SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(šolska organizacija izobraževanja)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

PREDELOVALEC KOVIN

Enoličen ID: 850304Zavodi, ki izvajajo program

PREDMETNIK

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

Skupaj letno št. ur

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

teden

teden

I. SPLOŠNI DEL

a)

Obvezni predmeti
01

Slovenski jezik in književnost

4

3

3

350

02

Umetnost

1

-

-

35

03

Matematika

3

3

-

210

04

Družbena znanja

2

2 -

140

05

Športna vzgoja

2

2 2

210

b)

Interesne dejavnosti
letno število ur

96

96

32

224

SKUPAJ SPLOŠNI DEL

12

10

5

1169

 
II. STROKOVNI DEL

a)

Strokovno-teoretični predmeti
06

Osnove strojništva

4

2

3

315

07

Pridobivanje in predelava kovin

2

3

3

280

08

Tehnologija

4

3

5

420

b)

Izbirni predmeti

4

2

2

280

SKUPAJ STROKOVNO-TEORETIČNI DEL

14

10

13

1295

 

c)

Praktično usposabljanje

 

Praktični pouk

6

12

14

1120

SKUPAJ STROKOVNI DEL 20 22 27 2415

Skupaj število ur (tedensko, letno)

32

32

32

3584

Izbirni predmeti (predmetnik: tč. II. b):

Dodatne pedagoške ure za izvedbo vaj (po predmetih) za učitelja (predmetnik: tč. II. a):