B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK:

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER; MODUL A: GLASBENI STAVEK

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur
na leto

SKUPNO št. ur
v programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

70

105

105

70

350

420

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Geografija

105

     

105

 

Biologija, kemija, fizika*

140

140

   

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija**

   

70

70

140

280

Likovna umetnost***

   

35

 

35

 

Informatika

 

70

   

70

280

Solfeggio

105

70

70

70

315

 

Zgodovina glasbe

35

 

70

105

210

 

Glasbeni stavek

140

140

140

140

560

 

Klavir

 

70

70

70

210

 
 

II - Izbirni predmeti

     

140

140

 
 

III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela: glasbeno ustvarjanje

Zbor

 

35

70

105

210

 

Klavir

70

     

70

 
 

IV – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

   

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 
 

Skupaj (I+II+III+IV)

1315

1280

1280

1290

5165

 
 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega  dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.
*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med vsebinami likovnega snovanja ali umetnostne zgodovine.

Tuji jeziki:

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje*

Število dijakov
v skupini

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

laborant**

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

105

do 12

Klavir

učitelj

70

1

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Informatika

učitelj

52

do 16

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Klavir

učitelj

70

1

3.

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Klavir

učitelj

70

1

4.

Glasbeni stavek

učitelj

140

do 6

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Klavir

učitelj

70

1

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programov.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet/
druge oblike samostojnega in skupinskega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Tuji jezik

   
- Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

- Francoščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

- Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

- Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

- Ruščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

- Španščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

GLASBENA SMER; modul A – glasbeni stavek

Solfeggio

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbeno-teoretske pedagogike, kompozicije ali dirigiranja

Zgodovina glasbe

Učitelj

visokošolskega izobraževanja muzikologije

Glasbeni stavek

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbeno-teoretske pedagogike, kompozicije ali dirigiranja

Klavir

učitelj

visokošolskega izobraževanja klavirja

Zbor

učitelj

visokošolskega izobraževanja zborovskega dirigiranja, dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, petja ali glasbene pedagogike ali sakralne glasbe

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije