INTERESNE DEJAVNOSTI - SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Šole z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, pri tem pa morajo obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru obveznega dela.

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam.

OBVEZNI DEL:

198 

Športni dnevi

96

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave

72

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju

6

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd.

6

Zdravstvena vzgoja

18

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:

76

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad

6

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke)

22

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja

22

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga)

22

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja

4

PROSTA IZBIRA DIJAKA

43

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi

 

Tečaj cestnoprometnih predpisov

 

Mladinska raziskovalna dejavnost

 

Tekmovalna dejavnost v znanju

 

Socialno delo

 

Mentorstva in pomoč drugim

 

Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.

 

SKUPAJ

317