PREDMETNI IZPITNI KATALOGI ZA POKLICNO MATURO 2009

Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2009 objavljamo sicer ločeno, vendar ustrezno povezano z vsakim izobraževalnim programom srednjega strokovnega in poklicno-tehniško izobraževanja ter poklicnim tečajem, ki jih objavljamo na naši spletni strani.
Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2009 je treba še povezati z informacijami, objavljenimi v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2009.

Uporaba predmetnih izpitnih katalogov:

A. SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI POKLICNE MATURE (kot 1. ali 3. predmet)

PREDMET
Predmet Opomba
SLOVENŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik
ITALIJANŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik v prilagojenih programih ( z oznako IS) za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku
MADŽARŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik v prilagojenih programih (z oznako DV) za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju
SLOVENŠČINA
(pdf)
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
(pdf)
3. Drugi jezik v prilagojenih programih za narodno mešano območje slovenske Istre; izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku; izbirni predmet
ITALIJANŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; predmetni izpitni katalog je isti kot za italijanščino kot drugi jezik
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v italijanskem jeziku)
NEMŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. Izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v italijanskem jeziku)
MATEMATIKA
(pdf)
3. izbirni predmet (predmetni izpitni katalog v madžarskem jeziku)

B. DRUGI (2.) oziroma STROKOVNO-TEORETIČNI IN ČETRTI (4.) PREDMETI POKLICNE MATURE

Vrste izobraževalnih programov:
SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI - poklicno-tehniško izobraževanje
PT - poklicni tečaj

Prilagojeni izobraževalni  programi:
(SI) - izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,
(IS) - izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(DV) - izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,

Izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom so prilagojeni za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni z govorno-jezikovnimi težavami)

Pojasnila:
Polno ime za izobraževalni program je v preglednicah nadomeščeno s skrajšano oblik:  program

Praktični del izpita pri poklicni maturi je lahko:

Dokončanje izobraževanja po iztekajočih programih

Objavljeni predmetni izpitni katalogi se nanašajo tudi na iztekajoče programe, ki sicer niso objavljeni za šolsko leto 2011/2012, temveč so objavljeni za pretekla šolska leta in po katerih še poteka izobraževanje v višjih letnikih oziroma je po teh programih  mogoče še dokončati izobraževanje v zakonsko določenem roku (dve leti po izteku programa; glej tudi seznam javno-veljavnih programov za šolsko leto 2011/2012).  

Pri vsakem programu navajamo še številko uradnega lista RS v katerem je sprejet sklep o njegovem sprejemu.  

Praviloma velja isti predmetni izpitni katalog za 2. in 4. predmet vse izobraževalne programe, ki omogočajo pridobiti isti naziv srednje strokovne izobrazbe (SSI, PTI, PT, in prilagojeni programi: narodno mešana območja, posebne potrebe).

Program

Vrsta programa

Sprejem programa
Uradni list RS št.

Predmet Predmetni izpitni katalog
ARANŽERSKI TEHNIK SSI 23/2002 2. Trženje ali
  Aranžerstvo in oblikovanje
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
AVTOSERVISNI TEHNIK PTI 55/2007 2. Avtomehatronika
4. Storitev in zagovor
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (IS)
EKONOMSKI TEHNIK (DV)
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)
EKONOMSKI TEHNIK (SI)
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni)
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (DV)
EKONOMSKI TEHNIK (gibalno ovirani)
EKONOMSKI TEHNIK (SI)
EKONOMSKI TEHNIK (IS)
EKONOMSKI TEHNIK (slepi in slabovidni)
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK (IS)
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
PTI
PTI
PTI
PTI
PTI
PTI
PT
PT

1/2000
78/2000
78/2000
35/2000
35/2000
35/2000
52/2003
52/2003
52/2003
52/2003
78/2000
52/2003
131/2003
75/2004

2. Gospodarsko poslovanje
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK (SI)
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
SSI
SSI
PTI

52/2003
52/2003
52/2003

2. Elektrotehnika, vezja in naprave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK
SSI
PTI

52/2003
52/2003

2. Elektrotehnika in električne instalacije ali
Elektroenergetski sistemi
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA
ELEKTROTEHNIK RAČUNALNIŠTVA
SSI
PT

52/2003
52/2003

2. Algoritmi in programski jeziki
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ELEKTROTEHNIK TELEKOMUNIKACIJE SSI

52/2003

2. TK posredovalne in terminalne naprave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
FARMACEVTSKI TEHNIK
FARMACEVTSKI TEHNIK
SSI
PT

12/2001
45/1997

2. Farmacevtska kemija
4. Izdelek in zagovor
FOTOGRAFSKI TEHNIK SSI

35/2000

2. Fotografska tehnika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
GEODETSKI TEHNIK SSI

12/2001

2. Geodezija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

GOSTINSKI TEHNIK
GOSTINSKI TEHNIK (SI)
GOSTINSKI TEHNIK

SSI
SSI
PT

35/2000
35/2000
52/2003

2. Organizacija in ekonomika v gostinstvu ali
Prehrana
4. Izdelek in zagovor
Storitev in zagovor
GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK
GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK (SI)
PTI
PTI

12/2001
12/2001

2. Organizacija in ekonomika poslovanja
4. Izdelek in zagovor
Storitev in zagovor
GOZDARSKI TEHNIK SSI

1/2000

2. Pridobivanje gozdnih proizvodov
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
GRADBENI TEHNIK
GRADBENI TEHNIK
SSI
PTI

12/2001
75/2004

2. Visoke zgradbe ali
Nizke zgradbe ali
Gradbena mehanika
4. Izdelek in zagovor
GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
GRAFIČNI TEHNIK 
GRAFIČNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
SSI
SSI
PTI
PTI

35/2000
52/2003
75/2004
52/2003

2. Tehnologija tiska ali
Tehnologija dodelave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
HORTIKULTURNI TEHNIK PTI   2. Hortikultura
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KEMIJSKI TEHNIK SSI

1/2000

2. Kemija ali
Tehnologija vlaknin in papirja
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KMETIJSKI TEHNIK SSI

44/2000

2. Poljedelstvo ali
Živinoreja ali
Sadjarstvo in vinogradništvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KMETIJSKO - PODJETNIŠKI TEHNIK PTI 55/2007 2. Kmetijstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KONFEKCIJSKI MODELAR PTI

12/2001

2. Konstruiranje in modeliranje
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KONFEKCIJSKI TEHNIK
KONFEKCIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
PTI
PTI

52/2003
52/2003

2. Tehnologija konfekcije
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
KOZMETIČNI TEHNIK SSI

1/2000

2. Kozmetologija
4. Storitev in zagovor
LABORATORIJSKI TEHNIK SSI

1/2000

2. Klinična kemija in biokemija
4. Storitev in zagovor
LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI) SSI

69/1998

2. Ladijski stroji
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
SSI
PTI
PTI

1/2000
23/2002
52/2003

2. Tehnologija
4. Izdelek in zagovor
MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (gluhi in naglušni)
MEDIJSKI TEHNIK

SSI
SSI
PTI
PTI
PT

35/2000
52/2003
75/2004
52/2003
52/2003

2. Digitalna tipografija in reprodukcija
4.

Izdelek oziroma storitev in zagovor

METALURŠKI TEHNIK SSI

82/2006

2. Metalurška tehnologija ali
Nauk o materialih
4. Seminarska naloga in zagovor
OBLIKOVANJE SSI

63/2005

2. Zgodovina umetnosti
4. Izdelek in zagovor(grafični oblikovalec)
Izdelek in zagovor (industrijski oblikovalec)
Izdelek in zagovor (modni oblikovalec)
PLOVBNI TEHNIK (SI) SSI

69/1998

2. Navtika
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
PREDŠOLSKA VZGOJA
PREDŠOLSKA VZGOJA
SSI
PT

69/1998
1/2000

2.

Psihologija ali

Pedagogika
4. Izpitni nastop in zagovor
PROMETNI TEHNIK
PROMETNI TEHNIK (SI)
PROMETNI TEHNIK
PROMETNI TEHNIK
SSI
SSI
PTI
PT

69/1998
12/2001
131/2003
131/2003

2. Tehnologija prometa
4. Izdelek ozioroma storitev in zagovor
RUDARSKI TEHNIK
RUDARSKI TEHNIK
SSI
PTI

1/2000
52/2003

2. Rudarstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (SI)
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (SI)
STROJNI TEHNIK (gluhi in naglušni)
SSI
SSI
SI
PTI
PTI
PTI

52/2003
52/2003
52/2003
52/2003
52/2003
52/2003

2. Mehanika ali
Snovanje in konstruiranje ali
Energetika ali
Tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
TEHNIK OPTIK SSI

69/1998

2. Optika z meritvami
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE (SI)
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
SSI
SSI
PTI

1/2000
1/2000
12/2001

2. Zdravstvena nega in prva pomoč
4. Storitev in zagovor
TEKSTILNI TEHNIK PTI

52/2003

2. Tehnologija predenja ali
Tehnologija tkanja ali
Tehnologija pletenja ali
Tehnologija plemenitenja
4. Izdelek in zagovor(pletenje)
Izdelek in zagovor (predenje)
Izdelek in zagovor (tkanje)
Izdelek in zagovor (plemenitenje)
TEKSTILNI TEHNIK (konfekcijski) PT

45/1997

2. Tehnologija konfekcije
4. Izdelek in zagovor
TURISTIČNI TEHNIK
TURISTIČNI TEHNIK (SI)
TURISTIČNI TEHNIK
SSI
SSI
PT

35/2000
35/2000
52/2003

2. Turistično poslovanje
4. Storitev in zagovor
USNJARSKOPREDELOVALNI TEHNIK PTI

82/2006

2. Tehnologija (usnjarskogalanterijska)
Tehnologija (usnjarskokrznarska)
4. Izdelek in zagovor (usnjarskogalanterijski)
Izdelek in zagovor (usnjarskokrznarski)
VETERINARSKI TEHNIK SSI

1/2000

2. Zdravstveno varstvo domačih živali
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
VRTNARSKI TEHNIK
VRTNARSKI TEHNIK
SSI
PTI

35/2000
23/2002

2. Vrtnarstvo ali
Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom ali
Krajinsko vrtnarstvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ZOBOTEHNIK SSI

12/2001

2. Teoretična protetika
4. Izdelek in zagovor
ŽIVILSKI TEHNIK
ŽIVILSKI TEHNIK
SSI
PTI

1/2000
12/2001

2. Tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor
ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER PTI

69/1998

2. Tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor