A. SPLOŠNI DEL

1. IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

UMETNIŠKA GIMNAZIJA

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu gimnazijah.
Strokovna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimnazija) ima nalogo, da:

Poleg splošnih ciljev so specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije:

GLASBENA SMER:

PLESNA SMER:

LIKOVNA SMER:

SMER GLEDALIŠČE IN FILM:

Dijaki in dijakinje:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program gimnazije traja štiri leta.

4. VPISNI POGOJI

V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko izobraževanje.

Posebni pogoji za vključitev v posamezne smeri umetniške gimnazije:

GLASBENA SMER
Pogoj za vključitev v glasbeno smer umetniške gimnazije je posebna glasbena nadarjenost, ki jo ugotavljamo s preizkusom nadarjenosti in znanja po programu glasbene šole.

Modul A: glasbeni stavek

Modul B: petje-inštrument

Modul C: jazz-zabavna glasba

PLESNA SMER
Modul A: Balet

Modul B: Sodobni ples
Posebna nadarjenost za ples, ki jo ugotavljamo s preizkusom znanja. Ta zajema:

LIKOVNA SMER
Posebna likovna nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom, ki obsega: risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus.

SMER GLEDALIŠČE IN FILM
Posebni pogoji za vključitev niso predvideni.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

V tabeli so označeni (X) ali zapisani obvezni načini ocenjevanja znanja za posamezne predmete, druge oblike samostojnega in skupinskega dela in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela. V primeru, da učni načrt ne določa obveznega načina ocenjevanja znanja, je vrstica tabele prazna.

 Predmet

pisno

ustno

drugo

Slovenščina

X

X

govorni nastop/igra vlog/dramatizacija

Matematika

     

Tuji jezik

     
- Angleščina

X

X

ekstenzivno branje/pisanje besedil/projektno delo

- Francoščina

X

X

 
- Italijanščina

X

X

 
- Nemščina      
- Ruščina      
- Španščina      

Športna vzgoja

   

gibalno znanje

Zgodovina

     

Geografija

     

Biologija

     

Kemija

     

Fizika

     

Psihologija

     

Sociologija

     

Filozofija

     

Glasba

     

Likovna umetnost

   

izdelki (sklop likovno snovanje)

Informatika

X

X

izdelek

Solfeggio

X

X

 

Zgodovina glasbe

X

X

 

Glasbeni stavek

X

X

 

Klavir/instrument (klavir)

   

izvedba/nastop

Petje-instrument

   

izvedba/nastop

Jazz petje-instrument

   

izvedba/nastop

Klasični balet

   

izvedba/nastop

Sodobne plesne tehnike

   

praktično delo/izvedba/nastop

Zgodovina plesa

   

seminarska naloga v 4. letniku

Balet

   

praktično delo

Zgodovina plesa in odrske umetnosti

X

   

Umetnostna zgodovina

     

Predstavitvene tehnike

     

Likovna teorija

   

izdelki

Bivalna kultura

     

Plastično oblikovanje

   

izdelki

Zgodovina in teorija gledališča in filma

     

Filmsko ustvarjanje

     

Gledališko ustvarjanje

     

Druge oblike samostojnega in skupinskega dela

pisno

ustno

drugo

Zbor

   

izvedba/nastop

Klavir

   

izvedba/nastop

Zbor-orkester

   

izvedba/nastop

Komorna igra

   

izvedba/nastop

Dopolnilni instrument

   

izvedba/nastop

Jazz klavir

   

izvedba/nastop

Skupinska igra

   

izvedba/nastop

Osnove improvizacije

   

izvedba/nastop

Teorija jazza z osnovami aranžiranja

X

X

projektne naloge

Jazz zbor-orkester

   

izvedba/nastop

Glasbena tehnologija

X

X

projektne naloge

Klasična podržka in repertoar

   

izvedba/nastop

Stilni plesi

   

izvedba/nastop

Karakterni plesi

   

izvedba/nastop

Kompozicija plesa

   

praktično delo/nastop

Risanje in slikanje

   

izdelki

Osnove varovanja dediščine

   

izdelki

Gledališke in filmske delavnice

     

Gledališke delavnice

     

Filmske delavnice

     

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

pisno

ustno

drugo

Aktivno državljanstvo

   

aktivnosti in
avtentične naloge

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov in je opravil vse obveznosti, ki jih določa izobraževalni program.

Posebni pogoji za napredovanje
V glasbeni smeri in pri baletu (modul A v plesni smeri) izjemoma napreduje v naslednji letnik dijak, ki je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, ki jih je obiskoval, ne glede na to, v katerem letniku je vpisan. V tem primeru dobi dijak spričevalo o končanem letniku, ko je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov letnika.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja mora dijak uspešno opraviti: