B. POSEBNI DEL

GIMNAZIJA – GLASBENA SMER; MODUL C: JAZZ-ZABAVNA GLASBA

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur
na leto

SKUPNO št. ur
v programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

70

105

105

70

350

420

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Geografija

105

     

105

 

Biologija, kemija, fizika*

140

140

   

280

315

Psihologija, sociologija, filozofija**

   

70

70

140

280

Likovna umetnost***

   

35

 

35

 

Informatika

 

70

   

70

280

Solfeggio

105

70

70

70

315

 

Zgodovina glasbe

70

 

105

70

245

 

Glasbeni stavek

 

70

 

35

105

 

Jazz petje-instrument1

105

105

105

105

420

 
 

II - Izbirni predmeti

     

70

70

 
 

III – Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela: glasbeno ustvarjanje

Jazz klavir2

35

35

35

35

140

 

Skupinska igra

35

35

35

70

175

 

Osnove improvizacije

 

35

35

35

105

 

Teorija jazza z osnovami aranžiranja

35

35

35

35

140

 

Zbor-orkester****

   

70

70

140

 

Glasbena tehnologija

     

35

35

 
 

IV – Druge oblike vzgojno-
izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

   

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 
 

Skupaj (I+II+III+IV)

1350

1350

1350

1290

5340

 
 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega  dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.
*** V okviru predmeta likovna umetnost šola ponudi izbiro med vsebinami likovnega snovanja ali umetnostne zgodovine.
**** Dijaki Modula C se vključijo v zbor oziroma jazzovski orkester, ki ga šola izvaja v okviru modula B: petje-inštrument.

1 Predmet jazz petje-inštrument obsega: jazz petje, jazz klavir, jazz kitaro, jazz bobne, jazz kontrabas, jazz saksofon, jazz trobento in jazz pozavno.
2 Predmet jazz klavir imajo pevci in instrumentalisti 140 ur (z izjemo dijakov, ki imajo kot glavni predmet jazz klavir).

Tuji jeziki:

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER; MODUL C: JAZZ-ZABAVNA GLASBA

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje*

Število dijakov
v skupini

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

laborant**

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Solfeggio

učitelj

105

do 12

Jazz klavir

učitelj

35

1

Skupinska igra

učitelj

35

povprečno 3

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

   

Informatika

učitelj

52

do 16

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Jazz klavir

učitelj

35

1

Osnove improvizacije

učitelj

35

povprečno 3

Skupinska igra

učitelj

35

povprečno 3

3.

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Jazz klavir

učitelj

35

1

Osnove improvizacije

učitelj

35

povprečno 3

Skupinska igra

učitelj

35

povprečno 3

4.

Glasbeni stavek

učitelj

70

do 17

Solfeggio

učitelj

70

do 12

Jazz klavir

učitelj

35

1

Osnove improvizacije

učitelj

35

povprečno 3

Skupinska igra

učitelj

70

povprečno 3

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programov.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet/
druge oblike samostojnega in skupinskega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Tuji jezik

   
- Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

- Francoščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja francoščine

- Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

- Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

- Ruščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja ruščine

- Španščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja španščine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

GLASBENA SMER; modul C – jazz-zabavna glasba

Solfeggio

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbeno-teoretske pedagogike, kompozicije ali dirigiranja

Zgodovina glasbe

Učitelj

visokošolskega izobraževanja muzikologije

Glasbeni stavek

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbeno-teoretske pedagogike, kompozicije ali dirigiranja

Jazz petje-instrument

   
- jazz bobni

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz bobnov
- srednješolskega izobraževanja jazz bobnov po določilih 93. člena ZOFVI
- jazz kitara

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz kitare
- srednješolskega izobraževanja jazz kitare po določilih 93. člena ZOFVI
- jazz klavir

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz klavirja
- srednješolskega izobraževanja jazz klavirja po določilih 93. člena ZOFVI
- jazz kontrabas

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz kontrabasa
- srednješolskega izobraževanja jazz kontrabasa po določilih 93. člena ZOFVI
- jazz petje

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz petja
- srednješolskega izobraževanja jazz petja po določilih 93. člena ZOFVI
- jazz pozavna

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz pozavne
- srednješolskega izobraževanja jazz pozavne po določilih 93. člena ZOFVI
- jazz saksofon

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz saksofona
- srednješolskega izobraževanja jazz saksofona po določilih 93. člena ZOFVI
- jazz trobenta

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz trobente
- srednješolskega izobraževanja jazz trobente po določilih 93. člena ZOFVI

Skupinska igra

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta
- srednješolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta po določilih 93. člena ZOFVI

Osnove improvizacije

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta
- srednješolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta po določilih 93. člena ZOFVI

Teorija jazza z osnovami aranžiranja

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz kompozicije in aranžiranja,
- visokošolskega izobraževanja glasbeno-teoretske pedagogike, kompozicija  ali dirigiranje, in poznavanje področja jazza
- srednješolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta po določilih 93. člena ZOFVI

Zbor

učitelj

visokošolskega izobraževanja zborovskega dirigiranja, dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, petja ali glasbene pedagogike ali sakralne glasbe

Orkester

učitelj

visokošolskega izobraževanja dirigiranja, kompozicije, petja ali kateregakoli inštrumenta

Glasbena tehnologija

učitelj

- visokošolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta
- srednješolskega izobraževanja jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta ter poznavanje računalniške notografije in snemalne tehnike po določilih 93. člena ZOFVI

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije