B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK:

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur
na leto

SKUPNO
št. ur v programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Glasba*

70

 

 

 

70

 

Likovna umetnost*

Geografija

70

70

 

 

140

315

Biologija**

70

70

70**

70**

140/280**

315

Kemija**

70

70

140/280**

315

Fizika**

70

70

140/280**

315

Psihologija***

 

70

70

 

140

280

Sociologija***

280

Filozofija***

280

Informatika

105

 

 

 

105

280

Izbirni strokovni maturitetni predmet

 

70

105

105

280

280

Laboratorijske vaje

 

70

70

70

210

 

Izbirni strokovni predmet****

 

 

105

105

210

 

 

II - Izbirni predmeti

 

 

0-70

0-210

0-280

 

 

III – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

 

 

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 

 

Skupaj (I+II+III)

1210

1245

1175-1245

975-1185

4605-4885

 

 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:
* Dijak izmed dveh ponujenih predmetov iz umetnosti izbere enega.
** Šola mora ure v 3. in 4. letniku razporediti ali fiziki ali kemiji ali biologiji. Izbrani predmet se poučuje v obsegu 280 ur. Za dijake, ki naravoslovni predmet izberejo za maturo, je potrebno v 4. letniku dodati še 35 ur (ena ura iz ur za izbirne predmete).
*** Šola ponudi najmanj dva družboslovna predmeta, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere dva. Psihologija in sociologija se lahko poučujeta v 2. ali 3. letniku, filozofija pa le v 3. letniku.
**** Šola lahko dijaku v 3. in/ali 4. letniku ponudi na izbiro izbirni strokovni predmet ali interdisciplinarni strokovni sklop (ISS).

Izbirni strokovni maturitetni in izbirni strokovni predmeti:

Tuji jeziki:

Kot izbirne predmete šola dijakom lahko ponudi predmete, namenjene njihovim posebnim interesom oziroma sposobnostim, ali pa dodatne ure obveznih predmetov kot pripravo na maturo. Izbirni predmeti so tako lahko predmeti, ki se izvajajo po učnem načrtu, določenem za ta program.

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno število ur
za vaje *

Število dijakov
v skupini

Letno štev. ur
za laboranta na skupino

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

 

laborant **

 

 

 

Kemija

učitelj

10

do 16

 

laborant **

 

 

 

Fizika

učitelj

10

do 16

 

laborant **

 

 

 

Informatika

učitelj

78

do 16

 

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

 

laborant **

 

 

 

Kemija

učitelj

10

do 16

 

laborant **

 

 

 

Fizika

učitelj

10

do 16

 

laborant **

 

 

 

Laboratorijske vaje

učitelj

70

do 16

46****

3.

Biologija

učitelj

10

do 16

 

laborant **

 

 

 

Kemija

učitelj

10

do 16

 

laborant **

 

 

 

Fizika

učitelj

10

do 16

 

laborant **

 

 

 

Laboratorijske vaje

učitelj

70

do 16

46****

Računalništvo

učitelj

35

do 16

 

Izbirni strokovni predmeti***

 

 

 

 

Računalniški sistemi in omrežja

učitelj

35

do 16

 

Mikrobiologija

učitelj

20

do 16

20

Kmetijstvo

učitelj

20

do 16

10

4.

Geografija

učitelj

12

do 16

 

Biologija

učitelj

10

do 16

 

laborant **

 

 

 

Kemija

učitelj

20

do 16

 

laborant **

 

 

 

Fizika

učitelj

20

do 16

 

laborant **

 

 

 

Laboratorijske vaje

učitelj

70

do 16

46****

Računalništvo

učitelj

35

do 16

 

Izbirni strokovni predmeti***

 

 

 

 

Računalniški sistemi in omrežja

učitelj

35

do 16

 

Mikrobiologija

učitelj

22

do 16

22

Biotehnologija

učitelj

25

do 16

25

Kmetijstvo

učitelj

20

do 16

14

*Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
**Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programov.
*** Za izvedbo  izbirnih strokovnih predmetov v obliki ISS ne veljajo navedbe o številu ur za vaje in  sodelovanju laboranta za posamezne predmete. Ne glede na to, kateri izbirni strokovni predmeti so s posameznimi izbirnimi vsebinskimi sklopi vključeni v ISS, se dijaki delijo v skupine pri 35 urah v 3. in pri 35 urah v 4. letniku, laborant pa sodeluje pri 20 urah v 3. in pri 22 urah v 4. letniku v posamezni skupini.
****Velja le za laboratorijske vaje s področja biotehnologije.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet/druge oblike samostojnega in skupinskega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Tuji jezik

 

 

- Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

- Francoščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

- Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

- Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

- Ruščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

- Španščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

Biotehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije ali kemije ali biotehnologije, mikrobiologije, živilske tehnologije, kmetijstva, biokemije, farmacije ali veterine

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije ali kemije

Elektrotehnika

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike

Materiali

 

 

- Osnovni modul

učitelj

visokošolskega izobraževanja metalurgije in materialov, lesarstva, strojništva, gradbeništva, kemijskega inženirstva, kmetijske tehnologije ali enopredmetni fizike

- Gradbeniški modul

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva

- Lesarski modul

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

Mehanika

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali gradbeništva

Računalništvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov ali poslovne informatike

Elektronski sistemi

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

- Analogna tehnika
- Digitalna tehnika
- Mikrokrmilniki

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike ali splošnega srednješolskega izobraževanja

- Robotika
- Programiranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike ali računalništva

- Internet stvari

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike ali splošnega srednješolskega izobraževanja

- Električna mobilnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

- Proizvodnja, prenos in poraba električne energije

laborant

srednješolskega izobraževanja elektrotehnike ali splošnega srednješolskega izobraževanja

- Projektno/raziskovalno delo

Gradbeništvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva ali arhitekture

laborant

srednješolskega izobraževanja gradbeništva ali splošnega srednješolskega izobraževanja

Kmetijstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva

-Prehranska varnost, naravne danosti ter kmetijski in okoljski naravni viri v Sloveniji, Evropi in svetu
- Pridelava v glavnih kmetijskih panogah
-Živinoreja z osnovami zdravstvenega varstva živali

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije ali kemije

- Trajnostno upravljanje virov ter varovanje okolja
- Kmetijski prostor in naravne danosti

učitelj

visokošolskega izobraževanja kmetijstva ali drugih biotehniških ved

- Tla in okolje
- Ekosistemske storitve tal
- Reprodukcijski material
- Varstvo rastlin in okolja
- Kmetijsko strojništvo
- Lokalno kmetijstvo v povezavi z lokalnim okoljem
- Urbano kmetijstvo

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije ali kemije

- Biota in biotska pestrost kmetijskega prostora
- Pametna kmetija in globalno kmetijstvo
- Tehnologije predelave živil
- Podjetnost
- Novi izzivi v kmetijstvu
- Projektno/raziskovalno delo

Lesarstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva

laborant

srednješolskega izobraževanja lesarstva

Mikrobiologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja mikrobiologije, biotehnologije, živilske tehnologije ali enopredmetne biologije

- Biološko pomembne molekule, zgradba celice, metabolizem mikroorganizmov, rast in nadzor rasti mikroorganizmov in preprečevanje okužb
- Genetika
- Mikrobna ekologija, glavni predstavniki mikroorganizmov (virusi, evbakterije, arheje, protisti, glive)
- Virologija, patogeni mikroorganizmi, imunologija, klasifikacija in identifikacija mikroorganizmov
- Celična signalizacija, regulacija celičnega cikla, celična smrt
- Mikroorganizmi v okolju, kroženje snovi v ekosistemu, vpliv namernih in nenamernih izpustov mikroorganizmov na okolje

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije ali kemije

- Biomembrane, celična signalizacija, posttranslacijski postopki v celici
- Živilska mikrobiologija
- Nalezljive bolezni pri človeku
- Analitske metode v mikrobiologiji, mikroorganizmi v biotehnologiji

- Interakcije mikroorganizmov z drugimi mikrobi (mikrobna ekologija), rastlinami in živalmi, imunologija drugih vrst

- Mikroorganizmi v zraku, vodi in tleh

učitelj

visokošolskega izobraževanja mikrobiologije, biotehnologije, živilske tehnologije, enopredmetne biologije ali agronomije

- Mikrobiološka obdelava surovin
- Hidroponika in akvaponika

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije ali kemije

- Projektno/raziskovalno delo

učitelj

visokošolskega izobraževanja mikrobiologije, biotehnologije, živilske tehnologije ali enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije ali kemije

Prostorsko modeliranje

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva, strojništva, arhitekture ali prometa

laborant

srednješolskega izobraževanja gradbeništva, strojništva, prometa ali splošnega srednješolskega izobraževanja

Računalniški sistemi in omrežja

učitelj

visokošolskega izobraževanja računalništva, informatike ali elektrotehnike

laborant

srednješolskega izobraževanja računalništva ali splošnega srednješolskega izobraževanja

Strojništvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, energetike, prometa ali mehatronike

laborant

srednješolskega izobraževanja strojništva, elektrotehnike, fizike ali splošnega srednješolskega izobraževanja

Laboratorijske vaje

 

 

- Biotehnologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije ali kemije ali biotehnologije, mikrobiologije, živilske tehnologije, kmetijstva, biokemije, farmacije ali veterine

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije ali kemije

- Elektrotehnika in elektronika

učitelj

visokošolskega izobraževanja elektrotehnike

laborant

srednješolskega ali višješolskega izobraževanja elektrotehnike

- Materiali (gradbeniški modul)

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva

laborant

srednješolskega izobraževanja gradbeništva

- Materiali (lesarski modul)

učitelj

visokošolskega izobraževanja lesarstva ali strojništva

laborant

srednješolskega izobraževanja lesarstva

- Materiali (osnovni modul)

učitelj

visokošolskega izobraževanja metalurgije in materialov, lesarstva, strojništva, gradbeništva, kemijske tehnologije ali fizike

laborant

srednješolskega izobraževanja materialov, fizike ali kemije

- Mehanika in gradbeništvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja gradbeništva, strojništva ali arhitekture

laborant

srednješolskega izobraževanja gradbeništva ali splošnega srednješolskega izobraževanja

- Mehanika in strojništvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja strojništva ali gradbeništva

laborant

srednješolskega izobraževanja strojništva ali splošnega srednješolskega izobraževanja

- Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov ali poslovne informatike

Astronomija

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj fizike

Evropske študije

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, zgodovine, geografije ali filozofije

Film

učitelj

visokošolskega izobraževanja dramaturgije, filmske režije, televizijske režije, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije, filmskih in televizijskih študij, medijskih komunikacij, fotografije, videa, novih medijev, likovne pedagogike, umetnostne zgodovine, primerjalne književnosti, slovenistike, filozofije, psihologije, sociologije, sociologije kulture, kulturologije (smer kulturne študije), komunikologije, vizualnih komunikacij ali medijske umetnosti in prakse

Fiziologija živčevja

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj biologije

Izbrana poglavja iz biotehnologije

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj biologije

Kreativno podjetništvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja ekonomije, podjetništva, trženja ali komunikologije

Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj ali svetovalni delavec

Raziskovanje vodnih in kopenskih ekosistemov

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj biologije

Slovenska književnost in prevodi

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika ali prevajanja

Študij okolja

učitelj

visokošolskega izobraževanja okolja, biologije, kemije, geografije ali krajinske arhitekture

Tuji jeziki: kultura in civilizacija

učitelj

visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika

visokošolskega izobraževanja zgodovine, geografije ali sociologije

Umetnostna zgodovina (Umetnost na Slovenskem)

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Vzgoja za solidarnost

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj psihologije, sociologije ali filozofije ali svetovalni delavec

Zgodovina športa

učitelj

s katerih mora imeti znanja učitelj zgodovine ali učitelj športne vzgoje

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije