SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Objavljamo nelektorirane kataloge znanja in izpitne kataloge za splošnoizobraževalne predmete, kot jih je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Katalogi znanja in izpitni katalogi za splošno izobraževalne predmete se uporabljajo za nove oziroma prenovljene izobraževalne programe srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.
Iz opomb v seznamu predmetov je razvidno ali je posamezni katalog znanja oziroma izpitni katalog predviden za štiriletni izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ali za dveletni izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja.

Podrobnejše informacije o katalogh znanja in izpitnih katalogih za splošnoizobraževalne predmete posreduje Zavod RS za šolstvo, Oddelek za srednje šole, telefon: 01-300 51 00.

Izobrazbeni pogoji za učitelje in druge strokovne delavce so določeni z Odredbo o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 60/99 in 77/00).

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov pri splošnoizobraževalnih predmetih je določeno v posebnem delu izobraževalnega programa, in sicer v preglednici, iz katere je po predmetih in letnikih razvidno: letno število ur za vaje, število dijakov v skupini in letno število ur za laboranta na oddelek oziroma skupino.

Redno spremljajte objave, ker bomo sproti objavljali na novo sprejete kataloge znanj in izpitne kataloge ter njih spremembe in dopolnitve.

SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje
SI - program s slovenskim učnim jezikom na narodnem mešanem območju slovenske Istre
IS - program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre
DV
- program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju
SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete:
Zap.št.
Naziv predmeta
Število ur
Opomba
1
ANGLEŠČINA
280
SSI; drugi tuji jezik
2
ANGLEŠČINA
420
SSI; prvi tuji jezik
3
ANGLEŠČINA
210-315
PTI
4
BIOLOGIJA
70,105,140,175,210,280
SSI in PTI
5
FIZIKA
70
SSI
6
FIZIKA
70,105,140
PTI
7
FIZIKA
140+70
SSI
8
FIZIKA
70
SSI in PTI; gostinski tehnik, turistični tehnik in
gostinsko-turistični tehnik
9
GEOGRAFIJA
70
SSI
10
GEOGRAFIJA
70
PTI
11
GEOGRAFIJA
105 PTI; vrtnarski tehnik
12
GEOGRAFIJA
140
SSI; prometni, plovbni in ladijski strojni tehnik
13
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik
14
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik (IS)
15
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik (DV)
16
GEOGRAFIJA
272
SSI; turističnii tehnik
17
INFORMATIKA
70
SSI
18
ITALIJANŠČINA
210 do 525
SSI; tuji jezik
19
ITALIJANŠČINA
280 do 525
SSI; drugi jezik
20
ITALIJANŠČINA
490
SSI; materni jezik
21
ITALIJANŠČINA
490
SSI; materni jezik (prevod)
22
ITALIJANŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik (prevod)
23
ITALIJANŠČINA
140
PTI; drugi tuji jezik (prevod)
24
ITALIJANŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik
25
KEMIJA
70
SSI
26
KEMIJA
105
SSI
27
KEMIJA
140
SSI
28
KEMIJA
210
SSI
29
KEMIJA
280
SSI
30
MADŽARŠČINA
490
SSI; materni jezik
31
MADŽARŠČINA
490
SSI; prevod
32
MADŽARŠČINA
487
SSI; drugi jezik
33
MADŽARŠČINA
487
SSI; drugi jezik (prevod)
34
MATEMATIKA
175
PTI
35
MATEMATIKA
385
SSI
36
NEMŠČINA
420
SSI; prvi tuji jezik
37
NEMŠČINA
420
SSI; drugi tuji jezik
38
PSIHOLOGIJA
70
SSI
39
PSIHOLOGIJA S KOMUNIKACIJO
105
SSI; kozmetični tehnik
40
SLOVENŠČINA
420
SSI; drugi jezik
41
SLOVENŠČINA
490
SSI; materni jezik
42
SLOVENŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik
43
SLOVENŠČINA
210
PTI; drugi jezik
44
SLOVENŠČINA
560
SSI; materni jezik, predšolska vzgoja
45
SOCIOLOGIJA
70
SSI in PTI
46
ŠPORTNA VZGOJA
140
PTI
47
ŠPORTNA VZGOJA
210
PTI
48
ŠPORTNA VZGOJA
315
SSI; predšolska vzgoja
49
ŠPORTNA VZGOJA
420
SSI
50
UMETNOST
70
SSI in PTI
51
UMETNOST
(umetnostna zgodovina)
35
SSI; vrtnarski tehnik (PTI)
52
UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35
SSI; prilagoditev za programe DV
53
UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35
SSI; prilagoditev za programe IS
54
UMETNOST
(likovno snovanje)
35
SSI; kozmetični tehnik
55

UMETNOST
(likovno snovanje)
(umetnostna zgodovina)

70
SSI; vrtnarski tehnik
56

UMETNOST
(umetnostna zgodovina)

35
SSi; aranžerski tehnik
57
UMETNOST
(likovno snovanje)
70
SSI; zobotehnik
58
UMETNOST
(umetnostna zgodovina)
35
SSI; turistični tehnik
59
ZGODOVINA
70
PTI
60
ZGODOVINA
105
PTI
61
ZGODOVINA
140
SSI
62
ZGODOVINA
140
SSI; prilagoditev za programe IS
63
ZGODOVINA
140
SSI; prilagoditev za programe DV
64
ZGODOVINA
210
SSI
 
Izpitni katalogi za splošnoizobraževalne predmete:
1
ANGLEŠČINA
2
ITALIJANŠČINA
materni jezik
3
ITALIJANŠČINA
materni jezik (prevod)
4
ITALIJANŠČINA
drugi jezik in tuji jezik
5
MADŽARŠČINA
materni jezik (prevod)
6
MADŽARŠČINA
materni jezik
7
NEMŠČINA
8
SLOVENŠČINA
materni jezik

9

SLOVENŠČINA
drugi jezik
10
MATEMATIKA