B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: KLASIČNA GIMNAZIJA

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur
na leto

SKUPNO 
št. ur
v programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Latinščina

140

105

105

105

455

420

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Zgodovina

70

105

105

70

350

280

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Glasba

 

35

 

 

35+35*

 

Likovna umetnost

 

35

 

 

35+35*

 

Geografija

70

70

70

 

210

315

Biologija

70

70

 

 

140

315

Kemija

70

70

 

 

140

315

Fizika

70

70

 

 

140

315

Psihologija

 

 

70

 

70

280

Sociologija

 

 

70

 

70

280

Filozofija

 

 

 

105

105

280

Informatika

70

 

 

 

70

280

II - Izbirni predmeti

 

 

140

140-280

280-420

 

- Tretji tuji jezik

 

 

140

140

280

 

- Zgodovina

 

 

 

70

70

 

- Glasba

 

 

70

70

70-140

 

- Likovna umetnost

 

 

70

70

70-140

 

- Umetnostna zgodovina

 

 

70

140

70-210

280

- Geografija

 

 

 

70

70

 

- Biologija

 

 

70

105

70-175

 

- Kemija

 

 

70

105

70-175

 

- Fizika

 

 

70

105

70-175

 

- Psihologija

 

 

 

210

210

 

- Sociologija

 

 

 

210

210

 

- Filozofija

 

 

 

175

175

 

III – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

 

 

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 

Skupaj (I+II+III+IV)

1245

1245

1245

1045-1185

4780-4920

 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:
* Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, matematika, latinščina, prvi in drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Izvajati se morajo najmanj v obsegu standarda, ki je naveden v predmetniku.
V primerjavi z gimnazijo ima klasična gimnazija en obvezni štiriletni predmet več, to je latinščina. Zgodovina ima v klasični gimnaziji za 70 ur višji standard kot v gimnaziji, vsi ostali obvezni štiriletni predmeti pa imajo v obeh gimnazijah enak standard.
Tuji jeziki imajo v predmetniku klasične gimnazije poudarjeno mesto in se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu programa.
Vsa štiri leta so obvezni trije tuji jeziki: latinščina ter prvi in drugi tuji jezik.

Preglednica tujih jezikov v klasični gimnaziji (z nadaljevalno latinščino)

Obvezni štiriletni predmet

Izbirni dveletni predmet

dva prva tuja jezika

en drugi tuji jezik

en tretji tuji jezik

klasični jezik in moderni jezik

klasični jezik

moderni jezik

klasični jezik

moderni jezik

latinščina

angleščina

grščina

francoščina

grščina

italijanščina

 

nemščina

 

nemščina
(oziroma angleščina)

 

španščina  

 

francoščina  

 

nemščina

ruščina

Preglednica tujih jezikov v klasični gimnaziji (z začetno latinščino)

Obvezni štiriletni predmet

Izbirni dveletni predmet

en prvi tuji jezik

dva druga tuja jezika

en tretji tuji jezik

klasični jezik

moderni jezik

klasični jezik in moderni jezik

klasični jezik

moderni jezik  

 

angleščina

latinščina

francoščina

grščina

italijanščina  

nemščina

 

nemščina
(oziroma angleščina)

 

španščina  

 

francoščina

oziroma

nemščina  

dva klasična jezika

ruščina  

latinščina in grščina

Obvezni predmeti glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija in informatika se morajo izvesti najmanj v obsegu standarda, ki je določen s predmetnikom klasične gimnazije.
Klasična gimnazija in gimnazija imata iste obvezne predmete, razlikuje se le standard nekaterih predmetov: v klasični gimnaziji imajo vsi trije naravoslovni predmeti po 70 ur nižji obvezni standard kot v gimnaziji, filozofija pa ima v klasični gimnaziji za 35 ur višji standard kot v gimnaziji.
Naravoslovni predmeti postanejo v klasični gimnaziji z delom svojega obsega in vsebin izbirni, tako da

Izbirni predmeti so novi predmeti, namenjeni posebnim interesom oziroma sposobnostim dijakov, ali pa so dodatne ure obveznih predmetov kot priprava na maturo. V klasični gimnaziji so umeščeni v 3. in 4. letnik: v 3. letniku mora dijak izbrati enega ali dva izbirna predmeta v skupnem obsegu 4 ure na teden, v 4. letniku pa izbirne predmete oziroma priprave na maturo v skupnem obsegu najmanj 4 in največ 8 ur na teden.
Vsi izbirni predmeti se morajo izvajati po veljavnih učnih načrtih, priprave na maturo pa tudi v skladu z navodili predmetnih izpitnih katalogov.
V 3. letniku šola izvede najmanj 1 izbirni predmet več, kot je oddelkov v letniku programa.

Pri izvajanju medpredmetnih povezav in timskega pouka lahko šole prenašajo ure posameznih predmetov med zaporednimi letniki v obsegu do največ 35 ur v enem šolskem letu.

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje*

Število dijakov
v skupini

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

laborant**

 

 

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Informatika

učitelj

52

do 16

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

3.

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

4.

Geografija

učitelj

12

do 16

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Kemija

učitelj

20

do 16

laborant**

 

 

Fizika

učitelj

20

do 16

laborant**

 

 

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja/področij

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Latinščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja latinskega jezika s književnostjo

Tuji jezik

 

 

  • Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

  • Francoščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

  • Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

  • Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

  • Ruščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

  • Španščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

  • Grščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja grščine    

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

Umetnostna zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Umetnostna zgodovina (Umetnost na Slovenskem)

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja/področij

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije