A. SPLOŠNI DEL

1. IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

EKONOMSKA GIMNAZIJA

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu gimnazijah.
Strokovna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimnazija) ima nalogo, da:

Poleg splošnih ciljev so posebni cilji ekonomske gimnazije:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program gimnazije traja štiri leta.

4. VPISNI POGOJI

V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko izobraževanje.
Posebni pogoji za vpis v program Ekonomska gimnazija – športni oddelek
Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Ekonomska gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice (v nadaljevanju: športniki), kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ter predložiti naslednja dokazila:

Na podlagi uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Ekonomska gimnazija – športni oddelek, izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

V primeru omejitve vpisa v program Ekonomska gimnazija – športni oddelek se upoštevajo še športni dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C:

Status A

Status B

Status C
Vsi športniki, ki ne izpolnjujejo meril za status A ali B pri čemer imajo prednost športniki v športnih panogah, ki so uvrščene v prve štiri razrede razvrstitve športnih panog v razrede, ministrstva pristojnega za šport.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

V tabeli so označeni (X) ali zapisani obvezni načini ocenjevanja znanja za posamezne predmete in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela. V primeru, da učni načrt ne določa obveznega načina ocenjevanja znanja, je vrstica tabele prazna.

 Predmet

pisno

ustno

drugo

Slovenščina

X

X

govorni nastop/igra vlog/dramatizacija

Matematika

     

Tuji jezik

     
- Angleščina

X

X

ekstenzivno branje/pisanje besedil/projektno delo

- Francoščina

X

X

 
- Italijanščina

X

X

 
- Nemščina      
- Ruščina      
- Španščina      

Ekonomija

     

Zgodovina

     

Športna vzgoja

   

gibalno znanje

Glasba

     

Likovna umetnost

   

izdelki (sklop likovno snovanje)

Geografija

     

Biologija

     

Kemija

     

Fizika

     

Psihologija

     

Sociologija

     

Filozofija

     

Informatika

X

X

izdelek

Podjetništvo

     

Poslovanje

     

Ekonomska zgodovina

     

Ekonomska geografija

     

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

pisno

ustno

drugo

Aktivno državljanstvo

   

aktivnosti in avtentične naloge

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov in je opravil vse obveznosti, ki jih določa izobraževalni program.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja mora dijak uspešno opraviti: