B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK

EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK

PREDMETI

1. letnik
št. ur na
leto

2. letnik
št. ur na
leto

3. letnik
št. ur na
leto

4. letnik
št. ur na
leto

SKUPNO
št. ur v programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Ekonomija

 

70

105

105

280

280

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Športna vzgoja

175

140

140

140

595

 

Glasba*

70

     

70

 

Likovna umetnost*

Geografija

70

70

70

 

210

315

Biologija**

210

140

   

350

315

Kemija**

315

Fizika**

315

Psihologija***

 

70

70

 

140

280

Sociologija***

280

Filozofija***

280

Informatika

70

70

   

140

280

Podjetništvo

 

 35

105

140

280

 
 

II - Izbirni predmeti****

   

105

140-280

245-385

 
 

III – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

   

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 
 

Skupaj (I+II+III)

1245

1245

1245

1045-1185

4780-4920

 
 

Število tednov pouka

35

 35

 35

 35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

3

 3

 3

 1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 38

 38

 38 

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:
* Dijak izmed dveh ponujenih predmetov iz umetnosti izbere enega.
** Šola izmed treh naravoslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov najmanj dva predmeta.
*** Šola izmed treh družboslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov dva predmeta.
**** Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka. Za obvezne izbirne predmete z vajami in uporabo informacijske tehnologije je namenjenih 105 ur v 3. letniku in 35 ur v 4. letniku.

Strokovni predmeti ekonomske gimnazije so:

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:

Izbirni predmeti:

Vsebinski sklop:

Št. ur/leto

Poslovanje

A-poslovna informatika – poslovno odločanje

35 ur

B-poslovna informatika – reševanje problemov s programiranjem

35 ur

C-poslovna informatika – ustvarjanje digitalnih vsebin

35 ur  

D-poslovna informatika – razvoj računalniških aplikacij in iger

35 ur

E-trženje in prodaja

35 ur

F-finance

35 ur

G-mednarodno poslovanje

35 ur  

H-računovodstvo

35 ur

Ekonomska zgodovina

ekonomska zgodovina

35 ur

Ekonomska geografija

ekonomska geografija

35 ur

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami se izvajajo:

Iz skupnega obsega 140 ur šola dijaku obvezno ponudi 70 ur iz vsebinskih sklopov poslovne informatike (A, B, C, D) predmeta Poslovanje, 70 ur pa dijak glede na ponudbo šole izbere med preostalimi 35 urnimi vsebinskimi sklopi predmeta Poslovanje, Ekonomsko zgodovino (35 ur) in Ekonomsko geografijo (35 ur).

Tuji jeziki: