A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: MATURITETNI TEČAJ

Trajanje izobraževanja: 1 leto (29 tednov)

Cilji maturitetnega tečaja:

Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo za opravljanje mature k njej pristopijo in jo opravljajo.

Matura:

Dijak je opravil maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge) določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja mature.

B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK

PREDMETI

Število tedenskih ur

Skupno št. ur v programu

Maturitetni standard

 

Slovenščina

6

174

560

Tuji jezik

6

174

420

Matematika

6

174

560    

 

Izbirni maturitetni predmet

4-6

116-174

280-315

Izbirni maturitetni predmet

4-6

116-174

280-315

6. maturitetni predmet oziroma tuji jezik 2

0-4

0-116

280-315    

 

Skupaj

26-30

754-870

 

Število tednov pouka

 

29

 

Pojasnilo k predmetniku:

Predmetnik določa obseg, ki omogoča pripravo na tri obvezne maturitetne predmete (slovenščina, tuji jezik, matematika) in dva izbirna maturitetna predmeta. Obseg dijakove obveznosti je odvisen od obsega ur za izbirne maturitetne predmete. Šola lahko na željo dijakov organizira priprave na 6. maturitetni predmet oziroma pouk drugega tujega jezika. Izbirni predmeti so vsi izbirni maturitetni predmeti.

Maturitetni tečaj se lahko izvaja na naslednje načine:

  • v obliki rednega pouka v celoletni organizaciji in

  • v tečajni obliki (strnjen pouk posameznih predmetov).