B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK:

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER; MODUL A: BALET

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur
na leto

SKUPNO
št. ur
v programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

70

105

105

70

350

420

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Geografija

105

     

105

 

Biologija, kemija, fizika*

140

140

   

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija**

   

70

70

140

280

Likovna umetnost***

   

35

 

35

 

Informatika

 

70

   

70

280

Klasični balet

350

280

280

280

1190

 

Instrument (klavir)

35

35

   

70

 

Sodobne plesne tehnike

   

105

105

210

 

Zgodovina plesa

   

35

35

70

 
 

II - Izbirni predmeti

     

70

70

 
 

III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela: plesno ustvarjanje

Klasična podržka in repertoar

 

70

70

70

210

 

Stilni plesi

70

     

70

 

Karakterni plesi

 

35

35

35

105

 
 

IV – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

   

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 
 

Skupaj (I+II+III+IV)

1315

1280

1280

1150

5025

 
 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega  dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.
*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med vsebinami likovnega snovanja ali umetnostne zgodovine.

Tuji jeziki:

Matura izbirnega dela Balet združuje cilje in vsebine naslednjih predmetov: klasični balet, klasična podržka in repertoar, zgodovina plesa. 

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER; MODUL A: BALET

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno štev. ur za sodelavca
na skupino

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

 

laborant**

     

Kemija

učitelj

10

do 16

 

laborant**

     

Fizika

učitelj

10

do 16

 

laborant **

     

Instrument

učitelj

35

1

 

Klasični balet

učitelj

350

do 8

 

korepetitor

   

350

Stilni plesi

učitelj

70

do 8

 

korepetitor

   

70

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

 

laborant**

     

Kemija

učitelj

10

do 16

 

laborant**

     

Fizika

učitelj

10

do 16

 

laborant**

     

Informatika

učitelj

52

do 16

 

Klasični balet

učitelj

350

do 8

 

korepetitor

   

350

Klasična podržka in repertoar

učitelj

70

do 8

 

korepetitor

   

70

Instrument

učitelj

35

1

 

Karakterni plesi

učitelj

35

do 8

 

korepetitor

   

35

3.

Klasični balet

učitelj

350

do 8

 

korepetitor

   

350

Klasična podržka in repertoar

učitelj

70

do 8

 

korepetitor

   

70

Sodobne plesne tehnike

učitelj

105

do 8

 

korepetitor

   

105

Karakterni plesi

učitelj

35

do 8

 

korepetitor

   

35

4.

Klasični balet

učitelj

350

do 8

 

korepetitor

   

350

Klasična podržka in repertoar

učitelj

140

do 8

 

korepetitor

   

140

Sodobne plesne tehnike

učitelj

105

do 8

 

korepetitor

   

105

Karakterni plesi

učitelj

35

do 8

 

korepetitor

   

35

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programov.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet/
druge oblike samostojnega in skupinskega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Tuji jezik

 
- Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

- Francoščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

- Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

- Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

- Ruščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

- Španščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

PLESNA SMER; modul A – balet

Klasični balet

učitelj

- visokošolskega izobraževanja baleta
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

- visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
- srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

Klavir

učitelj

visokošolskega izobraževanja klavirja

Sodobne plesne tehnike

učitelj

- visokošolskega izobraževanja plesa ali baleta
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja plesa ali baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

- visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
- visokošolskega izobraževanja kateregakoli instrumenta ali jazz instrumenta,
- srednješolskega izobraževanja kateregakoli jazz instrumenta po določilih 93. člena ZOFVI

Zgodovina plesa

učitelj

- visokošolskega izobraževanja baleta ali muzikologije
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja baleta po določilih 93. člena ZOFVI

Klasična podržka in repertoar

učitelj

- visokošolskega izobraževanja baleta
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

- visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
- srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

Stilni plesi

učitelj

- visokošolskega izobraževanja baleta
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

- visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
- srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

Karakterni plesi

učitelj

- visokošolskega izobraževanja baleta
- srednješolskega ali višješolskega izobraževanja baleta po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

- visokošolskega izobraževanja klavirja ali jazz klavirja
- srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije