PROGRAMSKE NOVOSTI IN SPREMEMBE V ŠOLSKEM LETU 2003/2004

 

PROGRAMSKE NOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2003/2004  

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

Poklicni tečaji (PT)

Katalogi znanja in izpitni katalogi za italijanščino in madžarščino v srednjem poklicnem izobraževanju

Katalogi znanja za italijanščino v poklicno-tehniškem izobraževanju

Druge spremembe

 

Nižje poklicno izobraževanje (NPI)

Zap. št.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.

OBDELOVALEC KOVIN

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake zgovorno-jezikovnimi motnjami.)

2.

OBDELOVALEC LESA

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

3. 

POMOČNIK KONFEKCIONARJA

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

 

Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

Zap. št.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ali MODEL

1.

ŠIVILJA-KROJAČ

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

2.

MIZAR

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

3. 

ADMINISTRATOR

4.

ADMINISTRATOR

(Prilagojen za slepe in slabovidne dijake.)

5. 

ADMINISTRATOR

(Prilagojen za gibalno ovirane dijake.)

6. 

ADMINISTRATOR (SI)

7. 

ADMINISTRATOR (IS)

8. 

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV (IS IN DV) NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU :

 • avtoklepar,
 • avtoličar,
 • klepar-krovec,
 • orodjar,
 • konstrukcijski mehanik,
 • instalater strojnih instalacij,
 • avtomehanik,
 • strojni mehanik,
 • zidar,
 • pečar- keramik,
 • slikopleskar,
 • kuhar,
 • natakar,
 • bolničar- negovalec,
 • prodajalec.
9. 

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA PROGRAMOV V STROJNIŠTVU:

 • avtomehanik, avtomehanik (SI)
 • avtoklepar, avtoklepar (SI)
 • instalater strojnih instalacij, instalater strojnih instalacij (SI)
 • konstrukcijski mehanik, konstrukcijski mehanik (SI)
 • orodjar, orodjar (SI)
 • oblikovalec kovin, oblikovalec kovin (SI)
 • strojni mehanik, strojni mehanik (SI)
 • finomehanik,
 • urar,
 • klepar krovec,
 • zlatar,
 • avtoličar.
10. 

MLEKAR

11. 

RUDAR

12. 

KMETIJSKI MEHANIK

13. 

STEKLAR

14. 

OBLIKOVALEC STEKLA

15. 

OBLIKOVALEC KOVIN

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

16. 

ELEKTRIKAR ELEKTRONIK

(Prilagojen za gibalno ovirane dijake.)

 

Katalogi znanja in izpitni katalogi za italijanščino in madžarščino

ITALIJANŠČINA

Katalog znanj za italijanščino - 315 ur (materni jezik; šolska organizacija)

Katalog znanj za italijanščino - 210 ur (materni jezik; dualna organizacija)

Katalog znanj za italijanščino - 210 ali 280 ur (drug ijezik; šolska in dualna organizacija)

Priporočila za izvedbo kataloga znanj za italijanščino po programu administrator

Izpitni katalog za italijanščino (materni jezik; šolska organizacija)

Izpitni katalog za italijanščino (materni jezik; dualna organizacija)

MADŽARŠČINA

Katalog znanj za madžarščino I - 210 ur (materni jezik; šolska in dualna organizacija)

Katalog znanj za madžarščino II - 210 ur (drugi jezik; šolska in dualna organizacija)

Srednje strokovno izobraževanje (SSI)

Zap. št.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.

ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK

2. 

ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK (SI)

3. 

ELEKTROTEHNIK ENERGETIK

4. 

ELEKTROTEHNIK TELEKOMUNIKACIJ

5. 

ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA

6. 

STROJNI TEHNIK

7. 

STROJNI TEHNIK (SI)

8. 

STROJNI TEHNIK (DV)

9. 

GRAFIČNI TEHNIK

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

10. 

MEDIJSKI TEHNIK

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

 

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)

Zap. št.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.

RUDARSKI TEHNIK

2.

STROJNI TEHNIK

3.

STROJNI TEHNIK (SI)

4. 

STROJNI TEHNIK

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

5. 

LESARSKI TEHNIK

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

6. 

ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK

7. 

ELEKTROTEHNIK ENERGETIK

8. 

TEKSTILNI TEHNIK

9. 

KONFEKCIJSKI TEHNIK

10. 

KONFEKCIJSKI TEHNIK

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

11. 

GRAFIČNI TEHNIK

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

12. 

MEDIJSKI TEHNIK

(Prilagojen za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.)

13. 

EKONOMSKI TEHNIK

14. 

EKONOMSKI TEHNIK (SI)

15. 

EKONOMSKI TEHNIK (IS)

16. 

EKONOMSKI TEHNIK (DV)

17. 

EKONOMSKI TEHNIK

(Prilagojen za slepe in slabovidne dijake.)

18. 

EKONOMSKI TEHNIK

(Prilagojen za gibalno ovirane dijake.)

Katalogi znanja za italijanščino v poklicno-tehniškem izobraževanju

Katalog znanja za italijanščino - 175 do 280 ur (materni jezik)

Katalog znanja za italijanščino - 140 ur (drugi jezik)

Poklicni tečaji (PT)

Zap. št.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.

MEDIJSKI TEHNIK

2. 

ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA

 

SPREMEMBE OBJAVLJNIH PROGRAMOV

A. Programske novosti za šolsko leto 2003/2004 (objava v okrožnicah)

B. Objavljeni programi za šolski leti 2001/2002 in 2002/2003 (objava na naši spletni strani, zgoščenki in publikaciji)

A. SPREMEMBE PROGRAMOV, OBJAVLJENIH V OKROŽNICAH ZA ŠOLSKO LETO 2003/2004

Okrožnica Ministrstva za šolstvo, znanost in šport št. 604-02-12/2003 z dne 12. 5. 2003: Novi in prenovljeni izobraževalni programi v šolskem letu 2003/2004.

Okrožnica Ministrstva za šolstvo, znanost in šport št. 604-02-12/2003 z dne 26. 4. 2003: Novi prilagojeni izobraževalni programi (za dijake s posebnimi potrebami) v šolskem letu 2003/2004.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

 1. Steklar, oblikovalec stekla: odpravili smo neskladnost v preglednici: delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov (tehnologija) ter uskladili strukturo predmetnikov.
 2. Administrator, administrator (SI), administrator (IS), administrator (prilagojen program za slepe in slabovidne ), administrator (prilagojen program gibalno za ovirane dijake): za predmet naravoslovje smo zahtevana znanja za učitelja uskladili z Odredbo o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 60/99 in 77/00).
 3. Administrator (prilagojen program za gibalno ovirane): odpravili smo napako v preglednici: delitve dijakov v skupine.
 4. Mlekar: uskladili smo strukturo predmetnika in preglednico: delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov (informatika, biotehnologija).
 5. Programi, vključeni v model za izvajanje na narodno mešanem območju: prodajalec (DV), avtomehanik (DV), kuhar (DV), natakar (DV), instalater strojnih instalacij (DV), avtomehanik (IS), natakar (IS) in kuhar (IS): uskladili smo preglednice: delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov (naravoslovje).
 6. Opravili smo še dodatno redakcijo, s katero smo odpravili napake (največkrat računske v predmetnikih), uskladili terminologijo (zlasti v povezavi z novimi standardi in normativi v poklicnem in strokovnem izobraževanju) in smiselno poenotili objavo predmetnikov v programih, ki uveljavljajo nekatere elemente novih izhodišč za pripravo programov poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja (kot npr. mlekar, steklar, oblikovalec stekla) ter opravili še druge uskladitve.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

 1. Ekonomski tehnik (tudi vsi prilagojeni programi): dopolnjen in spremenjen je katalog znanj za praktični pouk.
 2. Strojni tehnik (IS), strojni tehnik (DV): v skladu s spremenjenimi in dopolnjenimi normativi smo uskladili preglednico: delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov.
 3. Grafični tehnik (prilagojen program za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami ), medijski tehnik (prilagojen program za gluhe in naglušne ter za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami): odpravili smo napako v preglednici: delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov.
 4. Elektrotehnik energetik: odpravili smo neskladnost pri navajanju laboranta v preglednici: delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov (elektrotehnika in električne instalacije).
 5. Opravili smo še dodatno redakcijo, s katero smo odpravili napake (največkrat računske v predmetnikih) in uskladili terminologijo ter opravili še druge uskladitve.

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

 1. Ekonomski tehnik (DV) in ekonomski tehnik (IS): preglednico z izbirnimi predmeti smo uskladili s predmetnikom. V skladu s spremenjenimi in dopolnjenimi normativi smo uskladili še preglednico: delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov.
 2. Medijski tehnik (prilagojen program za gluhe in naglušne), konfekcijski tehnik (prilagojen program za gluhe in naglušne), strojni tehnik (prilagojen za gluhe in naglušne): odpravili smo napako v preglednici: delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov.
 3. Elektrotehnik elektronik: odpravili smo neskladnost pri navajanju laboranta v preglednici: delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov (elektrotehnika).
 4. Elektrotehnik energetik: odpravili smo neskladnost pri navajanju laboranta v preglednici: delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov (elektrotehnika in električne instalacije).
 5. Opravili smo še dodatno redakcijo, s katero smo odpravili napake (največkrat računske v predmetnikih), uskladili terminologijo in opravili še druge uskladitve.

B. SPREMEMBE PROGRAMOV, OBJAVLJENIH ZA ŠOLSKI LETI 2001/2002 in 2002/2003

Objava programov:

Srednješolski izobraževalni programi II, šolski leti 2001/2002 in 2002/2003, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, 2002:

Spremembe in dopolnitve programov, ki jih v nadaljevanju navajamo, se praviloma uvajajo s šolskim letom 2003/2004 v prvem in nato postopoma v višjih letnikih.

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

 1. Umetniška gimnazije (dramsko-gledališka smer): pri predmetu umetnost giba je na novo predviden korepetitor (preglednica: delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov).
 2. Maturiteni tečaj: dopolnili in spremenili smo merila za izbiro v maturitetni tečaj v primeru omejitve vpisa.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

 1. Ekonomski tehnik: dopolnjen je katalog znanja za praktični pouk (posebnosti izvedbe, učno podjetje in centrala učnih podjetij).
 2. Tehnik zdravstvene nege, tehnik zdravstvene nege (SI): v skladu s spremenjenimi in dopolnjenimi normativi so uveljavljene manjše skupine pri praktičnem pouku.
 3. Gostinski tehnik, gostinski tehnik (SI): dopolnjena je poklicna maturi pri 2. in 4. izpitni enoti (možnost dodatne izbire izpitnih enot). Na novo objavljamo še izpitni katalog za predmet prehrana.

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

 1. Tehnik zdravstvene nege: v skladu s spremenjenimi in dopolnjenimi normativi v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju so uveljavljene manjše skupine pri praktičnem pouku.
 2. Interesne dejavnosti: razširili smo seznam izobraževalnih programov za oba izvedbena modela (samo tri tedne v 1. letniku) ali (dva tedna v 1. letniku in en teden v 2. letniku).

POKLICNI TEČAJ

 1. Gostinski tehnik: objavljamo prenovljen splošni del (A) in posebni del (B: predmetnik, delitve in zahtevana znanja za izvajalce). Na novo objavljamo še izpitni katalog za predmet prehrana.
 2. Turistični tehnik: objavljamo prenovljen splošni del (A) in posebni del (B: predmetnik, delitve in zahtevana znanja za izvajalce).

 

Anton Slanc
urednik