B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK:

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER; MODUL B: PETJE-INSTRUMENT

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur
na leto

SKUPNO
št. ur v
programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

70

105

105

70

350

420

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Geografija

105

     

105

 

Biologija, kemija, fizika*

140

140

   

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija**

   

70

70

140

280

Likovna umetnost***

   

35

 

35

 

Informatika

 

70

   

70

280

Solfeggio

105

70

70

70

315

 

Zgodovina glasbe

35

 

70

105

210

 

Glasbeni stavek

 

70

70

70

210

 

Petje-instrument1

105

105

105

105

420

 
 

II - Izbirni predmeti

     

105

105

 
 

III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela: glasbeno ustvarjanje

Klavir2

35

35

35

35

140

 

Zbor-orkester

 

105

35

70

210

 

Komorna igra

   

70

70

140

 

Dopolnilni instrument3

   

35

 

35

 
 

IV – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

   

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 
 

Skupaj (I+II+III+IV)

1245

1350

1350

1290

5235

 
 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega  dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:
* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.
*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med vsebinami likovnega snovanja ali umetnostne zgodovine.

1 Predmet petje-instrument obsega: petje, klavir, orgle, čembalo, harfo, harmoniko, violino, violo, violončelo, kontrabas, kitaro, citre, kljunasto flavto, flavto, klarinet, oboo, fagot, saksofon, rog, trobento, pozavno, tubo in tolkala. V okviru predmeta petje-instrument izvaja del individualnega pouka v obsegu 30 minut tedensko za dijake še korepetitor. Določilo ne velja za dijake klavirja, harfe, orgel, čembala, harmonike, kitare in citer.
2 Predmet klavir imajo pevci in orglavci 140 ur (4 leta po 35 ur), instrumentalisti (z izjemo dijakov klavirja) 96 ur letno (4 leta po 24 ur), od tega kitaristi, citrarji in harfisti 48 ur letno (2 leti po 24 ur):

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPAJ

- pevci, orglavci

35

35

35

35

140

- kitaristi, harfisti, citrarji

24

24

   

48

- ostali (brez pianistov)

24

24

24

24

96

3 Predmet dopolnilni instrument obsega: čembalo za pianiste, angleški rog za oboo, pikolo za flavto, različke saksofona, različke klarineta, violo za violiniste in orgle za čembaliste.

Tuji jeziki:

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER; MODUL B: PETJE-INSTRUMENT

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje*

Število dijakov
v skupini

Letno št. ur
za sodelavca na skupino

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

 

laborant**

     

Kemija

učitelj

10

do 16

 

laborant**

     

Fizika

učitelj

10

do 16

 

laborant**

     

Solfeggio

učitelj

105

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-inštrument:
za dijake petja, violine, viole, violončela,
kontrabasa, kljunaste flavte, flavte, klarineta, oboe, fagota, saksofona, roga, trobente, pozavne, tube in tolkal

učitelj

105

1

 

korepetitor

   

23,3

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

 

laborant**

     

Kemija

učitelj

10

do 16

 

laborant**

     

Fizika

učitelj

10

do 16

 

laborant**

     

Informatika

učitelj

52

do 16

 

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

 

Solfeggio

učitelj

70

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-inštrument:
za dijake petja, violine, viole, violončela,
kontrabasa, kljunaste flavte, flavte, klarineta, oboe, fagota, saksofona, roga, trobente, pozavne, tube in tolkal

učitelj

105

1

 

korepetitor

   

23,3

3.

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

 

Solfeggio

učitelj

70

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-instrument:
za dijake petja, violine, viole, violončela,
kontrabasa, kljunaste flavte, flavte, klarineta, oboe, fagota, saksofona, roga, trobente, pozavne, tube in tolkal

učitelj

105

1

 

korepetitor

   

23,3

Komorna igra

učitelj

70

povprečno 3 

 

Dopolnilni inštrument:
za dijake pikola, angleškega roga, različkov klarineta, različkov saksofona in viole

učitelj

35

1

 

korepetitor

   

2

4.

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

 

Solfeggio

učitelj

70

do 12

 

Klavir

učitelj

35

1

 

Petje-instrument:
za dijake petja, violine, viole, violončela,
kontrabasa, kljunaste flavte, flavte, klarineta, oboe, fagota, saksofona, roga, trobente, pozavne, tube in tolkal

učitelj

105

1

 

korepetitor

   

23,3

Komorna igra

učitelj

70

povprečno 3

 

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programov.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet/
druge oblike samostojnega in skupinskega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Tuji jezik

   
- Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

- Francoščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

- Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

- Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

- Ruščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

- Španščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

GLASBENA SMER; modul B – petje-instrument

Solfeggio

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbeno-teoretske pedagogike, kompozicije ali dirigiranja

Zgodovina glasbe

Učitelj

visokošolskega izobraževanja muzikologije

Glasbeni stavek

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbeno-teoretske pedagogike, kompozicije ali dirigiranja

Petje-instrument

   
- Citre

učitelj

- visokošolskega izobraževanja citer
- srednješolskega izobraževanja citer po določilih 93. člena ZOFVI
- Čembalo

učitelj

visokošolskega izobraževanja čembala

- Fagot

učitelj

visokošolskega izobraževanja fagota

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Flavta

učitelj

visokošolskega izobraževanja flavte

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Harfa

učitelj

visokošolskega izobraževanja harfe

- Harmonika

učitelj

visokošolskega izobraževanja harmonike

- Kitara

učitelj

visokošolskega izobraževanja kitare

- Klarinet

učitelj

visokošolskega izobraževanja klarineta

- Klavir

učitelj

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Kljunasta flavta

učitelj

visokošolskega izobraževanja kljunaste flavte

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja ali čembala

- Kontrabas

učitelj

visokošolskega izobraževanja kontrabasa

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Oboa

učitelj

visokošolskega izobraževanja oboe

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Orgle

učitelj

visokošolskega izobraževanja orgel

- Petje

učitelj

visokošolskega izobraževanja petja

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Pozavna

učitelj

visokošolskega izobraževanja pozavne

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Rog

učitelj

visokošolskega izobraževanja roga

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Saksofon

učitelj

visokošolskega izobraževanja saksofona

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Tolkala

učitelj

visokošolskega izobraževanja tolkal

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Trobenta

učitelj

visokošolskega izobraževanja trobente

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Tuba

učitelj

visokošolskega izobraževanja tube

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Viola

učitelj

visokošolskega izobraževanja viole

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Violina

učitelj

visokošolskega izobraževanja violine

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- Violončelo

učitelj

visokošolskega izobraževanja violončela

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

Zbor

učitelj

visokošolskega izobraževanja zborovskega dirigiranja, dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, petja ali glasbene pedagogike ali sakralne glasbe

Orkester

učitelj

visokošolskega izobraževanja dirigiranja, kompozicije, petja ali kateregakoli inštrumenta

Komorna igra

učitelj

visokošolskega izobraževanja dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta

Dopolnilni instrument

   
- čembalo

učitelj

visokošolskega izobraževanja čembala

- viola

učitelj

visokošolskega izobraževanja viole

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- pikolo (pikolo, altovska flavta, basovska flavta, baročna flavta)

učitelj

visokošolskega izobraževanja flavte

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- angleški rog (angleški rog, oboa d'amore)

učitelj

visokošolskega izobraževanja oboe

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- različki saksofona (sopranski, tenorski, baritonski saksofon)

učitelj

visokošolskega izobraževanja saksofona

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- različki klarineta (mali klarinet v Es, basovski klarinet, basetni rog, altovski klarinet)

učitelj

visokošolskega izobraževanja klarineta

korepetitor

visokošolskega izobraževanja klavirja

- orgle

učitelj

visokošolskega izobraževanja orgel

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije