B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GIMNAZIJA (SI)

GIMNAZIJA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V SLOVENSKI ISTRI

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur
na leto

SKUPNO
št. ur
v programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Italijanščina

105

105

105

105

420

420

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Zgodovina

70

70

70

70

280

280

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Glasba

52

     

52+18*

 

Likovna umetnost

52

     

52+18*

 

Geografija

70

70

70

 

210

315

Biologija

70

70

70

 

210

315

Kemija

70

70

70

 

210

315

Fizika

70

70

70

 

210

315

Psihologija **

   

70

 

70

280

Sociologija **

 

70

   

70

280

Filozofija

     

70

70

280

Informatika

70

     

70

280

 

II - Izbirni predmeti

 

70-140

70-140

280-420

490-630

 
 

III – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

   

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 
 

Skupaj (I+II+III) 

1209

1175-1245

1175-1245

1045-1185

4674-4814

 
 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega  dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:
* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
** Psihologija ali sociologija se lahko izvaja ali v 2. ali v 3. letniku. Glede na umestitev teh predmetov se ure za izbirne predmete oz. interdisciplinarni tematski sklop (ITS) določijo tako, da zakonsko določena maksimalna obremenitev dijakov ni presežena. V sklopu programa mora šola dijaku zagotoviti med 490 in 630 ur pouka izbirnih predmetov.

Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, italijanščina, matematika, prvi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu standarda, ki je naveden v predmetniku.

Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa:

Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo. Izbirni predmeti so tako lahko drugi tuji jezik in drugi predmeti, ki se izvajajo po učnem načrtu, določenem za ta program.

Interdisciplinarni tematski sklop (ITS)

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur za vaje*

Število dijakov v skupini

1.

Biologija

učitelj

17

do 16

laborant**

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Informatika

učitelj

52

do 16

2.

Biologija

učitelj

10

 

laborant**

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

   

3.

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

   

4.

Geografija

učitelj

12

do 16

Biologija

učitelj

13

do 16

laborant**

   

Kemija

učitelj

20

do 16

laborant**

   

Fizika

učitelj

20

do 16

laborant**

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja/področij

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Tuji jezik

   
  • Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

  • Francoščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

  • Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

  • Ruščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

  • Španščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

Astronomija

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj fizike

Ekonomija

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije ali poslovnih ved

Evropske študije

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, zgodovine, geografije ali filozofije

Film

učitelj

visokošolskega izobraževanja dramaturgije, filmske režije, televizijske režije, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije, filmskih in televizijskih študij, medijskih komunikacij, fotografije, videa, novih medijev, likovne pedagogike, umetnostne zgodovine, primerjalne književnosti, slovenistike, filozofije, psihologije, sociologije, sociologije kulture, kulturologije (smer kulturne študije), komunikologije, vizualnih komunikacij ali medijske umetnosti in prakse

Fiziologija živčevja

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj biologije

Izbrana poglavja iz biotehnologije

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj biologije

Kitajščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja sinologije

Kreativno podjetništvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, podjetništva, trženja ali komunikologije

Latinščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja latinskega jezika s književnostjo

Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj ali svetovalni delavec

Raziskovanje vodnih in kopenskih ekosistemov

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj biologije

Slovenska književnost in prevodi

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika ali prevajanja

Študij okolja

učitelj

visokošolskega izobraževanja okolja, biologije, kemije, geografije ali krajinske arhitekture

Tuji jeziki: kultura in civilizacija

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

Umetnostna zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Umetnostna zgodovina (Umetnost na Slovenskem)

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Vzgoja za solidarnost

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj psihologije, sociologije ali filozofije ali svetovalni delavec

Zgodovina športa

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj zgodovine ali učitelj športne vzgoje

Druge oblike vzgojno izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja/področij

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije