B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK:

 UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER; MODUL B: SODOBNI PLES

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur
na leto

SKUPNO
št. ur v

programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Geografija

105

     

105

280

Biologija, kemija, fizika*

140

140

   

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija

   

140

70

210

280

Likovna umetnost***

   

35

 

35

 

Glasba

 

35

   

35+35**

 

Informatika

 

70

   

70

280

Sodobne plesne tehnike

210

210

210

210

840

 

Balet

105

105

105

105

420

 

Zgodovina plesa in odrske umetnosti

35

35

35

70

175

 
 

II - Izbirni predmeti

     

70

70

 
 

III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela: plesno ustvarjanje

Kompozicija plesa

105

105

175

245

630

 
 

IV – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

   

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 
 

Skupaj (I+II+III+IV)

1350

1350

1350

1290

5340

 
 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
** Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.
*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med likovnim snovanjem in umetnostno zgodovino.

Tuji jeziki:

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER; MODUL B: SODOBNI PLES

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje*

Število dijakov
v skupini

Letno štev. ur za sodelavca na

oddelek

skupino

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

   

laborant**

       

Kemija

učitelj

10

do 16

   

laborant**

       

Fizika

učitelj

10

do 16

   

laborant**

       

Sodobne plesne tehnike

učitelj

210

do 17

   

Balet

učitelj

105

do 17

   

korepetitor

     

105

Kompozicija plesa

učitelj

105

do 17

   

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

   

laborant**

       

Kemija

učitelj

10

do 16

   

laborant**

       

Fizika

učitelj

10

do 16

   

laborant**

       

Informatika

učitelj

52

do 16

   

Sodobne plesne tehnike

učitelj

210

do 17

   

korepetitor

     

140

Balet

učitelj

105

do 17

   

korepetitor

     

105

Kompozicija plesa

učitelj

105

do 17

   

3.

Sodobne plesne tehnike

učitelj

210

do 17

   

korepetitor

     

140

Balet

učitelj

105

do 17

   

korepetitor

     

105

Kompozicija plesa

učitelj

175

do 17

   

4.

Sodobne plesne tehnike

učitelj

210

do 17

   

korepetitor

     

140

Balet

učitelj

105

do 17

   

korepetitor

     

105

Kompozicija plesa

učitelj

245

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programov.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet/
druge oblike samostojnega in skupinskega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Tuji jezik

   
- Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

- Francoščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

- Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

- Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

- Ruščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

- Španščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

PLESNA SMER; modul B – sodobni ples

Sodobne plesne tehnike

učitelj

- visokošolskega izobraževanja plesa
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

- visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
- visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, kateregakoli inštrumenta ali kateregakoli jazz inštrumenta
- srednješolskega izobraževanja kateregakoli jazz inštrumenta po določilih 93. člena ZOFVI

Balet

učitelj

- visokošolskega izobraževanja plesa
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

- visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
- srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

Zgodovina plesa in odrske umetnosti

učitelj

- visokošolskega izobraževanja sodobnega plesa, koreografije, baleta, dramaturgije, dramske igre in umetniške besede, gledališke režije, slovenščine, filozofije, sociologije, umetnostne zgodovine, etnologije in kulturne antropologije, sociologije kulture, muzikologije ali kulturologije
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa ali baleta po določilih 93. člena ZOFVI

Kompozicija plesa

učitelj

- visokošolskega izobraževanja plesa ali baleta
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa ali baleta po določilih 93. člena ZOFVI

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije