A. SPLOŠNI DEL

1. IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

KLASIČANA GIMNAZIJA

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu gimnazijah.
Splošna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimnazija) ima nalogo, da:

Poleg navedenih so cilji klasične gimnazije tudi, da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program gimnazije traja štiri leta.

4. VPISNI POGOJI

V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko izobraževanje.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

V tabeli so označeni (X) ali zapisani obvezni načini ocenjevanja znanja za posamezne predmete in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela. V primeru, da učni načrt ne določa obveznega načina ocenjevanja znanja, je vrstica tabele prazna.

 Predmet

pisno

ustno

drugo

Slovenščina

X

X

govorni nastop/igra vlog/dramatizacija

Matematika

     

Latinščina

X

X

 

Tuji jezik

     
- Angleščina

X

X

ekstenzivno branje/pisanje besedil/projektno delo

- Francoščina

X

X

 
- Italijanščina

X

X

 
- Nemščina      
- Ruščina      
- Španščina      
- Grščina

X

X

 

Zgodovina

     

Športna vzgoja

   

gibalno znanje

Glasba

     

Likovna umetnost

   

izdelki (sklop likovno snovanje)

Geografija

     

Biologija

     

Kemija

     

Fizika

     

Psihologija

     

Sociologija

     

Filozofija

     

Informatika

X

X

izdelek

Umetnostna zgodovina

     

Umetnostna zgodovina (Umetnost na Slovenskem)

     

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

pisno

ustno

drugo

Aktivno državljanstvo

   

aktivnosti in
avtentične naloge

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov in je opravil vse obveznosti, ki jih določa izobraževalni program.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja mora dijak uspešno opraviti: