SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: PLOVBNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

VARSTVO PRI DELU IN REŠEVANJE NA MORJU

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

35

35**

35

skupaj

35

 

35

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet varstvo pri delu in reševanje na morju daje dijakom strokovnoteoretična znanja; ustrezne vaje v podporo teoretičnim vsebinam se izvedejo v okviru praktičnega pouka.

Pri predmetu dijaki:

 • poznavanje osnov zakonodaje varstva pri delu,

 • poznavanje osnov socialne in zdravstvene varnosti na ladji,

 • poznavanje osnov tehnične varnosti na ladji,

 • uporaba osebnih in skupinskih sredstev varstva pri delu,

 • protipožarna varnost na ladji,

 • organizacija zapuščanja ladje,

 • pomoč in preživetje na morju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

     

  Osnove zakonodaje varstva pri delu

 • pozna osnove zakonodaje varstva pri delu;

 • Razvijanje čuta za lastno varnost in varnost drugih.

   

  Mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom pomorščakov

 • našteje mednarodne organizacije, njihovo delo in opiše njihov prispevek k večji varnosti pomorščakov;

 • Isto

   

  Osnove socialne in zdravstvene varnosti na ladji

 • pozna osnove socialnega in zdravstvenega varstva;

 • Razvijanje čuta za skrbnost, pazljivost ter redoljubnost.

   

  Osebna in skupinska sredstva varstva pri delu

 • našteje ter pove praktične primere uporabe sredstev varstva pri delu;

 • Razvijanje čuta za osebno odgovornost ter pazljivost in skrbnost.

   

  Tehnična varnost na ladji

 • pozna osnovne tehnične varnostne ukrepe na ladji;

 • Razvijanje čuta za osebno odgovornost ter pazljivost in zanesljivost.

   

  Požar, možnost nastanka požarov, vaje, razporeditev posadke, gašenje požarov na ladji

 • zaveda se odgovornosti ter razporeditve na določeno mesto in namen v primeru požara;

 • pozna možnosti nastanka požara in ukrepe v primeru požara, teoretično ga zna zajeziti ter uporabiti najboljšo možnost gašenja;

 • Razvijanje čuta za pravilno ukrepanje in zbranost v primeru požara.

  Vsak dijak je razporejen po razporedu posadke na določeno delovno mesto in ima določene naloge v primeru požara, ljudi v morju in zapuščanja ladje.

  Vdor vode

 • pozna dela, ki jih je potrebno opraviti v primeru vdora vode;

 • Razvijanje čuta za pravilno ukrepanje v primeru prodora vode.

  Isto

  "Človek v morju"

 • obvlada ukrepe v primeru "človek v morju";

 • Osveščanje za pomoč človeku v nevarnosti.

  Isto

  Zapuščanje ladje, vzdrževanje in uporaba opreme za reševanje

 • zaveda se odgovornosti, izurjenosti ter razporeditve na določeno mesto z določeno nalogo v primeru zapuščanja ladje;

 • pozna redna vzdrževalna dela na opremi za reševanje ter rokovanje z njo; zna voditi zapuščanje ladje;

 • Razvijanje čuta odgovornosti, strokovnosti in zanesljivosti v zvezi z opremo za reševanje in vajami s to opremo.

  Isto

  Preživetje na morju in rešitev

 • pozna vse nevarnosti, ki pretijo človeku in ukrepe za preživetje na morju oziroma možnosti za uspešno rešitev;

 • Razvijanje čuta za pravilno ukrepanje, solidarnost, varčnost, vztrajnost, močno voljo in željo po preživetju.

  Isto


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Predmet je povezan predvsem s strokovnoteoretičnimi predmeti pomorstvo, ladijsko zdravstvo, tehnika pomorske službe ter meteorologija in oceanografija.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom pomorščakov

 • Tehnika pomorske službe

 • spoznavanje mednarodnih pomorskih organizacij, organizacije ladjarjev, organizacije pomorščakov in ostalih;

 • pomorski upravni organi, njihovi dokumenti in zahtevki;

 • osnove socialne in zdravstvene varnosti na morju

 • Ladijsko zdravstvo

 • pomen zdravja, čistoče, reda in preventive na ladjah;

 • požar, možnost nastanka požarov, razporeditev posadke, gašenje požarov na ladjah

 • prodor vode

 • človek v morju

 • zapuščanje ladje, vzdrževanje in uporaba opreme za reševanje

 • Pomorstvo

  Meteorologija in oceanografija

 • protipožarna oprema;

 • podolžna stabilnost in trim ladje ter naplavljivost;

 • manevriranje in ravnanje z ladjo;

 • oprema za reševanje;