B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK

EKONOMSKA GIMNAZIJA

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur

na leto

SKUPNO
št. ur v programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Ekonomija

70

70

70

70

280

280

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Glasba*

70

     

70

 

Likovna umetnost*

Geografija

70

70

70

 

210

315

Biologija**

210

140

   

350

315

Kemija**

315

Fizika**

315

Psihologija***

 

70

70

 

140

280

Sociologija***

280

Filozofija***

280

Informatika

70

70

   

140

280

Podjetništvo

 

70

105

105

280

 
 

II - Izbirni predmeti****

   

105-175

245-385

350-560

 
 

III – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

   

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 
 

Skupaj (I+II+III)

1245

1245

1175-1245

1045-1185

4710-4920

 
 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:
* Dijak izmed dveh ponujenih predmetov iz umetnosti izbere enega.
** Šola izmed treh naravoslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov najmanj dva predmeta.
*** Šola izmed treh družboslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov dva predmeta.
**** Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka. Za obvezne izbirne predmete z vajami in uporabo informacijske tehnologije je namenjenih 105 ur v 3. letniku in 35 ur v 4. letniku.

Strokovni predmeti ekonomske gimnazije so:

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:

Izbirni predmeti:

Vsebinski sklop:

Št. ur/leto

Poslovanje

A-poslovna informatika – poslovno odločanje

35 ur

B-poslovna informatika – reševanje problemov s programiranjem

35 ur

C-poslovna informatika – ustvarjanje digitalnih vsebin

35 ur

D-poslovna informatika – razvoj računalniških aplikacij in iger

35 ur

E-trženje in prodaja

35 ur

F-finance

35 ur

G-mednarodno poslovanje

35 ur

H-računovodstvo

35 ur

Ekonomska zgodovina

ekonomska zgodovina

35 ur

Ekonomska geografija

ekonomska geografija

35 ur

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami se izvajajo:

Iz skupnega obsega 140 ur šola dijaku obvezno ponudi 70 ur iz vsebinskih sklopov poslovne informatike (A, B, C, D) predmeta Poslovanje, 70 ur pa dijak glede na ponudbo šole izbere med preostalimi 35 urnimi vsebinskimi sklopi predmeta Poslovanje, Ekonomsko zgodovino (35 ur) in Ekonomsko geografijo (35 ur).

Tuji jeziki:

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno število ur za vaje *

Število dijakov
v skupini

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

laborant **

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant **

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant **

   

Informatika

učitelj

52

do 16

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant **

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant **

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant **

   

Informatika

učitelj

52

do 16

3.

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant **

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant **

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant **

   

Podjetništvo

učitelj

35

do 16

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami:

  • Poslovanje
  • Ekonomska zgodovina
  • Ekonomska geografija

učitelj

105

do 16

4.

Geografija

učitelj

12

do 16

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant **

   

Kemija

učitelj

20

do 16

laborant **

   

Fizika

učitelj

20

do 16

laborant **

   

Podjetništvo

učitelj

35

do 16

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami:

  • Poslovanje
  • Ekonomska zgodovina
  • Ekonomska geografija

učitelj

35

do 16

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet/druge oblike samostojnega in skupinskega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Tuji jezik

   
- Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

- Francoščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

- Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

- Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

- Ruščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

- Španščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

Ekonomija

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali poslovnih ved

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

Podjetništvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali poslovnih ved - podjetništva, menedžmenta ali organizacije

Poslovanje

   
- Poslovna informatika – poslovno odločanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, poslovnih ved - podjetništva, menedžmenta ali organizacije - informatike, računalništva, poslovne informatike ali organizacije informacijskih sistemov

- Poslovna informatika – reševanje problemov s programiranjem
- Poslovna informatika – ustvarjanje digitalnih vsebin
- Poslovna informatika – razvoj računalniških aplikacij in iger
- Trženje in prodaja

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali poslovnih ved - podjetništva, menedžmenta ali organizacije

- Finance
- Mednarodno poslovanje
- Računovodstvo

Ekonomska zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Ekonomska geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije