B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK:

UMETNIŠKA GIMNAZIJA (SI) – LIKOVNA SMER

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur
na leto

SKUPNO
št. ur v

programu

Maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik*

105

105

105

105

420

420

Italijanščina

70

105

105

70

350

420

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Geografija

105

 

 

 

105

 

Biologija, kemija, fizika**

140

175

 

 

315

 

Psihologija, sociologija, filozofija***

 

 

70

70

140

 

Glasba

70

 

 

 

70

 

Informatika

70

 

 

 

70

280

Umetnostna zgodovina

 

70

105

70

245

280

Predstavitvene tehnike

70

70

 

 

140

 

Likovna teorija

70

70

70

 

210

280

Bivalna kultura

 

 

140

140

280

 

Plastično oblikovanje

 

 

70

 

70

 

 

II - Izbirni predmeti

 

35

 

245

280

 

 

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela: likovno ustvarjanje

Risanje in slikanje

105

105

105

105

420

 

Osnove varovanja dediščine

 

70

 

 

70

 

 

IV – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega  dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

 

 

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 

 

Skupaj (I+II+III+IV)

1350

1350

1315

1220

5235

 

 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-
izobraževalnega  dela

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:
* Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina ali nemščina.
** Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 315 ur.
*** Šola ponudi 3 družboslovne predmete, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere 2 predmeta.

2. DELITEV DIJAKOV V SKUPINE

UMETNIŠKA GIMNAZIJA (SI)
LIKOVNA SMER

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur
za vaje*

Število dijakov
v skupini

1.

Biologija

učitelj

20

do 16

laborant**

 

 

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant **

 

 

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant **

 

 

Informatika

učitelj

52

do 16

Likovna teorija

učitelj

35

do 16

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 16

2.

Biologija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Kemija

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Fizika

učitelj

10

do 16

laborant**

 

 

Likovna teorija

učitelj

35

do 16

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 16

Osnove varovanja dediščine

učitelj

8

do 16

Predstavitvene tehnike

učitelj

35

do 16

3.

Likovna teorija

učitelj

35

do 16

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 16

Plastično oblikovanje

učitelj

50

do 16

4.

Risanje in slikanje

učitelj

90

do 16

Bivalna kultura

učitelj

50

do 16

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Za laborante, ki sodelujejo pri vajah, pri katerih se dijaki delijo v skupine, ter pri demonstracijah in drugih vajah naravoslovnih predmetov se prizna 40 odstotkov ur biologije, kemije in fizike po izvedbenih predmetnikih gimnazijskih programih.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Smer in stopnjo izobrazbe ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci v gimnazijskih programih, določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonski akt.

Predmet/druge oblike samostojnega in skupinskega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Slovenščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja slovenščine

Matematika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne matematike ali dvopredmetne matematike s študijskim programom izpopolnjevanja iz matematike

Tuji jezik

 

 

- Angleščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja angleščine

- Nemščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja nemščine

Italijanščina

učitelj

visokošolskega izobraževanja italijanščine

Športna vzgoja

učitelj

visokošolskega izobraževanja športne vzgoje

Zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolskega izobraževanja geografije

Biologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne biologije

laborant

srednješolskega izobraževanja biologije

Kemija

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne kemije

laborant

srednješolskega izobraževanja kemije

Fizika

učitelj

visokošolskega izobraževanja enopredmetne fizike ali dvopredmetne fizike s študijskim programom izpopolnjevanja iz fizike 

laborant

srednješolskega izobraževanja fizike

Psihologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije

Filozofija

učitelj

visokošolskega izobraževanja filozofije

Glasba

učitelj

visokošolskega izobraževanja glasbene pedagogike, muzikologije ali kompozicije in glasbene teorije

Likovna umetnost

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Informatika

učitelj

visokošolskega izobraževanja informatike, računalništva, računalništva z matematiko, elektrotehnike, organizacije informacijskih sistemov, poslovne informatike ali kateregakoli področja s študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

LIKOVNA SMER

Umetnostna zgodovina

učitelj

visokošolskega izobraževanja umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja

Predstavitvene tehnike

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali oblikovanja

Likovna teorija

učitelj

visokošolskega izobraževanja slikarstva, kiparstva, likovne pedagogike, oblikovanja ali arhitekture

Bivalna kultura

učitelj

visokošolskega izobraževanja arhitekture ali krajinske arhitekture

Plastično oblikovanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja kiparstva

Risanje in slikanje

učitelj

visokošolskega izobraževanja slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali likovne pedagogike

Osnove varovanja dediščine

učitelj

visokošolskega izobraževanja restavratorstva, slikarstva, kiparstva, umetnostne zgodovine ali arhitekture

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Izvajalec

Znanje izvajalcev s področja

Aktivno državljanstvo

učitelj

visokošolskega izobraževanja sociologije, filozofije, zgodovine, geografije ali politologije