A. SPLOŠNI DEL

1. IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

UMETNIŠKA GIMNAZIJA (SI)

UMETNIŠKA GIMNAZIJA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V SLOVENSKI ISTRI

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu gimnazijah.
Strokovna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimnazija) ima nalogo, da:

Posebni cilji umetniške gimnazije s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri:

Poleg navedenih splošnih in posebnih ciljev so specifični cilji posameznih smeri umetniške gimnazije:

GLASBENA SMER:

LIKOVNA SMER:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program gimnazije traja štiri leta.

4. VPISNI POGOJI

V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko izobraževanje.

Posebni pogoji za vključitev v posamezne smeri umetniške gimnazije:

GLASBENA SMER
Pogoj za vključitev v glasbeno smer umetniške gimnazije je posebna glasbena nadarjenost, ki jo ugotavljamo s preizkusom nadarjenosti in znanja po programu glasbene šole.

Modul A: glasbeni stavek

Modul B: petje-inštrument

LIKOVNA SMER
Posebna likovna nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom, ki obsega: risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus in konstrukcijsko-prostorski preizkus.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

V tabeli so označeni (X) ali zapisani obvezni načini ocenjevanja znanja za posamezne predmete, druge oblike samostojnega in skupinskega dela in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela. V primeru, da učni načrt ne določa obveznega načina ocenjevanja znanja, je vrstica tabele prazna.

 Predmet

pisno

ustno

drugo

Slovenščina

X

X

govorni nastop/igra vlog/dramatizacija

Matematika

 

 

 

Tuji jezik I

 

 

 

- Angleščina

X

X

ekstenzivno branje/pisanje besedil/projektno delo

- Nemščina

 

 

 

Italijanščina

X

X

 

Športna vzgoja

 

 

gibalno znanje

Zgodovina

 

 

 

Geografija

 

 

 

Biologija

 

 

 

Kemija

 

 

 

Fizika

 

 

 

Psihologija

 

 

 

Sociologija

 

 

 

Filozofija

 

 

 

Glasba

 

 

 

Likovna umetnost

 

 

izdelki (sklop likovno snovanje)

Informatika

X

X

izdelek

Solfeggio

X

X

 

Zgodovina glasbe

X

X

 

Glasbeni stavek

X

X

 

Klavir

 

 

izvedba/nastop

Petje-instrument

 

 

izvedba/nastop

Umetnostna zgodovina

 

 

 

Predstavitvene tehnike

 

 

 

Likovna teorija

 

 

izdelki

Bivalna kultura

 

 

 

Plastično oblikovanje

 

 

izdelki

Druge oblike samostojnega in skupinskega dela

pisno

ustno

drugo

Zbor

 

 

izvedba/nastop

Klavir

 

 

izvedba/nastop

Glasbeni stavek – skupinske vaje

 

 

 

Petje-instrument

 

 

izvedba/nastop

Zbor-orkester

 

 

izvedba/nastop

Komorna igra

 

 

izvedba/nastop

Dopolnilni instrument

 

 

izvedba/nastop

Risanje in slikanje

 

 

izdelki

Osnove varovanja dediščine

 

 

izdelki

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

pisno

ustno

drugo

Aktivno državljanstvo

 

 

aktivnosti in
avtentične naloge

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

Dijak napreduje v naslednji letnik, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh predmetov in je opravil vse obveznosti, ki jih določa izobraževalni program.

Posebni pogoji za napredovanje
V glasbeni smeri izjemoma napreduje v naslednji letnik dijak, ki je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, ki jih je obiskoval, ne glede na to, v katerem letniku je vpisan. V tem primeru dobi dijak spričevalo o končanem letniku, ko je pozitivno ocenjen iz vseh predmetov letnika.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja mora dijak uspešno opraviti: