • Spoznajo nevarnosti, ki so prisotne v pomorski dejavnosti, ter razvijejo čut odgovornosti, natančnosti in skrbnosti, ki ima pomemben vpliv na uspešni zaključek potovanja.

  V skupinah preučujejo strokovne članke in podatke o pomorskih nezgodah.

  Podatke pridobivajo iz strokovnih časopisov in revij ter iz svetovnega spleta.

  Svoje ugotovitve predstavijo s seminarsko nalogo.

  Zavarovanje ladje

 • zavarovalne ustanove;

 • tipične zavarovalne police (ladje, tovora, odgovornosti);

 • P & I klube ter njihov pomen v pomorski plovbi;

 • Spoznajo pomen delitve rizikov ko se izvajajo dejavnosti kjer so dobrine velikih vrednosti.

  Proučujejo tipske police zavarovanj.

  Tehnično tehnološka dokumentacija

 • izvajajo vaje praktičnega dopisovanja ladje z ladjarjem in naročnikom ter spoznavajo razne vrste komercialnih dokumentov;

 • dokumentacijo dopisovanja z upravnimi organi;

 • postopek in dokumentacijo naročanja inventarja in potrošnega materiala (materialno poslovanje);

 • načine vodenja evidence o materialnem poslovanju;

 • način učinkovitega in preglednega shranjevanja listin v ladijskem arhivu;

 • Razvijejo si odnos do skrbnega in sistematičnega urejanja administrativnega poslovanja.

  Pri praktičnem pouku izdelujejo razne dopise, izpolnjujejo različne formularje s pomočjo pisalnega stroja in računalnika.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  V oceni za predmet tehnika pomorske službe se v 3.letniku upošteva tudi ocena, pridobljena pri praktičnem pouku.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Vsebine predmeta se v celoti povezujejo predvsem z vsebinami splošnoizobraževalnih predmetov slovenščina in angleščina, deloma pa z vsebinami strokovnih predmetov: pomorstvo, navtika, poznavanje blaga, ladijsko zdravstvo ter varstvo pri delu in reševanje na morju.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • za vse vsebine

 • Slovenščina

  Angleščina

 • pravilno slovensko izražanje

 • uporaba angleških strokovnih izrazov - »Seaspeak«

 • 3. letnik

   

   

 • pomorsko pravo

 • Navtika

  Poznavanje blaga

 • vodenje plovbe;

 • transport blaga

 • pomorske organizacije

 • Navtika

  Pomorstvo

  Meteorologija in oceanografija

 • mednarodne organizacije in konvencije;

 • pomorsko premoženjsko pravo

 • Navtika

  Pomorstvo

 • ladijska posadka;

 • pomorsko upravno pravo

 • Navtika

  Pomorstvo

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

 • prihod ladje v luko;

 • manevriranje z ladjo;

 • pomorske nesreče;

 • strojepisje

 • Informatika

 • obvladajo uporabo tipkovnice in oblikovanje tekstov;

 • 4. letnik

   

   

 • prihod ladje v pristanišče in odhod ladje iz pristanišča

 • Navtika

  Pomorstvo

  Ladijsko zdravstvo

 • manever prihoda in odhoda ladje v pristanišče;

 • administrativna dejavnost in pomorski medicinski predpisi;

 • plovbne nezgode

 • Navtika

  Pomorstvo

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

 • plovbne nezgode;

 • preprečevanje trčenja na morju;

 • radar;

 • zavarovanje ladje

 • Pomorstvo

  Poznavanje blaga

 • nakladanje in zlaganje tovora;

 • prevoz blaga po morju;

 • tehnično tehnološka dokumentacija

 • Navtika

  Pomorstvo

  Poznavanje blaga

 • ladijske knjige in publikacije;