B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK PLOVBNI TEHNIK (SI) / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Italijanščina

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Angleščina

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

           

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Psihologija

           

2

68

68

Geografija*

2

70

2

70

       

140

Informatika

2

70

           

70

Fizika

3

105

3

105

2

70

   

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

26

910

22

770

16

560

16

544

2784

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Navtika

3

105

4

140

3

105

3

102

452

Pomorstvo

3

105

4

140

3

105

3

102

452

Tehnika pomorske službe

       

3

105

4

136

241

Ladijski stroji

       

2

70

   

70

Poznavanje blaga

   

2

70

       

70

Ladijsko zdravstvo

       

1

35

   

35

Varstvo pri delu in reševanje na morju

           

1

34

34

Meteorologija in oceanografija

       

2

70

   

70

Skupaj B

6

210

10

350

14

490

11

374

1424

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

2

70

4

140

5

170

450

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

         

72

   

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

34

1190

34

1190

34

1190

32

1088

4658

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

70

 

70

 

212

 

170

522

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1286

 

1286

 

1286

 

1152

5010

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1286

 

1286

 

1358

 

1152

5082

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

         

2

   

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

40

 

36

152

* V drugem letniku so predvidene vsebine iz pomorske geografije.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

19

8

Praktični pouk

učitelj

       

- vsebine navtike

35

do 17

   

- vsebine pomorstva

35

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

19

8

Praktični pouk

učitelj

       

- vsebine navtike

35

do 17

   

- vsebine pomorstva

35

do 17

   

3.

Fizika

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Praktični pouk

 

       

- vsebine navtike

učitelj

35

do 17

   

- vsebine pomorstva

35

do 17

   

- vsebine tehnike pomorske službe

35

do 17

   

- vsebine ladijskega zdravstva

17

do 17

   
laborant      

17

- vsebine meteorologije in ocenografije

učitelj

18

do 17

   

4.

Praktični pouk

učitelj        

- vsebine navtike

68

do 17

   

- vsebine pomorstva

68

do 17

   

- vsebine varstva pri delu in reševanja na morju

34

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanščine

Angleščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz angleščine

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Navtika

učitelj

visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Pomorstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Tehnika pomorske službe

učitelj

visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Ladijski stroji

učitelj

visokošolska izobrazba iz ladijskega strojništva

Poznavanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Ladijsko zdravstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine

Varstvo pri delu in reševanje na morju

učitelj

visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Meteorologija in oceanografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Praktični pouk
(vsebine navtike)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Praktični pouk
(vsebine pomorstva)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Praktični pouk
(vsebine tehnike pomorske službe)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

 

Praktični pouk
(vsebine ladijskega zdravstva)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz medicine

laborant

višja strokovna izobrazba iz zdravstva

Praktični pouk
(vsebine varstva pri delu in reševanje na morju)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Praktični pouk
(meteorologija in oceanografija)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)