SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(dualna organizacija in šolska organizacija)

KATALOGI ZNANJ, KLJUČNE KVALIFIKACIJE IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Vsebine predmeta naravoslovje so v nekaterih izobraževalnih srednjega poklicnega izobraževanja v celoti ali delno integrirane v strokovne predmete. Preostale vsebine se obravnavajo pri predmetu naravoslovje.

Katalogi znanja za šolsko organizacijo in dualno organizacijo so, za splošnoizobraževalne predmete v srednjem poklicnem izobraževanju, isti oziroma različni, kar je razvidno iz predmetnika in opomb v seznamu.

Delitev dijakov oziroma vajencev v skupine in sodelovanje laborantov pri splošnoizobraževalnih predmetih je določeno v posebnem delu izobraževalnega programa, in sicer v preglednici, iz katere je po predmetih in letnikih razvidno: letno število ur za vaje, število dijakov oziroma vajencev v skupini in letno število ur za laboranta na oddelek oziroma skupino.

Podrobnejše informacije o katalogih znanja in izpitnih katalogih za splošnoizobraževalne predmete posreduje Zavod RS za šolstvo, Oddelek za srednje šole.

Redno spremljajte objave, ker bomo sproti objavljali na novo sprejete kataloge znanj in izpitne kataloge ter njih spremembe in dopolnitve.


ds - oznaka za dualno organizacijo
SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanjeKATALOGI ZNANJA ZA SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE PREDMETE

Zap.št.
Naziv predmeta
Število ur
Opomba
1
ANGLEŠČINA
priporočila za program administrator
2
ANGLEŠČINA
navodila za programe z nadstandardnim številom ur
3
ANGLEŠČINA
105
dualna organizacija
4
ANGLEŠČINA
210
šolska organizacija
5
DRUŽBOSLOVJE
105
dualna organizacija
6
DRUŽBOSLOVJE
210
šolska organizacija

7

DRUŽBOSLOVJE

350

šolska organizacija
8
ITALIJANŠČINA
priporočila za program administrator
9
ITALIJANŠČINA
210 in 350
tuji jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
10
ITALIJANŠČINA
210 in 315
drugi jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
11
ITALIJANŠČINA
315
materni jezik; šolska organizacija (prevod)
12
ITALIJANŠČINA
210
materni jezik; dualna organizacija (prevod)
13
ITALIJANŠČINA
210
materni jezik; dualna organizacija
14
ITALIJANŠČINA
315
materni jezik; šolska organizacija
15
MADŽARŠČINA II
210
drugi jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
16
MADŽARŠČINA I
210
materni jezik; šolska in dualna organizacija (prevod)
17
MADŽARŠČINA I
210
materni jezik
18
MADŽARŠČINA II
210
drugi jezik
19
MATEMATIKA
210
dualna in šolska organizacija
20
NARAVOSLOVJE
105
dualna in šolska organizacija
21
NEMŠČINA
105
dualna organizacija
22
NEMŠČINA
210
šolska organizacija
23
NEMŠČINA
 
priporočila za program administrator
24
SLOVENŠČINA
priporočila za program administrator
25
SLOVENŠČINA
210
materni jezik, dualna organizacija
26
SLOVENŠČINA
210
drugi jezik; dualna organizacija
27
SLOVENŠČINA
315
materni jezik, šolska organizacija
28
SLOVENŠČINA
315
drugi jezik; šolska organizacija
29
ŠPORTNA VZGOJA
105
dualna organizacija
30
ŠPORTNA VZGOJA
132
dualna organizacija
31
ŠPORTNA VZGOJA
315
šolska organizacija
32
UMETNOST
35
dualna in šolska organizacija
33
UMETNOST
70
dualna in šolska organizacija; vrtnar, cvetličar

KLJUČNE KVALIFIKACIJE
34
SLOVENŠČINA
213
dualna in šolska organizacija; avtoserviser
35
ŠPORTNA VZGOJA
98
dualna in šolska organizacija; avtoserviser
36
MATEMATIKA
213
dualna in šolska organizacija; avtoserviser
37
TUJI JEZIK
164
dualna in šolska organizacija; avtoserviser
38
NARAVOSLOVJE
132
dualna in šolska organizacija; avtoserviser
39
UMETNOST
33
dualna in šolska organizacija; avtoserviser
40
DRUŽBOSLOVJE
132
dualna in šolska organizacija; avtoserviser
 


IZPITNI KATALOGI ZA SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE PREDMETE

1
ITALIJANŠČINA
materni jezik; šolska organizacija (prevod)
2
ITALIJANŠČINA
materni jezik; dualna organizacija (prevod)
3
ITALIJANŠČINA
materni jezik; dualna organizacija
4
ITALIJANŠČINA
materni jezik; šolska organizacija
5
MADŽARŠČINA I
materni jezik; dualna in šolska organizacija
6
MADŽARŠČINA I
materni jezik; dualna in šolska organizacija (prevod)
7
SLOVENŠČINA
materni jezik; dualna organizacija
8
SLOVENŠČINA
materni jezik; šolska organizacija