NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Pojasnilo
Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Vsebine predmeta naravoslovje so v nekaterih izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja v celoti ali delno integrirane v strokovne predmete. Preostale vsebine se obravnavajo pri predmetu naravoslovje.

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov pri splošnih predmetih je določeno v posebnem delu izobraževalnega programa, in sicer v preglednici, iz katere je po predmetih in letnikih razvidno: letno število ur za vaje, število dijakov v skupini in letno število ur za laboranta na oddelek oziroma skupino.

Podrobnejše informacije o katalogih znanja in izpitnih katalogih za splošnoizobraževalne predmete posreduje Zavod RS za šolstvo, Oddelek za srednje šole.

Redno spremljajte objave, ker bomo sproti objavljali na novo sprejete kataloge znanj in izpitne kataloge ter njih spremembe in dopolnitve.

SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete:
Zap.št.
Naziv predmeta
Število ur
Opomba
1
ANGLEŠČINA
95
2
DRUŽBOSLOVJE
85
3
DRUŽBOSLOVJE
190
4
ITALIJANŠČINA
140
drugi jezik
5
NARAVOSLOVJE
95
6
NEMŠČINA
95
7
SLOVENŠČINA
85
8
SLOVENŠČINA
190
9
STROKOVNO RAČUNSTVO
85,5
10
STROKOVNO RAČUNSTVO
190
11
ŠPORTNA VZGOJA
70
12
ŠPORTNA VZGOJA
85
13
ŠPORTNA VZGOJA
105
14
ŠPORTNA VZGOJA
210
 
Izpitni katalogi za splošnoizobraževalne predmete :
1
SLOVENŠČINA