SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Iz opomb v seznamu predmetov je razvidno ali je posamezni katalog znanja predviden za štiriletni izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ali za dveletni izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja.

Podrobnejše informacije o katalogih znanja za splošnoizobraževalne predmete posreduje Zavod RS za šolstvo, Oddelek za srednje šole.

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov pri splošnoizobraževalnih predmetih je določeno v posebnem delu izobraževalnega programa, in sicer v preglednici, iz katere je po predmetih in letnikih razvidno: letno število ur za vaje, število dijakov v skupini in letno število ur za laboranta na oddelek oziroma skupino.

Redno spremljajte objave, ker bomo sproti objavljali na novo sprejete kataloge znanj in predmetne izpitne kataloge ter njih spremembe in dopolnitve.

SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje
SI - program s slovenskim učnim jezikom na narodnem mešanem območju slovenske Istre
IS - program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre
DV
- program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju
SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

A. Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete v programih srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja razen za programe navedene v točki B.

Zap.št.
Naziv predmeta
Število ur
Opomba
1
ANGLEŠČINA
280
SSI; drugi tuji jezik
2
ANGLEŠČINA
420
SSI; prvi tuji jezik
3
ANGLEŠČINA
210-315
PTI
4
BIOLOGIJA
70,105,140,175,210,280
SSI in PTI
5
FIZIKA
70
SSI
6
FIZIKA
70,105,140
PTI
7
FIZIKA
140+70
SSI
8
FIZIKA
70
SSI in PTI; gostinski tehnik, turistični tehnik in
gostinsko-turistični tehnik
9
GEOGRAFIJA
70
SSI
10
GEOGRAFIJA
70
PTI
11
GEOGRAFIJA
105 PTI; vrtnarski tehnik
12
GEOGRAFIJA
140
SSI; prometni, plovbni in ladijski strojni tehnik
13
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik
14
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik (IS)
15
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik (DV)
16
GEOGRAFIJA
272
SSI; turističnii tehnik
17
INFORMATIKA
70
SSI
18 INFORMATIKA 70 PTI
19
ITALIJANŠČINA
210 do 525
SSI; tuji jezik
20
ITALIJANŠČINA
280 do 525
SSI; drugi jezik
21
ITALIJANŠČINA
490
SSI; materni jezik
22
ITALIJANŠČINA
490
SSI; materni jezik (prevod)
23
ITALIJANŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik (prevod)
24
ITALIJANŠČINA
140
PTI; drugi tuji jezik (prevod)
25
ITALIJANŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik
26
KEMIJA
70
SSI
27
KEMIJA
105
SSI
28
KEMIJA
140
SSI
29
KEMIJA
210
SSI
30
KEMIJA
280
SSI
31
MADŽARŠČINA
490
SSI; materni jezik
32
MADŽARŠČINA
490
SSI; materni jezik (prevod)
33
MADŽARŠČINA
487
SSI; drugi jezik
34
MADŽARŠČINA
487
SSI; drugi jezik (prevod)
35 MADŽARŠČINA 207 PTI;materni jezik
36 MADŽARŠČINA 207 PTI;materni jezik (prevod)
37 MADŽARŠČINA 207 PTI;drugi jezik
38 MADŽARŠČINA 207 PTI;drugi jezik (prevod)
39
175
PTI
40
MATEMATIKA
385
SSI
41
NEMŠČINA
420
SSI; prvi tuji jezik
42
NEMŠČINA
420
SSI; drugi tuji jezik
43
PSIHOLOGIJA
70
SSI
44
PSIHOLOGIJA S KOMUNIKACIJO
105
SSI; kozmetični tehnik
45
SLOVENŠČINA
420
SSI; drugi jezik
46
SLOVENŠČINA
490
SSI; materni jezik
47
SLOVENŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik
48
SLOVENŠČINA
210
PTI; drugi jezik
49
SLOVENŠČINA
560
SSI; materni jezik, predšolska vzgoja
50
SOCIOLOGIJA
70
SSI in PTI
51
ŠPORTNA VZGOJA
140
PTI
52
ŠPORTNA VZGOJA
210
PTI
53
ŠPORTNA VZGOJA
315
SSI; predšolska vzgoja
54
ŠPORTNA VZGOJA 170 PTI
55
ŠPORTNA VZGOJA
420
SSI
56
UMETNOST
70
SSI in PTI
57
UMETNOST
(umetnostna zgodovina)
35
SSI; vrtnarski tehnik (PTI)
58
UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35
SSI; prilagoditev za programe DV
59
UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35
SSI; prilagoditev za programe IS
60
UMETNOST
(likovno snovanje)
35
SSI; kozmetični tehnik
61

UMETNOST
(likovno snovanje)
(umetnostna zgodovina)

70
SSI; vrtnarski tehnik
62

UMETNOST
(umetnostna zgodovina)

35
SSi; aranžerski tehnik
63
UMETNOST
(likovno snovanje)
70
SSI; zobotehnik
64
UMETNOST
(umetnostna zgodovina)
35
SSI; turistični tehnik
65
ZGODOVINA
70
PTI
66
ZGODOVINA
105
PTI
67
ZGODOVINA
140
SSI
68
ZGODOVINA
140
SSI; prilagoditev za programe IS
69
ZGODOVINA
140
SSI; prilagoditev za programe DV
70
ZGODOVINA
210
SSI
   

B. Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete v programu tehnik mehatronike in programu tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007)

Zap.št. Naziv predmeta Število ur Opomba
1 BIOLOGIJA 68  
2 FIZIKA 68 SSI: tehnik oblikovanja
3 FIZIKA 136 SSI: tehnik mehatronike
4 GEOGRAFIJA 68  
5 KEMIJA 68  
6 MATEMATIKA 408, 374 SSI: tehnik mehatronike (408ur)
SSI: tehnik oblikovanja (374ur)
7 PSIHOLOGIJA 68  
8 SLOVENŠČINA 476  
9 SOCIOLOGIJA 68  
10 ŠPORTNA VZGOJA 340  
11 TUJI JEZIK 408  
12 UMETNOST 68  
13 ZGODOVINA 68