B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: 

GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK

PREDMETI

1. letnik
št. ur na leto

2. letnik
št. ur na leto

3. letnik
št. ur na leto

4. letnik
št. ur na leto

SKUPNO 
št. ur v programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Zgodovina

70

70

70

70

280

280

Športna vzgoja

210

210

210

105-210

735-840

 

Glasba

 

52

 

 

52+18*

 

Likovna umetnost

 

 

52

 

52+18*

 

Geografija

70

70

70

 

210

315

Biologija

70

70

70

 

210

315

Kemija

70

70

70

 

210

315

Fizika

70

70

70

 

210

315

Psihologija**

 

 

70

 

70

280

Sociologija**

 

70

 

 

70

280

Filozofija

 

 

 

70

70

280

Informatika

70

 

 

 

70

280

 

II - Izbirni predmeti

 

35

35-70

350-420

420-525

 

 

III – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

 

 

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 

 

Skupaj (I+II+III)

1210

1297

1297-1332

1115-1290

4919-5129

 

 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 3

 3

 1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

Pojasnila k predmetniku:
* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
** Psihologija ali sociologija se lahko izvaja ali v 2. ali 3. letniku. Glede na umestitev teh predmetov se ure za izbirne predmete določijo tako, da zakonsko določena maksimalna obremenitev dijakov ni presežena.
Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, matematika, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu, ki je naveden v predmetniku.

Tuji jeziki:

Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ki se izvajajo po učnem načrtu, določenem za ta program, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo.