PREDMETNI IZPITNI KATALOGI ZA POKLICNO MATURO 2005

Pristojni strokovni svet je na podlagi Zakona o maturi (Ur. l. RS, št. 15/2003) dosedanje izpitne kataloge z ustreznimi spremembami in dopolnitvami preoblikoval v predmetne izpitne kataloge. Te spremembe so znatne zlasti pri četrtem predmetu poklicne mature. V nekaj primerih je uveljavljeno drugačno poimenovanje predmeta in delno spremenjena vsebina in možnost izbire, ki jo ima kandidat. Tako je npr. v nekaterih izobraževalnih programih seminarska naloga nadomeščena s projektno nalogo ali pa je npr. opuščena izbirnost med izdelkom oziroma storitvijo in seminarsko nalogo. Pri drugem predmetu poklicne mature je tudi mogoče, da je samo ustni izpit nadomeščen s pisnim in ustnim izpitom.

V primerih, ko je navedba vsebine poklicne mature (pri vsakem programu so našteti predmeti poklicne mature in oblika opravljanja izpita) v splošnem delu novih in prenovljenih izobraževalnih programov (z oznako A), ki jih za pretekla šolska leta objavljamo (do vključno s šolskim letom 2003/2004) na naši spletni strani ali smo jih objavili v posebnih publikacijah, neskladna z objavo na tej spletni strani oziroma z navedbo v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2005 (izdal Državni izpitni center 2003), velja slednje.

Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2005 objavljamo sicer ločeno, vendar ustrezno povezano z vsakim novim in prenovljenim izobraževalnim programom srednjega strokovnega in poklicno-tehniško izobraževanja ter poklicnim tečajem, ki jih za šolsko leto 2004/2005 objavljamo na naši spletni strani:

http://www.mss.gov.si/

V teh izobraževalnih programih smo navedbo vsebine poklicne mature oziroma imena predmetov uskladili z ustreznimi predmetnimi izpitnimi katalogi.

Tokrat objavljamo tudi predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo za tiste izobraževalne programe s podaljšano veljavnostjo, ki se iztečejo v šolskem letu 2004/2005 ali se bodo iztekli v prihodnjih šolskih letih.

Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2005 je treba še povezati z informacijami, objavljenimi v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2005.

Uporaba predmetnih izpitnih katalogov:

A. SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI POKLICNE MATURE (kot 1. ali 3. predmet, v nekaterih programih s podaljšano veljavnostjo pa tudi kot 2. ali 4. predmet)

PREDMET
Predmet Opomba
SLOVENŠČINA
1. Materni jezik
ITALIJANŠČINA
1. Materni jezik v prilagojenih programih ( z oznako IS) za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku
MADŽARŠČINA
1. Materni jezik v prilagojenih programih (z oznako DV) za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju
SLOVENŠČINA
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
3. Tuji jezik; predmetni izpitni katalog je isti kot za italijanščino kot drugi jezik
ANGLEŠČINA
3. Tuji jezik; izbirni predmet
NEMŠČINA
3. Tuji jezik; izbirni predmet
MATEMATIKA (pdf)
3. Izbirni predmet
FIZIKA
2. ali 4. Predmet je določen s programom
KEMIJA
2. ali 4. Predmet je določen s programom
KEMIJA IN AGROKEMIJA
2. ali 4. Predmet je določen s programom. Predmetni izpitni katalog je enak kot za predmet kemije.
BIOLOGIJA Z EKOLOGIJO
2. ali 4. Predmet je določen s programom

B. DRUGI (2.) oziroma STROKOVNO-TEORETIČNI IN ČETRTI (4.) PREDMETI POKLICNE MATURE

LEGENDA:
SSI- srednje strokovno izobraževanje
PTI- poklicno-tehniško izobraževanje
PT- poklicni tečaj
Izobraževalni program - program
S KREPKO IN POŠEVNO pisavo so označeni programi s podaljšano veljavnostjo (t.i. »konvertirani« programi)

Pojasnilo:
Praktični del izpita pri poklicni maturi je lahko:

Program

Vrsta programa Predmet Predmetni izpitni katalog
ARANŽERSKI TEHNIK SSI 2. Ekonomska propaganda
4. Izdelek oziroma storitev z zagovorom
EKONOMSKI TEHNIK SSI 2. Gospodarsko poslovanje
EKONOMSKI TEHNIK (IS) SSI 4. Projektna naloga z zagovorom
EKONOMSKI TEHNIK (DV) SSI
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani) SSI
EKONOMSKI TEHNIK (SI) SSI
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni) SSI
EKONOMSKI TEHNIK PTI
EKONOMSKI TEHNIK (DV) PTI
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani) PTI
EKONOMSKI TEHNIK (SI) PTI
EKONOMSKI TEHNIK (IS) PTI
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni) PTI
EKONOMSKI TEHNIK PT
EKONOMSKI TEHNIK (IS) PT
ELEKTROTEHNIK
ELEKTROTEHNIK (SI)
(elektrotehnik elektronik)
SSI 2. Digitalni sistemi in krmilja
4. Prenosna elektronika ali
Industrijska elektronika ali
Informacijska elektronika ali
Fizika ali
Seminarska naloga z zagovorom
ELEKTROTEHNIK
(elektrotehnik energetik)
SSI 2. Električne instalacije
4. Elektroenergetski sistemi ali
Merjenja in avtomatika ali
Električni stroji ali
Fizika ali
Seminarska naloga z zagovorom
ELEKTROTEHNIK
(elektrotehnik telekomunikacij)
SSI 2. TK-posredovalne in terminalne naprave
4. Elektronska vezja in prenosne naprave ali
TK-napeljave in omrežja ali
Fizika ali
Seminarska naloga z zagovorom
ELEKTROTEHNIK
(računalniški tehnik)
SSI 2. Algoritmi in programski jeziki ali
Računalniški sistemi in mreže
4. Seminarska naloga z zagovorom ali
Fizika
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK PTI 2. Elektrotehnika, vezja in naprave
4. Projektna naloga z zagovorom
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK PTI 2. Elektrotehnika in električne instalacije ali
Elektroenergetski sistemi
4. Projektna naloga z zagovorom ali Izdelek z zagovorom
ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA PT 2. Algoritmi in programski jeziki
4. Projektna naloga z zagovorom
FARMACEVTSKI TEHNIK SSI 2. Farmacevtska kemija
4. Izdelek oziroma storitev z zagovorom ali Projektna naloga z zagovorom
FARMACEVTSKI TEHNIK PT 2. Farmacevtska kemija
4. Farmacevtska tehnologija ali
Projektna naloga z zagovorom
FOTOGRAFSKI TEHNIK SSI 2. Fotografska tehnika
4. Izdelek z zagovorom
GEODETSKI TEHNIK SSI 2. Geodezija
4. Projektna naloga z zagovorom

GOSTINSKI TEHNIK
GOSTINSKI TEHNIK (SI)
GOSTINSKI TEHNIK

SSI
SSI
PT
2. Organizacija in ekonomika v gostinstvu ali
Prehrana
4. Izdelek ali storitev z zagovorom
GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK
GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK (SI)
PTI
PTI
2. Organizacija in ekonomika poslovanja
4. Izdelek ali storitev z zagovorom
GOZDARSKI TEHNIK SSI 2. Pridobivanje gozdnih proizvodov
4. Projektna naloga z zagovorom ali Izdelek oziroma storitev z zagovorom
GRADBENI TEHNIK SSI 2. Visoke zgradbe ali
Nizke zgradbe ali
Gradbena mehanika
4. Projektna naloga z zagovorom
GRADBENI TEHNIK PTI 2. Visoke zgradbe ali
Nizke zgradbe ali
Gradbena mehanika
4. Izdelek z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom
GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
SSI
PTI
2. Tehnologija tiska ali
Tehnologija dodelave
4. Projektna naloga z zagovorom
GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
GRAFIČNI TEHNIK
SSI
PTI
2. Tehnologija knjigoveške in kartonažarske dodelave ali
Tehnologija stavljenja in reprografije ali
Tehnologija tiska
4. Seminarska naloga z zagovorom
KEMIJSKI TEHNIK SSI 2. Kemija ali
Tehnologija vlaknin in papirja
4. Projektna naloga z zagovorom
KMETIJSKI TEHNIK SSI 2. Poljedelstvo ali
Živinoreja ali
Sadjarstvo in vinogradništvo
4. Izdelek ali storitev z zagovorom ali Projektna naloga z zagovorom
KMETIJSKO - PODJETNIŠKE DEJAVNOSTI PTI 2. Biologija z ekologijo ali
Kemija in agrokemija
4. Storitev z zagovorom
KONFEKCIJSKI MODELAR PTI 2. Konstrukcija in modeliranje
4. Izdelek z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom
KONFEKCIJSKI TEHNIK KONFEKCIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni) PTI
PTI
2. Tehnologija konfekcije
4. Izdelek z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom
KOZMETIČNI TEHNIK SSI 2. Kozmetologija
4. Storitev z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom
LABORATORIJSKI TEHNIK SSI 2. Klinična kemija in biokemija
4. Storitev z zagovorom ali Projektna naloga z zagovorom
LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI) SSI 2. Ladijski stroji
4. Izdelek oziroma storitev z zagovorom ali projektna naloga z zagovorom
LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
SSI
PTI
PTI
2. Tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev z zagovorom ali Projektna naloga z zagovorom
MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
MEDIJSKI TEHNIK

SSI
PTI

PT

2. Digitalna tipografija in reprodukcija
4.

Projektna naloga z zagovorom

METALURŠKI TEHNIK SSI 2. Metalurška tehnologija ali
Nauk o materialih
4. Seminarska naloga z zagovorom
OBLIKOVANJE SSI 2. Zgodovina umetnosti
4. Izdelek z zagovorom (grafični oblikovalec)
Izdelek z zagovorom (industrijski oblikovalec)
Izdelek z zagovorom (modni oblikovalec)
PLOVBNI TEHNIK SI 2. Navtika
4. Izdelek oziroma storitev z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom
PREDŠOLSKA VZGOJA PREDŠOLSKA VZGOJA SSI
PT
2.

Psihologija ali

Pedagogika
4. Praktični nastop z zagovorom
PROMETNI TEHNIK
PROMETNI TEHNIK (SI)
PROMETNI TEHNIK
PROMETNI TEHNIK
SSI
SSI
PTI
PT
2. Tehnologija prometa
4. Izdelke ozioroma storitev z zagovorom ali Projektna naloga z zagovorom
RUDARSKI TEHNIK
RUDARSKI TEHNIK
SSI
PTI
2. Rudarstvo
4. Izdelek ali storitev z zagovorom ali Projektna naloga z zagovorom
STEKLARSKI TEHNIK SSI 2. Fizika ali
Kemija
4. Tehnologija stekla in materialov
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (SI)
STROJNI TEHNIK (DV)
SSI
SSI
SSI
2. Tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (SI)
STROJNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
PTI
PTI
PTI
2. Mehanika ali
Snovanje in konstruiranje ali
Energetika ali
Tehnologija
4. Projektna naloga z zagovorom
TEHNIK KMETIJSKE MEHANIZACIJE SSI 2. Kmetijska mehanizacija
4. Storitev z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom
TEHNIK OPTIK SSI 2. Optika z meritvami
4. Izdelek oziroma storitev z zagovorom
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE (SI) TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE SSI
SSI
PTI
2. Zdravstvena nega in prva pomoč
4. Storitev z zagovorom ali Projektna naloga z zagovorom
TEKSTILNI TEHNIK (KONFEKCIJSKI TEHNIK)
TEKSTILNI TEHNIK
SSI

PTI
2. Tehnologija konfekcije
4. Izdelek z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom
TEKSTILNI TEHNIK PTI 2. Tehnologija predenja ali
Tehnologija tkanja ali
Tehnologija pletenja ali
Tehnologija plemenitenja
4. Izdelek z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom (pletenje)
Izdelek z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom (predenje)
Izdelek z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom (tkanje)
Izdelek z zagovorom ali Seminarska naloga z zagovorom (plemenitenje)
TURISTIČNI TEHNIK
TURISTIČNI TEHNIK (SI) TURISTIČNI TEHNIK
SSI
SSI
PT
2. Turistično poslovanje
4. Storitev z zagovorom ali Projektna naloga z zagovorom
USNARSKO-PREDELOVALNI TEHNIK SSI 2. Tehnologija (usnjarsko galanterijska)
Tehnologija (usnjarsko krznarska)
4. Izdelek z zagovorom (usnjarsko galanterijski)
Izdelek z zagovorom (usnjarsko krznarski)
VETERINARSKI TEHNIK SSI 2. Zdravstveno varstvo domačih živali
4. Projektna naloga z zagovorom
VRTNARSKI TEHNIK
VRTNARSKI TEHNIK
SSI
PTI
2. Vrtnarstvo ali
Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom ali
Krajinsko vrtnarstvo
4. Izdelek ali storitev z zagovorom Projektna naloga z zagovorom
ZOBOTEHNIK SSI 2. Teoretična protetika
4. Izdelek z zagovorom ali Projektna naloga z zagovorom
ŽIVILSKI TEHNIK
ŽIVILSKI TEHNIK
SSI
PTI
2. Tehnologija
4. Projektna naloga z zagovorom
ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER PTI 2. Tehnologija
4. Projektna naloga z zagovorom