SKUPNE INFORMACIJE IN POJASNILA PO VRSTAH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

VPISNI POGOJI

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO ZA ŠOLSKO LETO 2005/2006

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO ZA ŠOLSKO LETO 2006/2007

OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE

DELITEV DIJAKOV V SKUPINE TER SODELOVANJE SODELAVCEV

INTERESNE DEJAVNOSTI V POKLICNEM IN SREDNJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE V GIMNAZIJI

ZNANJE, SMER IN STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV

KATALOGI ZNANJA IN (PREDMETNI ) IZPITNI KATALOGI V PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV POKLICNE IN SREDNJE STROKOVNE IZOBRAZBE

UČNI NAČRTI IN PREDMETNI IZPITNI KATALOGI V GIMNAZIJSKIH PROGRAMIH

 

 

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program (v nadaljavanju program) za pridobitev poklicne ali srednje strokovne izobrazbe oziroma srednje izobrazbe v gimnazijskem programu se lahko vpiše, kdor izpolnjuje z zakonom in programom določene pogoje.

S programom poklicnega ali strokovnega izobraževanja se kot pogoj za vpis lahko določijo posebna nadarjenost ali psihofizične sposobnosti, če so te potrebne za uspešno izobraževanje in opravljanje poklica v določeni stroki ali dejavnosti. Posebna nadarjenost (npr. likovna) se dokazuje s preizkusom, psihofizične sposobnosti pa kandidati dokazujejo z zdravniškim potrdilom. Pri programih, kjer je to potrebno, je to posebej navedeno.

S programom gimnazije se kot pogoj za vpis lahko določijo: znanje iz klasičnega oziroma tujega jezika, preizkus nadarjenosti ali športni dosežki.

V nadaljevanju navajamo le z zakonom predpisane izobrazbene pogoje za vpis, in sicer po vrstah programov.

Nižje poklicno izobraževanje

V program nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in končal najmanj 6 razredov osemletne osnovne šole ali 7 razredov devetletne osnovne šole ali je končal osnovno šolo po prilagojenem programu.

Srednje poklicno izobraževanje (šolska in dualna organizacija)

V program srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.

  Pogoj za vpis v program, po katerem je izobraževanje organizirano dualno, je tudi sklenjena učna pogodba.

  Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje (v nadaljevanju: srednje strokovno izobraževanje)

  V program srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.

  Srednje poklicno-tehniško izobraževanje (v nadaljevanju: poklicno tehniško izobraževanje)

  V program poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno končal program srednjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.

  Poklicni tečaj 

  V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je končal 4. letnik gimnazije.

  Gimnazija

  V program gimnazije se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo.

  Maturitetni tečaj

  V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je končal:

 • program srednjega strokovnega izobraževanja ali
 • 3. letnik gimnazijskega programa in je prekinil izobraževanje najmanj za eno leto ali
 • program srednjega poklicnega izobraževanja ali
 • je končal osnovno šolo in opravil preizkus znanja na ravni 3. letnika gimnazijskega programa.
 • OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO

  Šolsko leto 2005/2006

  Po zakonu se merila za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa določijo s programom. Pri izbiri kandidatov za vpis v programe poklicnega, srednje strokovnega, poklicno-tehniškega in poklicnega tečaja ter gimnazijske programe se upoštevajo zlasti njihovi učni uspehi v predhodnem izobraževanju, lahko pa tudi znanje oziroma spretnosti, ki so pomembne za uspešno izobraževanje oziroma opravljanje določenega poklica.

  Če se prijavi več kandidatov, kot je razpisanih mest za posamezni program, šola v soglasju z ministrom za šolstvo in šport sprejme sklep o omejitvi vpisa. V nadaljevanju so opisana skupna merila za izbiro kandidatov, in sicer po vrstah programov.

  Izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa ureja ustrezna odredba, ki jo sprejme minister, pristojen za šolstvo (glej vire in literaturo).

