B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK:

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SMER GLEDALIŠČE IN FILM

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO št. ur v programu

Maturitetni standard

št. ur na leto

št. ur na leto

št. ur na leto

št. ur na leto

I Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Geografija

70

70

   

140

280

Biologija, kemija, fizika*

140

175

   

315

315

Psihologija

   

70

 

70

280

Sociologija

   

70

 

70

280 

Filozofija

     

70

70

280

Glasba

 

35

   

35

 

Likovna umetnost

35

     

35

 

Informatika

70

     

70

280

Zgodovina in teorija gledališča in filma

105

105

105

105

420

420

Izbirni strokovni predmet**

   

70

70

140

 

II Izbirni predmeti

     

70-210

70-210

 
 

III Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela: gledališko in filmsko ustvarjanje

Delavnice skupaj

175

210

140-280

140-210

665-875

 

Gledališke in filmske delavnice***
Področja: igra in govor, fotografija in film, zvok in glasba, gib, impro

175

210

 

385

 

Gledališke delavnice:***
Področja: igra in govor, impro, gib, zvok in glasba, vizualna delavnica)

   

140-280

140-210

280-490

 

Filmske delavnice: ***
Področja: snemanje in montaža, scenarij in režija,
filmski zvok, nastopanje pred kamero, posebne avdiovizualne tehnike in elementi)

   

140-280

140-210

280-490

 
             

IV – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

   

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 
 

Skupaj (I+II+III+IV)

1350

1350

1210-1350

1080-1290

4690-5340

 
 

Število tednov pouka

35

35

35

 35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega  dela

 3

3

3

 1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

 38

38

38

 36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

a Pouk splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov, vaj in obveznih izbirnih vsebin po predmetniku lahko obsega brez športne vzgoje tedensko največ 30 ur. Obseg vseh oblik izobraževalnega dela ne sme presegati 36 ur tedensko.
* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.

Strokovni maturitetni predmet in izbirna strokovna predmeta (**):

***Druge oblike samostojnega in skupinskega dela – delavnice:

Delavnica – sklop

1. in 2. letnik      

Gledališke in filmske delavnice

175 + 210 = 385

1. Igra in govor
2. Fotografija in film
3. Zvok in glasba*
4. Gib*
5. Impro*

140 (105 +35*)
140 (105 + 35*)
70* (35* + 35*)
70* (35* + 35*)
70* (35* + 35*)*

Sklopi in ure, označeni z *, so izbirni.

Delavnica – sklop

3. in  4. letnik      

Gledališke delavnice

140–280  in  140–210 = 280–490

1. Igra in govor
2. Impro*
3. Gib*
4. Zvok in glasba*
5. Vizualna delavnica*

70 + 105*
70* + 35*
70* + 70*
70* + 35*
70* + 70*

Sklopi in ure označeni z *, so izbirni.

Delavnica – sklop

3. in 4. letnik      

Filmske delavnice

140–280 in 140–210 = 280–490

1. Snemanje in montaža
2. Scenarij in režija
3. Filmski zvok*
4. Nastopanje pred kamero*
5. Posebne avdiovizualne tehnike in elementi*

210 (70 + 70 + 70*)
105 (70 + 35)
70* (35* + 35*)
70* (35* + 35*)
35*

Sklopi in ure,  označeni z *, so izbirni.
V 3. letniku dijak izbere sklop gledaliških delavnic ali sklop filmskih delavnic. V okviru posameznega sklopa so obvezne in izbirne delavnice. Dijak izbere vsebino/področje delavnice glede na svoje interese in ponudbo šole, v 4. letniku pa tudi glede na odločitev za maturitetni predmet.

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SMER GLEDALIŠČE IN FILM

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur za vaje in delavnice*

Št. dijakov v skupini

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

laborant**

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Informatika

učitelj

52

do 16

Gledališke in filmske delavnice

učitelj

175

do 16 (do 8)***

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Gledališke in filmske delavnice

učitelj
korepetitora

210
70a

do 16 (do 8)***

3.

Gledališke delavnice

učitelj
korepetitora

280
70a

do 16 (do 8)***

Filmske delavnice

učitelj

280

do 16 (do 8)***

4.

Gledališke delavnice

učitelj
korepetitora

210
70a

do 16 (do 8)***

Filmske delavnice

učitelj

210

do 16 (do 8)***

* Vaje in delavnice, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije, fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programih.«
*** Če šola v okviru gledaliških in filmskih delavnic, gledaliških delavnic ali filmskih delavnic izvaja sklop zvok in glasba ali filmski zvok, je v skupini največ do 8 dijakov.
a Če šola v okviru gledaliških in filmskih delavnic in gledaliških delavnic izvaja izbirni sklop gib, pri izvajanju sodeluje korepetitor v zapisanem obsegu ur (70a) na leto na skupino do 16 dijakov.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet/
druge oblike samostojnega in skupinskega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Tuji jezik

   
- Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

- Francoščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

- Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

- Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

- Ruščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

- Španščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

SMER GLEDALIŠČE IN FILM

Zgodovina in teorija gledališča in filma

   
- Zgodovina in teorija gledališča

učitelj

visokošolskega izobraževanja dramaturgije, dramske igre, umetniške besede, gledališke režije,  radijske režije,  umetnosti giba, oblike govora, scenskega oblikovanja, slovenščine ali primerjalne književnosti

- Zgodovina in teorija filma

učitelj

visokošolskega izobraževanja dramaturgije, filmske režije, televizijska režije, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije , filmskih in televizijskih študij,  medijskih komunikacij, fotografije, videa, novih medijev, umetnostne zgodovine, primerjalne književnosti, filozofije, sociologije, sociologije kulture, kulturologije (smer kulturne študije) ali komunikologije

Filmsko ustvarjanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ,  filmskih in televizijskih študij,  fotografije, videa ali novih medijev

Gledališko ustvarjanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja dramaturgije, dramske igre,  umetniške besede, gledališke režije, radijske režije,  slovenščine ali primerjalne književnosti          

Gledališke in filmske delavnice

   
- Igra in govor

učitelj

visokošolskega  izobraževanja dramaturgije, dramske igre, umetniške besede,  gledališke režije ali radijske režije

- Fotografija in film

učitelj

visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa,  novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije  ali  filmskih in televizijskih študij

- Zvok in glasba

učitelj

visokošolskega  izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije glasbe in glasbene teorije, sakralne glasbe, kateregakoli instrumenta ali petja

- Gib

učitelj

- visokošolskega izobraževanja plesa
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja, tolkal, glasbene pedagogike, kompozicije in glasben teorije ali dirigiranja

- Impro

učitelj

s katerega morajo imeti znanja učitelji v izobraževalnih programih gimnazije in poznavanje uprizoritvene umetnosti po določilih 93. člena ZOFVI

Gledališke delavnice

   
- Igra in govor

učitelj

visokošolskega izobraževanja dramaturgije, dramske igre, umetniške besede, gledališke ali radijske režije

- Impro

učitelj

s katerega morajo imeti znanja učitelji v izobraževalnih programih gimnazije in poznavanje uprizoritvene umetnosti po določilih 93. člena ZOFVI

- Gib

učitelj

- visokošolskega izobraževanja plesa
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja, tolkal, glasbene pedagogike, kompozicije in glasben teorije ali dirigiranja

- Zvok in glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije, kompozicije glasbe in glasbene teorije, sakralne glasbe, kateregakoli instrumenta ali petja

- Vizualna delavnica:    
    • vizualno snovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, oblikovanja, arhitekture ali scenskega oblikovanja

    • video in film

učitelj

visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa, novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij

Filmske delavnice

   
- Snemanje in montaža

učitelj

visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa, novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij

- Scenarij in režija

učitelj

visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije televizijske režije, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij , fotografije, videa ali novih medijev.

- Nastopanje pred kamero

učitelj

visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, dramske igre, umetniške besede, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa, novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij.

- Filmski zvok

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije, kompozicije glasbe in glasbene teorije, kateregakoli instrumenta ali petja, filmske režije, televizijske režije, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij

- Posebne avdiovizualne tehnike in elementi

učitelj

visokošolskega izobraževanja medijskih komunikacij, filmske režije, televizijske režije, fotografije, videa, novih medijev, snemanja, montaže, scenaristike, produkcije ali filmskih in televizijskih študij

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije