A. SPLOŠNI DEL

1. IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: GIMNAZIJA (SI)

GIMNAZIJA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V SLOVENSKI ISTRI

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu gimnazijah.
Splošna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimnazija) ima nalogo, da:

Poleg navedenih so cilji gimnazije s slovenskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri tudi, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program gimnazije traja štiri leta.

4. VPISNI POGOJI

V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko izobraževanje.
Posebni pogoji za vpis v program Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri – športni oddelek
Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice (v nadaljevanju: športniki), kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ter predložiti naslednja dokazila:

Na podlagi uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri – športni oddelek, izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

V primeru omejitve vpisa v program Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri – športni oddelek se upoštevajo še športni dosežki, na podlagi katerih se kandidate razvrsti v statuse A, B in C:

Status A

Status B

Status C

Vsi športniki, ki ne izpolnjujejo meril za status A ali B pri čemer imajo prednost športniki v športnih panogah, ki so uvrščene v prve štiri razrede razvrstitve športnih panog v razrede, ministrstva pristojnega za šport.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

V tabeli so označeni (X) ali zapisani obvezni načini ocenjevanja znanja za posamezne predmete in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela. V primeru, da učni načrt ne določa obveznega načina ocenjevanja znanja, je vrstica tabele prazna.

 Predmet

pisno

ustno

drugo

Slovenščina

X

X

govorni nastop/igra vlog/dramatizacija

Italijanščina

X

X

 

Matematika

     

Tuji jezik

     
  • Angleščina

X

X

ekstenzivno branje/pisanje besedil/projektno delo

  • Francoščina

X

X

 
  • Nemščina
     
  • Ruščina
     
  • Španščina
     

Zgodovina

     

Športna vzgoja

   

gibalno znanje

Glasba

     

Likovna umetnost

   

izdelki (sklop likovno snovanje)

Geografija

     

Biologija

     

Kemija

     

Fizika

     

Psihologija

     

Sociologija

     

Filozofija

     

Informatika

X

X

izdelek

Astronomija

X

X

 

Ekonomija

     

Evropske študije

     

Film

     

Fiziologija živčevja

     

Izbrana poglavja iz biotehnologije

     

Kitajščina

X

X

 

Kreativno podjetništvo

   

raziskovalne naloge/drugi izdelki

Latinščina

X

X

 

Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela

   

izdelek/storitev/zagovor

Raziskovanje vodnih in kopenskih ekosistemov

     

Slovenska književnost in prevodi

X

 

seminarska naloga/govorni nastop

Študij okolja

     

Tuji jeziki: kultura in civilizacija

     

Umetnostna zgodovina

     

Umetnostna zgodovina (Umetnost na Slovenskem)

     

Vzgoja za solidarnost

     

Zgodovina športa

     

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

pisno

ustno

drugo

Aktivno državljanstvo

   

aktivnosti in avtentične naloge

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov in je opravil vse obveznosti, ki jih določa izobraževalni program.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja mora dijak uspešno opraviti: