ZGRADBA, OBLIKOVANJE, SPREJEMANJE, UVAJANJE IN SPREMLJANJE NOVIH IN PRENOVLJENIH SREDNJEŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

ZGRADBA IN OBLIKOVANJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja na splošno določa strukturo izobraževalnega programa (v nadaljevanju: program). Sestavljata ga splošni in posebni del.

V splošnem delu (z oznako A) je opredeljeno:

 • ime programa,

 • v poklicnem in strokovnem izobraževanju tudi naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe,

 • cilji vzgoje in izobraževanja,

 • trajanje izobraževanja,

 • vpisni pogoji,

 • pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja,

 • obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja.

  Posebni del (z oznako B) programa določa njegovo vsebino in ga sestavljajo:

 • predmetnik,

 • predmetni katalogi znanja (v programih gimnazije učni načrti),

 • izpitni katalogi,

 • znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta,

 • organizacijo izvajanja programa (šolska organizacija, dualna organizacija izobraževanja) in

 • obseg in vsebino izobraževanja pri delodajalcu.

  V skladu z zakonom se programi poklicnega in strokovnega izobraževanja, po katerih se pridobi javnoveljavna izobrazba, oblikujejo na podlagi poklicnih standardov.

  Poklicni standardi imajo naslednje sestavine (elementi):

  Poklicni standardi so podlaga za:

  Le izjemoma program omogoča pridobiti več nazivov poklicne ali strokovne izobrazbe. Gre za programe z obsežnimi skupnimi teoretičnimi predmeti za več poklicnih ali strokovnih skupin in zelo različnim praktičnim izobraževanjem. V teh primerih se program deli v module; vsak modul omogoča udeležencu izobraževanja pridobiti le en naziv poklicne ali strokovne izobrazbe; ta se navede v dokumentu o končanem izobraževanju. Naziv ne vsebuje navedb o določenih izbirnih predmetih oziroma strokovnih področjih, določenih s programom.

  Naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe, ki si ga pridobi udeleženec izobraževanja, ko opravi vse obveznosti po programu, se navede v listini (spričevalu) v moški ali v ženski obliki.

  Ime programa v poklicnem in strokovnem izobraževanju se nanaša na nosilca dejavnosti in se praviloma navaja v moški obliki (npr. mizar, tesar, ekonomski tehnik ...).

  SPREJEMANJE PROGRAMOV

  Javnoveljavne programe sprejme minister, pristojen za šolstvo, v sodelovanju s pristojnim strokovnim svetom.

  Pristojni strokovni svet določi posebni (vsebinski) del programa in predlaga splošni del.

  UVAJANJE IN SPREMLJANJE NOVOSTI IN PROGRAMOV

  Zakon navaja, v katerih primerih je poskus obvezen ali pogojno obvezen. Srednjo šolo, na kateri poskus poteka, določi minister, pristojen za šolstvo, pred odločitvijo pa si mora pridobiti mnenje pristojnega strokovnega sveta. Zakon določa tudi institucije, ki imajo nalogo spremljati poskus in izdelati vmesno in končno poročilo. Poročili zagotavljata strokovni nadzor in s tem varstvo pravic udeležencev v poskusu.

  Uvajanje novosti in programov podrobneje ureja ustrezni pravilnik (glej vire in literaturo)