   

  Nižje poklicno izobraževanje

  a) pri kandidatih, ki bodo zaključili osnovnošolsko izobraževanje po programu osemletne osnovne šole:
  - boljši učni uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika), matematike in splošni učni uspeh iz dveh razredov, od 6. do 8. razreda, pri čemer lahko učenec dobi največ 30 točk; če se vpiše z zaključenim 6. razredom, se dosežki le-tega pomnožijo z 2;

  b) pri kandidatih, ki bodo zaključili osnovnošolsko izobraževanje po programu devetletne osnovne šole:
  - boljši učni uspeh iz slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in splošni učni uspeh iz dveh razredov, od 7. do 9. razreda, pri čemer lahko učenec dobi največ 30 točk; če se vpiše z zazključenim 7. razredom, se dosežki le-tega pomnožijo z 2;

  Srednje poklicno izobraževanje (dualna organizacija; šolska organizacija)

  a) pri kandidatih, ki bodo zaključili osnovnošolsko izobraževanje po programu osemletne osnovne šole:
  - učni uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika), matematike in obveznega tujega jezika ter splošni učni uspeh v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole, pri čemer učenec lahko dobi največ 60 točk;
  - kandidatom, ki se vpisujejo s končanim programom nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovrednim programom, se seštevek ocen iz osnovne šole nadomesti z dvakratnikom seštevka ocen iz slovenščine (ali italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika), strokovnega računstva oziroma matematike, splošnega učnega uspeha 1. in 2. letnika, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;

  b) pri kandidatih, ki bodo zaključili osnovnošolsko izobraževanje po programu devetletne osnovne šole:
  - splošni učni uspeh 7., 8. in 9. razreda, učni uspeh iz slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika) 7., 8. in 9. razreda, matematike 7., 8. in 9. razreda ter obveznega tujega jezika 7., 8. in 9. razreda, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;
  - kandidatom, ki se vpisujejo s končanim programom nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovrednim programom, se seštevek ocen iz osnovne šole nadomesti z dvakratnikom seštevka ocen iz slovenščine (ali italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika), strokovnega računstva oziroma matematike, splošnega učnega uspeha 1. in 2. letnika, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk.

  Srednje strokovno izobraževanje

  a) pri kandidatih, ki bodo zaključili osnovnošolsko izobraževanje po programu osemletne osnovne šole:
  - učni uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika), matematike in obveznega tujega jezika ter splošni učni uspeh v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole, pri čemer učenec lahko dobi največ 60 točk;
  - uspeh pri skupinskem preverjanju znanja v osnovni šoli iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika) in matematike, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;
  - priznanja iz 8. razreda: zlato Vegovo, Cankarjevo, Stefanovo ali Preglovo priznanje, zlato priznanje za znanje iz zgodovine, angleškega ali nemškega jezika in priznanje državnega prvaka Pilove Vesele šole šteje dodatnih 5 točk, skupaj največ 10 točk;
  - za vpis v programa Oblikovanje in Fotografski tehnik se upošteva tudi uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti, pri čemer lahko učenec dobi največ 50 točk, in sicer tako, da se za vsako točko nad 30 točk upošteva 5 klasifikacijskih točk;
  - kandidatom, ki se vpisujejo s končanim programom nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovrednim programom, se seštevek ocen iz osnovne šole nadomesti z dvakratnikom seštevka ocen iz slovenščine (ali italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika), strokovnega računstva oziroma matematike in splošnega učnega uspeha 1. in 2. letnika, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;

  b) pri kandidatih, ki bodo zaključili osnovnošolsko izobraževanje po programu devetletne osnovne šole:
  - splošni učni uspeh 7., 8. in 9. razreda, učni uspeh iz slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika) 7., 8. in 9. razreda (učiteljeva ocena), matematike 7., 8. in 9. razreda (učiteljeva ocena) in obveznega tujega jezika 7., 8. in 9. razreda (učiteljeva ocena), pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;
  - ocena pri zaključnem preverjanju znanja iz slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika) in matematike, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;
  - priznanja iz 9. razreda: zlato Vegovo, Cankarjevo, Stefanovo ali Preglovo priznanje, zlato priznanje za znanje iz zgodovine, angleškega ali nemškega jezika in priznanje državnega prvaka Pilove Vesele šole šteje dodatnih 5 točk, skupaj največ 10 točk;
  - za vpis v programa Oblikovanje in Fotografski tehnik se upošteva tudi uspeh pri preizkusu likovne nadarjenosti, pri čemer lahko učenec dobi največ 50 točk, in sicer tako, da se za vsako točko nad 30 točk upošteva 5 klasifikacijskih točk;
  - kandidatom, ki se vpisujejo s končanim programom nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovrednim programom, se seštevek ocen iz osnovne šole nadomesti z dvakratnikom seštevka ocen iz slovenščine (ali italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika), strokovnega računstva oziroma matematike in splošnega učnega uspeha 1. in 2. letnika, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk.

  Poklicno-tehniško izobraževanje

  Upošteva se:

 • učni uspeh iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika) in matematike ter splošni učni uspeh v 1., 2. in 3. letniku programa srednjega poklicnega izobraževanja (zbrati je mogoče največ 45 točk);
 • učni uspeh iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika), strokovnega predmeta in splošnega uspeha pri zaključnem izpitu programa srednjega poklicnega izobraževanja (zbrati je mogoče največ 15 točk).

  Poklicni tečaj

  Upošteva se učni uspeh iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika ter splošni uspeh od 1. do 4. letnika gimnazijskega programa (zbrati je mogoče največ 80 točk).

  Pri enakem številu točk imajo prednost kandidati z večjim številom točk iz seštevka ocen splošnega uspeha letnika in matematike ali tujega jezika.

  Gimnazija

  a) pri kandidatih, ki bodo zaključili osnovnošolsko izobraževanje po programu osemletne osnovne šole:
  - učni uspeh iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika), matematike in obveznega tujega jezika ter splošni učni uspeh v 6., 7. in 8. razredu osnovne šole, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;
  - uspeh pri skupinskem preverjanju znanja v osnovni šoli iz slovenskega jezika (ali madžarskega ali italijanskega jezika kot maternega jezika) in matematike, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;
  - priznanja iz 8. razreda: zlato Vegovo, Cankarjevo, Stefanovo ali Preglovo priznanje, zlato priznanje za znanje iz zgodovine, angleškega ali nemškega jezika in priznanje državnega prvaka Pilove Vesele šole šteje dodatnih 5 točk, skupaj največ 10 točk;

  b) pri kandidatih, ki bodo zaključili osnovnošolsko izobraževanje po programu devetletne osnovne šole:
  - splošni učni uspeh 7., 8. in 9. razreda, učni uspeh iz slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika) 7., 8. in 9. razreda (učiteljeva ocena), matematike 7., 8. in 9. razreda (učiteljeva ocena) in obveznega tujega jezika 7., 8. in 9. razreda (učiteljeva ocena), pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;
  - ocena pri zaključnem preverjanju znanja iz slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika) in matematike, pri čemer lahko učenec dobi največ 60 točk;
  - priznanja iz 9. razreda: zlato Vegovo, Cankarjevo, Stefanovo ali Preglovo priznanje, zlato priznanje za znanje iz zgodovine, angleškega ali nemškega jezika in priznanje državnega prvaka Pilove Vesele šole šteje dodatnih 5 točk, skupaj največ 10 točk.

  Maturitetni tečaj

  Za kandidate, ki so končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega ali poklicno-tehniškega izobraževanja oziroma tretji letnik gimnazije in eno leto niso bili v izobraževalnem procesu, se upošteva splošni učni uspeh, ocena iz slovenščine, madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika, matematike in prvega tujega jezika, in sicer v prvem, drugem in tretjem letniku, pri čemer lahko kandidat skupno dobi največ 60 točk.

  Kandidatom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje po programu, katerega predmetnik v posameznem letniku ne vključuje matematike oziroma tujega jezika, se v postopku omejitve kot nadomestilo za to oceno upošteva oceno pri tem predmetu v zadnjem letniku, ko se po tem programu predmet še izvaja.

  Za kandidate, ki bi se vpisovali z zaključeno osnovno šolo, se upošteva preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije, ki se opravlja iz petih predmetov (slovenščine, madžarščine ali italijanščine kot maternega maternega jezika, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov izmed maturitetnih predmetov), pri čemer kandidat lahko dobi največ 25 točk.
  Nadaljnjih največ 5 točk prinaša splošni uspeh na preizkusu (izračunan kot povprečje vseh petih pozitivnih ocen, zaokroženo na najbližje celo število). Kandidat po uspešno opravljenem preizkusu znanja lahko dobi največ 30 točk. Če tak kandidat kandidira na šoli z omejitvijo vpisa v maturitetni tečaj, se mu točke podvojijo (dobi lahko največ 60 točk).

  Šolsko leto 2006/2007

  S šolskim letom 2006/2007 se spreminjajo tudi merila za izbiro v primeru omejitve vpisa v srednje šole, ki izvajajo srednje poklicno in strokovno oziroma splošno izobraževanje.

  Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa bodo za šolsko leto 2006/2007 naslednja:

  1. Točke, pridobljene z učnimi uspehi:

  Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 70 točk.

  Upoštevajo se zaključne ocene obveznih predmetov (slovenščina oziroma madžarščina oziroma italijanščina - v nadaljevanju materni jezik, matematika, tuji jezik, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, geografija, zgodovina, fizika, kemija, biologija, ter športna vzgoja), boljše ocene dveh izbirnih predmetov po veljavnem predmetniku 9. razreda ter ocena splošnega učnega uspeha 9. razreda.

  2. Točke, pridobljene po drugih kriterijih:
  Z drugimi kriteriji lahko kandidat dobi največ 15 točk.

  2.1. Zlata in srebrna priznanja, pridobljena iz največ treh različnih tekmovanj v 9. razredu.
  Štejejo naslednja tekmovanja: Cankarjevo, Petöfijevo, Gare di lingua italiana delle scuole elementari Italiane, Stefanovo, Preglovo, Vegovo, Proteusovo, iz zgodovine, angleškega ali nemškega jezika.
  Zlato priznanje šteje 5 točk, srebrno priznanje šteje 3 točke.
  Kandidat lahko dobi skupaj največ 15 točk.

  2.2. Drugi dosežki
  Svet šole lahko določi dejavnosti, ki jih bo šola upoštevala kot dodatne kriterije. Kriteriji morajo biti javno objavljeni do 1. septembra 2005.
  Kandidat lahko dobi največ 5 točk.

  Kandidat lahko skupaj (točke, pridobljene z učnimi uspehi in točke, pridobljene po drugih kriterijih) zbere največ 85 točk.

  3. Postopek izbire kandidatov z istim številom točk na spodnji meji:

  Če se bo v 1. oz. 2. krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji pojavilo več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi ponderiranih ocen obveznih (brez izbirnih) predmetov 9. razreda.
  Ponderji so ure posameznih predmetov.

  OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Če se obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja, navedeni pri posameznih programih (v splošnih delih), razlikujejo od navedenih v predmetnem katalogu znanja oziroma učnem načrtu ali izpitnem katalogu, velja navedba v splošnem delu programa. Prav tako so nične tiste opredelitve, zapisane v predmetnih katalogih znanja oziroma učnih načrtih in izpitnih katalogih, ki niso skladne s pravilnikoma o preverjanju in ocenjevanju znanja ali so predmet pravilnikov (kot npr. število ocen v ocenjevalnem obdobju, število listkov z izpitnimi vprašanji itd.).

  Preverjanje in ocenjevanje znanja urejajo ustrezni pravilniki (glej vire in literaturo).

  POGOJI ZA NAPREDOVANJE

  V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov letnika in so opravili druge obveznosti po programu. Napredovanje iz 2. v 3. letnik v programu srednjega poklicnega izobraževanja z dualno organizacijo izobraževanja je pogojeno z opravljanjem vmesnega preizkusa, s katerim vajenec izkaže raven znanja in veščin, ki se jih je naučil med praktičnim izobraževanjem pri delodajalcu. Vsebina in način vmesnega preizkusa je določena z izpitnim katalogom. Vmesne preizkuse organizirajo in izvedejo pristojne zbornice.

  POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE

  Srednjo izobrazbo si je možno pridobiti z opravljeno maturo, srednjo strokovno izobrazbo z opravljeno poklicno maturo, nižjo in srednjo poklicno izobrazbo pa z opravljenim zaključnim izpitom. Navedeni zaključki srednješolskega izobraževanja se opravljajo skladno z ustreznimi pravilniki (glej vire in literaturo).

  Zaključni izpit

  Pri zaključnem izpitu se preverja jezikovno znanje, ki si ga je dijak oziroma vajenec pridobil pri pouku slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika), ter celovita praktična poklicna usposobljenost; dijak jo dokaže tako, da naredi izdelek ali opravi storitev. Hkrati mora pokazati, da zna uporabiti strokovno-teoretično znanje.

  Zaključni izpit sestavljata teoretični in praktični del.

  Zaključni izpit v programih nižjega poklicnega izobraževanja je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela:

  a) teoretični del:

  pisni in ustni izpit iz slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine kot maternega jezika);

  b) praktični del:

  izdelek oziroma storitev in zagovor.

  Zaključni izpit v programih srednjega poklicnega izobraževanja je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela:

  a) teoretični del:

  ustni in pisni izpit iz slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine kot maternega jezika);

  ustni ali ustni in pisni izpit iz strokovno-teoretičnega predmeta;

  b) praktični del:

  izdelek oziroma storitev in zagovor.

  Za kandidate, ki se izobražujejo po šolski organizaciji, šola izvede praviloma zaključni izpit v celoti. Zbornica lahko sodeluje tudi pri praktičnem delu zaključnega izpita v programih s šolsko organizacijo.

  Za kandidate, ki se izobražujejo po dualni organizaciji, šola izvede teoretični del, pristojna zbornica pa praktični del zaključnega izpita.

  Znanje, ki se preverja pri zaključnem izpitu, ter oblike ocenjevanja so določeni v izpitnih katalogih.

  Poklicna matura

  Po zakonu je poklicna matura oblika zaključnega izpita in državni izpit. Opravljajo jo kandidati, ki se izobražujejo po programih srednjega strokovnega izobraževanja, programih poklicno-tehniškega izobraževanja ter programih poklicnega tečaja. Opravljena poklicna matura je pogoj za dokončanje izobraževanja. Po končanem izobraževanju in z opravljeno poklicno maturo dijak pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

  S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanja, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja in usposobljenost za visokošolski študij.

  Zakon o maturi tudi določa štiri predmete poklicne mature: opravlja se iz dveh predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela. Predmeti skupnega dela poklicne mature so: slovenščina in temeljni strokovno-teoretični predmet. Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela poklicne mature namesto slovenščine italijanščina, na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost pa lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino. Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse kandidate. Predmeti izbirnega dela poklicne mature so matematika ali tuji jezik ter izdelek, storitev, seminarska naloga z zagovorom ali izpit iz predmeta oziroma vsebine (skrajšano: četrti predmet poklicne mature).

  Znanje, ki se preverja pri zaključnem izpitu, ter oblike ocenjevanja so določeni v predmetnih izpitnih katalogih.

  Matura

  Matura je končni izpit (zunanji izpit na državni ravni), s katerim se na gimnazijah pridobi srednja izobrazba. Maturo sestavljajo skupni (obvezni) in izbirni predmeti.
  Obvezni maturitetni predmeti (materni jezik, tuji jezik in matematika) dajejo znanje, pomembno za študij na univerzi. Izpit iz tujega jezika in matematike lahko kandidat opravlja na osnovni ali višji zahtevnostni ravni.
  Pri izbirnih maturitetnih predmetih si je mogoče pridobiti znanje, ki je pomembno za nadaljevanje posameznega univerzitetnega študija. Kandidat si ob upoštevanju pravil izbere dva izbirna predmeta, lahko pa tudi tretjega (šesti predmet pri maturi).

  Znanje, ki se preverja pri zaključnem izpitu, ter oblike ocenjevanja so določeni v predmetnih izpitnih katalogih.

  PREDMETNIK

  V programih poklicnega, srednjega strokovnega ter poklicno-tehniškega izobraževanja predmetnik sestavljajo:

  Praktično izobraževanje v poklicnem izobraževanju (šolska organizacija) in strokovnem izobraževanju vključuje praktični pouk v šoli (v šolskih delavnicah oziroma specializiranih učilnicah ali na šolskih posestvih oziroma deloviščih), v nekaterih programih pa še delovno prakso.

  Praktično izobraževanje z dualno organizacijo izobraževanja obsega praktični pouk v šoli ali medpodjetniškem centru in praktično izobraževanje pri delodajalcu.

  Praktični pouk v šoli se izvaja po katalogu znanja, pri delodajalcu pa tako, kot je določeno v izpitnem katalogu.

  V gimnazijskih programih predmetnik sestavljajo:

  • obvezni predmeti,
  • izbirni predmeti,
  • izbirni strokovni predmeti (strokovna gimnazija),
  • druge oblike samostojnega in skupinskega dela (umetniška gimnazija) in
  • obvezne izbirne vsebine.

  DELITVE DIJAKOV V SKUPINE TER SODELOVANJE SODELAVCEV

  Pri vsakem programu je navedeno, pri koliko urah določenega predmeta v posameznem letniku se dijaki oziroma vajenci delijo v skupine ter koliko dijakov oziroma vajencev je lahko največ v skupini. Če je med izvajalci posameznih predmetov v določenem programu predviden tudi sodelavec (laborant, korepetitor), je zanj pri posameznem predmetu in letniku prikazano število letnih ur, pri katerih sodeluje pri pouku poleg učitelja.

  V posameznih preglednicah je prikazan tudi način njegovega sodelovanja, in sicer lahko sodeluje pri določenih urah bodisi na oddelek bodisi na skupino ali tako na skupino kot na oddelek.

  Delitve dijakov v skupine zaradi izvedbe vaj, upoštevajo ustrezne pravilnike o normativih in standardih, ki veljajo za gimnazije in šole, ki izvajajo programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (glej vire in literaturo).

  INTERESNE DEJAVNOSTI V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

  Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake oziroma vajence od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom in vajencem omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka ali vajenca do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.
  Interesne dejavnosti se izvajajo kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki oziroma vajenci na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru tako imenovanega “obveznega enotnega dela” v posameznih vrstah programov.
  Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak oziroma vajenec lahko izbira sam. Pri izvedbi posameznih dejavnosti naj šole uporabljajo tudi programske konkretizacije dejavnosti, ki so pripravljene za dijake, vpisane v gimnazijski program.

  OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE V GIMNAZIJI

  Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnikov programov splošnih in strokovnih gimnazij. Od predmetov se razlikujejo po načinu izvajanja. Šole izvajajo programe na podlagi Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ali pa ga izdelajo same. Šole izvajajo obvezne izbirne vsebine same ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Izbirne vsebine naj dijakom dajejo možnost pridobivanja znanja in spretnosti po njihovih individualnih željah in nagnjenjih v skladu z njihovimi vrednotami in življenjskimi cilji. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom zelo avtonomno, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine niso niti predmeti niti nadomestilo za pouk niti s podrobnim učnim načrtom omejene dejavnosti.

  Obvezne izbirne vsebine se delijo na:

  Organiziranje obveznih izbirnih vsebin:

  Šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo obveznih izbirnih vsebin. Po lastni presoji in odgovornosti dijaku prizna opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za določeno šolsko leto, tudi če jih ni opravil v organizaciji šole. To so lahko:

 • Šola obvezne izbirne vsebine organizira praviloma tako, da dijak v prvih treh letnikih vsako leto opravi najmanj tretjino obveznega dela obveznih izbirnih vsebin.

  ZNANJE, SMER IN STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV

  Zahtevano znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta (učitelji in drugi strokovni delavci) so določeni s posameznim programom. Na tej podlagi minister, pristojen za šolstvo, s pravilnikom določi za vsak predmet ustrezne izobrazbene pogoje (zahtevano smer in stopnjo izobrazbe), ki jih morajo izpolnjevati učitelji oziroma drugi strokovni delavci, ki izvajajo ali sodelujejo pri pouku (glej vire in literaturo).

  KATALOGI ZNANJA IN (PREDMETNI) IZPITNI KATALOGI V PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV POKLICNE IN SREDNJE STROKOVNE IZOBRAZBE

  Katalogi znanja so pripravljeni za vsak predmet po predmetniku in oblikovani po načelih učno-ciljnega načrtovanja. Splošni (usmerjevalni) in konkretni cilji predmeta (informativni, formativni in socializacijski) so določeni tako, da učitelj praviloma samostojno izbere vsebino, metode in oblike dela. Pri tem upošteva tudi izvedbene posebnosti, ki so navedene v posameznem katalogu znanja.

  Iz katalogov znanja za strokovno-teoretične predmete in praktično izobraževanje je razvidna didaktična aplikacija in prehod od poklicnih zahtev, prek ciljev izobraževanja, vsebine oziroma standardov znanja do posebnosti izvedbe.

  Katalogi znanja vsebujejo: ime predmeta, število ur po posameznih letnikih in oblike izobraževalnega dela, usmerjevalne in konkretne cilje predmeta, obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja in posebnosti, povezane s preverjanjem in ocenjevanjem znanja, okvirni seznam literature ter povezanost z drugimi predmeti.

  Izpitni katalogi oziroma predmetni izpitni katalogi (v programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe) določajo standarde znanja pri predmetih, ki se preverjajo in ocenjujejo pri poklicni maturi ali zaključnem izpitu. Izpitni katalogi vsebujejo: vsebine in znanja oziroma cilje, merila ter oblike in načine ter kriterije ocenjevanja, literaturo kot podlago za pripravo na izpit, čas izvedbe (če ni enotno določeno s pravilnikom oziroma ustreznim predpisom), dovoljene učne pripomočke itd.

  UČNI NAČRTI IN PREDMETNI IZPITNI KATALOGI V GIMNAZIJSKIH PROGRAMIH

  Učni načrti so pripravljeni za vsak predmet po predmetniku in oblikovani po načelih učno-ciljnega načrtovanja. Splošni (usmerjevalni) in konkretni cilji predmeta (informativni, formativni in socializacijski) so določeni tako, da učitelj praviloma samostojno izbere vsebino, metode in oblike dela. Pri tem upošteva tudi izvedbene posebnosti v učnem načrtu, ki so navedene v posameznem učnem načrtu, in minimalne standarde splošne izobrazbe.

  Učni načrti so pripravljeni v več različicah (strokovne gimnazije, programi gimnazije, prilagojeni za izvajanje na narodno mešanem območju).

  Učni načrti vsebujejo: ime predmeta, število ur po posameznih letnikih, možne oblike vzgojno-izobraževalnega dela, usmerjevalne in konkretne cilje predmeta, obvezne oblike preverjanja znanja, okvirni seznam literature, povezanost z drugimi predmeti in didaktična navodila za izvedbo predmeta.

  Predmetni izpitni katalogi vsebujejo izpitne cilje, dele izpita in merila za vrednotenje izpita, izpitne vsebine in literaturo kot podlago za pripravo na izpit.