A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: MATURITETNI TEČAJ ZA IZVAJANJE NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU (dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku).

Trajanje izobraževanja: 1 leto (29 tednov).

Cilji maturitetnega tečaja: omogočiti dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo za opravljanje mature k njej pristopijo in jo opravljajo.

Posebni pogoji za vključitev v program: opravljen preizkus znanja iz madžarskega jezika v obsegu 70 ur za kandidate, ki si ustrezne izobrazbe niso pridobili v dvojezični slovensko madžarski šoli.

Matura:

Dijak je opravil maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil vse obveznosti (pouk, vaje seminarske naloge), določene s programom in s predmetnimi izpitnimi katalogi. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja mature.

B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK: MATURITETNI TEČAJ ZA IZVAJANJE NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU (DV)/MT

Predmeti

Število tedenskih ur

Skupno št. ur v programu

Maturitetni standard

Slovenščina

6

174

560

Madžarščina I

Slovenščina *

4

116

490

Madžarščina II

Tuji jezik

6

174

420

Matematika

6

174

560

Izbirni maturitetni predmet

4–6

116–174

280–315

Izbirni maturitetni predmet

4–6

116–174

280–315

Skupaj

26–32

754–986

Število tednov

29

Pojasnilo k predmetniku:

*Slovenščina kot drugi jezik na narodno mešanem območju Prekmurja
Madžarščina I (materni jezik)
Madžarščina II (drugi jezik)

Na narodno in jezikovno mešanem območju Prekmurja, kjer poteka dvojezični pouk, se maturitetni tečaj opravlja tako, da imajo kandidati, ki opravljajo maturo iz slovenščine kot materinščine, obvezni predmet madžarščino II, ki jo lahko izberejo na maturi kot izbirni maturitetni predmet ali kot 6. maturitetni predmet. Tisti, ki opravljajo maturo iz madžarščine kot materinščine, pa imajo obvezno 4 ure slovenščine (slovenski jezik na narodno mešanem območju Prekmurja), ki jo lahko izberejo na maturi kot izbirni maturitetni predmet ali kot 6. maturitetni predmet. Če dijak izbere kot 1. izbirni maturitetni predmet takega, ki se izvaja v obsegu 6 ur na teden, in kot 6. maturitetni predmet madžarščino II oziroma slovenščino na narodno mešanem območju Prekmurja (drugi jezik), mora kot 2. izbirni maturitetni predmet izbrati predmet, ki se izvaja v obsegu 4 ur na teden.

Skupno število ur v tednu pri vseh predmetih lahko v skladu z Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodnostne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (U.l. RS, št. 35/01) za 2 uri presega predmetnik za gimnazije s slovenskim učnim jezikom.